Literary sociology and esthetics of minority literatures in the European context

This course is part of the programme
Master in Slovene Studies - Literary Science

Objectives and competences

Cilj predmeta je seznaniti študente s slovensko tržaško literaturo z vidika literarnega sistema, ki jo sestavljajo ustvarjalci, recepcija, posredniki in poustvarjalci. V ta namen se študentje seznanijo z zgodovino tržaškega prostora, posebej slovenske tržaške skupnosti od 19. stoletja naprej, tako da izoblikujejo izostren čut in primerno občutljivost do kulturnega utripa na Tržaškem. Vse navedeno jim omogoča, da z navedenega metodološkega pristopa samostojno preučujejo slovensko tržaško literaturo, pa tudi druge manjšinske literature.

Prerequisites

Predmet se po vertikali povezuje s predmetom Literatura na stičišču in s predmeti Slovenska književnost I–III. Na horizontalni ravni se povezuje z drugimi literarnovednimi predmeti.

Content

Predmet vsebinsko izhaja iz koncepta literature kot sistema, ki ga sestavljajo ustvarjalci, recepcija, posredniki in poustvarjalci. V tem okviru bodo študentje spoznali slovensko tržaško književnost kot sociokulturni sistem, v katerem sodelujejo različni dejavniki (pisatelji, založniki, knjigotržci, bralci, kritiki, mediji sporočanja …), ki se med seboj prepletajo in ki so ga izoblikovale specifične družbeno-zgodovinske okoliščine na Tržaškem. Ob tem bo poudarjen pomen slovenske tržaške literature za slovensko skupnost na Tržaškem.

Intended learning outcomes

Študenti osvojijo literarnovedne pojme, povezane s preučevanjem literature kot sistema, in pripravijo seminarsko nalogo o tržaški literaturi z navedenega metodološkega izhodišča.

Assessment

Pisni izpit. Uspešno opravljena seminarska naloga in sodelovanje v seminarju so pogoji za pripustitev k izpitu.

Lecturer's references

Izr. prof. dr. Ana Toroš je predavateljica za področje književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Njeno raziskovalno področje obsega slovensko poezijo prve polovice 20. stoletja v kontekstu romanskih in germanskih literatur. Še posebej se posveča raziskovanju pesniškega in prevajalskega opusa Alojza Gradnika ter slovenski in italijanski poezijo o Trstu. Z znanstvenimi prispevki redno sodeluje v mednarodno priznanih revijah (Slavistična revija, Annales, Slovene studies, Europa Orientalis). Kot prejemnica enoletne mednarodne raziskovalne štipendije CSIUT (Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Universita degli Studi di Trieste) je v študijskem letu 2009/2010 na Univerzi v Trstu opravila znanstvenoraziskovalno delo o podobi Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Za to delo je leta 2011 prejela nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

  1. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
  2. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]
  3. TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
  4. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723].