Chapters from the minoritarian literatures

This course is part of the programme
Master in Slovene Studies - Literary Science

Objectives and competences

Within this subject, the students will have been acquainted with the characteristics of minority literatures and the literatures of minor nations, and will be required to prepare a seminar assignment on one of the minority literatures or literatures of a minor nation. Also, the students will have acquired skills to independently study minority literatures or literatures of minor nations, which requires a special sensitivity for a historical context.

Prerequisites

The subject is vertically connected to the obligatory subject Literature on the crossroads (at the first degree programme). Horizontally and at the same time, the subject is connected to the knowledge offered by other subjects in the field of literary studies.

Content

Within this subject, the student will get to know the common characteristics of minority literatures and the literatures of minor nations, and will be able to have a closer insight into some of these literatures. In the process, the student comes to have an insight into the specific historical context of minority literatures or literatures of minor nations. Based on these insights, the student will be required to prepare and present a seminar assignment on a chosen minority literature or literature of a minor nation.

Intended learning outcomes

Študenti poznajo značilnosti manjšinskih književnosti in književnosti malih narodov. Na tej osnovi so sposobni problemsko obravnavati književna besedila manjšinskih književnosti in književnosti malih narodov.

Readings

Ciril BERGLES, 1990: Na rob antologije slovenskega zdomskega pesništva. V: To drevo na tujem raste: antologija slovenskega zdomskega pesništva zadnjih štiridesetih let. Ljubljana: Alep (Aleph; 22). 152–158.

Pere CALDERS, 1999: Raziskovanje znanih otokov. Eseji o položaju v katalonski
povojni književnosti. Nova revija. 159–167.

Gilles DELEUZE idr., 1975: Kafka pour une littérature mineure. Paris: Éditions de Minuit.
– –, 1995: Kafka: [za manjšinsko književnost]. Prev. Vera Troha. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Maria Josep ESCRIVÀ, 2005: Zadnjih sto let katalonske poezije (Els darrers
cent anys de la poesia catalana). Sodobnost. 403–415.

Franci JUST, 2009: Zatišja in stišja porabskega literarnega mikrokozmosa. V: Slovenski mikrokozmosi – medenični in medkulturni odnosi. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 163–178.

Alessandra KERSEVAN, 2003: Kratek zgodovinski opis furlanske književnosti. Videm: s. n.

Cvetka KOCJANČIČ idr., 1997: Slovenska izseljenska literatura v Kanadi in med ameriškimi Slovenci. V: Rast: revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja, št. 1/2, str. 61–73.

Niko KOŠIR (ur.), 1981: Katalonska poezija XX stoletja. Prev. Niko Košir in Janez Menart. Ljubljana: CZ.

Vesna LOPIČIĆ (ur.), 2010: Migrating Memories: Central Europe in Canada. Vol. 1, Literary Anthology. Brno: Central European Association for Canadian Studies (Niš: Sven).

Irena NOVAK POPOV, 2009: Dve beneškoslovenski pesnici: Marina Cernetig, Gabriella Tomasetig – Podpotnikova. V: Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto 2009. 192–200.

France PAPEŽ, 1980: Slovensko zdomsko pesništvo. V: Antologija slovenskega zdomskega pesništva. Ur. Tine Debeljak. Buenos Aires: Slovenska Kulturna Akcija – Editorial Baraga.

Jože POGAČNIK, 1996: O manjšinskih jezikih in književnostih. Sodobnost, št. 1/2, str. 136–145.
– –, 2001: Književnost v zamejstvu in zdomstvu. V: Jože Pogačnik idr.: Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS. 351–401.

Barbara PREGELJ, 2011: Pahorjevo pojmovanje manjšinskih književnosti. V: Poetika slovenstva: družbeni in literarni opus Borisa Pahorja. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 259–268.

Primož STURMAN, 2009: Furlanska književnost. Sodobnost, št. 5, str. 537–543.

Simona ŠKRABEC, 1999: Pripovedovalec neverjetnih zgodb. Predstavitev Caldersa
in sodobne katalonske književnosti. Nova revija. 168–179.

Janja ŽITNIK, 1999: Slovenska izseljenska književnost I–III. Ljubljana: Založba ZRC – Založba Rokus.

Assessment

Successfully done written exam, seminar assignment with a presentation, and active participation within the seminar. Successful seminar work is a prerequisite for the final examination.

Lecturer's references

Izr. prof. dr. Ana Toroš je predavateljica za področje književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Njeno raziskovalno področje obsega slovensko poezijo prve polovice 20. stoletja v kontekstu romanskih in germanskih literatur. Še posebej se posveča raziskovanju pesniškega in prevajalskega opusa Alojza Gradnika ter slovenski in italijanski poezijo o Trstu. Z znanstvenimi prispevki redno sodeluje v mednarodno priznanih revijah (Slavistična revija, Annales, Slovene studies, Europa Orientalis). Kot prejemnica enoletne mednarodne raziskovalne štipendije CSIUT (Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Universita degli Studi di Trieste) je v študijskem letu 2009/2010 na Univerzi v Trstu opravila znanstvenoraziskovalno delo o podobi Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Za to delo je leta 2011 prejela nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

  1. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
  2. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]
  3. TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
  4. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723]