Migrations and multiculturality

This course is part of the programme
Master in Slovene Studies - Literary Science

Objectives and competences

The main objective is to introduce the historical, sociological, and anthropological aspects of migration and intercultural relations in the context of (European) nation states. The main focus will be Slovenia and the Slovenes. The interdisciplinary design course provides a comprehensive insight into the field of migration and intercultural studies.

Prerequisites

The course in the sociological perspective deepens the content covered by other courses that are implemented in the module Literature of minority nations.

Content

  1. The elaboration of the categorical apparatus, clarification and justification of basic concepts.
  2. The anthropological and sociological aspects of intercultural relations and migration.
  3. Historical overview of migration with emphasis on emigration and immigration from Slovenia.

Intended learning outcomes

The learning outcomes will be connected with the ability of students for individual researches and theoretical projects that can significantly contribute to the sensitization of the Slovenian environment for intercultural dialogue.

Readings

Basic readings
Claus Bade, Evropa v gibanju, Ljubljana, 2005.
Peter Berger, Thomas Luckmann: Družbena konstrukcija realnosti, London 1988.
Damir Josipovič, Učinki priseljevanja v Slovenijo, Ljubljana 2006.
Stane Južnič, Identiteta, Ljubljana 1993.
Marina Lukšič - Hacin, Ko tujina postane dom, Ljubljana 1995.
Marina Lukšič - Hacin, Multikulturalizem in migracije, Ljubljana 1999.
Milan Mesić, Međunarodne migracije – tokovi i teorije, Zagreb 2002.
Jure Gombač, Esuli ali optanti? Zgodovinski primeri v luči sodobne teorije, Ljubljana 2005.

Additional readings
S. Castles, M.J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. London 1998.
Breda Čebulj Sajko, Etnologija in izseljenstvo. Ljubljana 1999.
Marjan Drnovšek: Pot slovenskih izseljencev na tuje. Ljubljana 1991.
Marjan Drnovšek, Usodna privlačnost Amerike. Ljubljana 1998.
Peter Klinar, Mednarodne migracije. Ljubljana 1976.
Vladimir Kokole, Migracije v SR Slovenijo iz drugih republik in narodnostna sestava njenega prebivalstva. Geografski vestnik, 58, 1986.
Marina Lukšič - Hacin, Zgodbe in pričevanja: Slovenci na Švedskem, Ljubljana 2001.
Živko Šifrer: Izseljevanje s slovenskega ozemlja. Prikazi in študije, 8, št. 2, Ljubljana 1962.
Zmago Šmitek, Klic daljnih svetov. Ljubljana 1986.
Dušan Vogelnik, Razvoj prebivalstva Slovenije zadnjih dvesto let z jugoslovanske inevropske perspektive. Ekonomski zbornik, 7, Ljubljana 1965.
Dušan Vogelnik: Demografska statistika. Ljubljana 1961.
Vlado Valenčič, Izseljevanje Slovencev v druge dežele Habsburške monarhije. Zgodovinski časopis, 44, št. 1, 1990.
Fran Zwitter, Prebivalstvo na Slovenskem od 18. stoletja do današnjih dni. Ljubljana 1936.
Zvone Žigon, Iz spomina v prihodnost: Slovenska politična emigracija v Argentini, 2001.
Janja Žitnik, Književno delo slovenskih izseljencev, Slavistična revija, 48, št. 2, 2000.
Janja Žitnik, Besedna umetnost slovenskih izseljencev in njeno mesto v sodobni slovenski kulturi, Dve domovini/Two Homelands, št. 14, 2001.
Janja Žitnik in Helga Glušič, ur., Slovenska izseljenska književnost 1, 2, 3. Ljubljana 1999.
Janja Žitnik, Večkulturna Slovenija, Ljubljana 2008.

Assessment

Active participation 40%, Examination with defense 60%

Lecturer's references

Marina Lukšič Hacin je znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Je tudi izredna profesorica sociologije, ki predava na Univerzi v Novi Gorici in Univerzi v Ljubljani ter tujih univerzah, predvsem v Nemčiji in na Norveškem.
Lukšič-Hacin, Marina. Multikulturalizem in migracije. 1999, Ljubljana. Založba ZRC, SAZU.

Lukšič Hacin, Marina. Ko tujina postane dom 1995, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana.

Lukšič Hacin, Marina in ostali (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. 2011, Založba ZRC, Ljubljana

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Večkulturno državljanstvo in večetični patriotizem?!. V: GABER, Slavko (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.), STREL, Janko (ur.), LUKŠIČ, Andrej (ur.). Za manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 59-74.

LUKŠIČ-HACIN, Marina. To think and live multiculturalisms in various migration contexts of European Union member states. V: DRNOVŠEK, Marjan (ur.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007, str. 137-171. [COBISS.SI-ID 27385645]