Gender stereotypes in the Slovene Youth literature

This course is part of the programme
Master in Slovene Studies - Literary Science

Objectives and competences

Within the subject, the students will have been acquainted with a variety of ways in which stereotypes are presented in youth literature. At the same, the students will study, and will acquire skills to apply, contemporary multidisciplinary theories related to Slovene youth literature. Students will be able to develop sensitivity to discern hidden mechanisms by means of which the traditional value hierarchies are shaped within the texts. This will enable the students to critically transfer the reading model to other fields.

Prerequisites

The subject is vertically connected to the subjects in Slovene literature I – III and to the subjects in literary theory and methodology. Horizontally, the subject is connected to other literary studies subjects as well as to psychology, didactics and, in some readings, to the arts.

Content

 Definition of youth literature
 A brief overview of the development of literature for young readers
 Influence of foreign literature upon young people in our culture
 A review of translated youth literature
 Literary canon and the marginal nature of youth literature
 Stereotypes in some relevant international and Slovene youth texts

Readings

• Album slovenskih ilustratorjev. Ljubljana: MK, 2005.
• Bruno BETTELHEIM, 1999: Rabe čudežnega: o pomenu pravljic. Ljubljana : Studia humanitatis.
• Milena BLAŽIČ, 2007: Podoba otroka in otroštva v slovenski (mladinski) književnosti. Irena Novak Popov (ur.): Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 86–93.
• Polona HANŽEK NOVAK, 2004: V srcu mladi: bibliografija sodobnih mladinskih pisateljev. Ljubljana: Genija.
• Marjana KOBE, 1987: Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: MK.
• – –, 2004: Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem: 1778–1850. Maribor: Mariborska knjižnica – Revija Otrok in knjiga.
• – – (ur.), 1996: Bisernica: slovenske kratke pripovedi za otroke 1945–1995. Ljubljana: MK.
• Toril MOI, 1999: Politika spola/teksta. Ljubljana: LUD Literatura.
• Clarissa PINKOLA ESTÉS, 2003: Ženske, ki tečejo z volkovi: miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske. Nova Gorica: Eno.
• Igor SAKSIDA, 1994: Mladinska književnost med literaturo in didaktiko. Maribor: Obzorja.
• – –, 2001: Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS. (Poglavje o mladinski književnosti.)
• – –, 1998: Petdeset zlatnikov. Tržič: Učila, 1998.
• Maria TATAR, 2003: The Hard Facts of the Grimm’s Fairy Tales. Princeton – Oxford: Princeton University Press.
• Jack ZIPES, 2002: Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk & Fairy Tales. Lexington: University Press of Kentucky.
• Izbrani članki in izbrano čtivo.

Assessment

Written exam. Successfully done seminar assignment and active participation within the seminar. are a prerequisite for the final examination.

Lecturer's references

Doc. dr. Ana Toroš je predavateljica za področje književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Njeno raziskovalno področje obsega slovensko poezijo prve polovice 20. stoletja v kontekstu romanskih in germanskih literatur. Še posebej se posveča raziskovanju pesniškega in prevajalskega opusa Alojza Gradnika ter slovenski in italijanski poezijo o Trstu. Z znanstvenimi prispevki redno sodeluje v mednarodno priznanih revijah (Slavistična revija, Annales, Slovene studies, Europa Orientalis). Kot prejemnica enoletne mednarodne raziskovalne štipendije CSIUT (Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Universita degli Studi di Trieste) je v študijskem letu 2009/2010 na Univerzi v Trstu opravila znanstvenoraziskovalno delo o podobi Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Za to delo je leta 2011 prejela nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

  1. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
  2. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]
  3. TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
  4. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723