Sociology of gender

This course is part of the programme
Master in Slovene Studies - Literary Science

Objectives and competences

The aim of this course is to acquaint students with the sociology of gender in historical, theoretical and methodological perspective. The historical perspective will provide an insight into the economic, intellectual, literary, artistic and cultural definitions of the socially acceptable gender roles in the past and in the present in Slovenia and globally. The second perspective constitutes a theoretical framework and the methodological - analytical tools for the understanding of structural social determinants that are key for comprehending the role of women and men in the society.

Prerequisites

The study of this course is vertically connected to other basic courses in literary science programme and also to the level 1 study programme since it gives to them the neccessary gender perspective.

Content

The content of the course is both historical and theoretically analytical. The role of gender in society and culture is presented in the broader context of the historical changes of the role of women in Europe, with special emphasis on the last two: the efforts and struggle of women concerning their right to education, work and political participation; employment and work of women as the key element of the economic survival of families; mythologies and legends about the weaker sex as the economically, socially and emotionally discriminated half of humanity.

Readings

 • Angela Vode, Spol in upor, (Zbrana dela Angele Vode, knj. 1), (Knjižna zbirka Krt, 109). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 1998. Značaj in usoda, (Zbrana dela Angele Vode, knj. 2), (Knjižna zbirka Krt, 110). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 1999.
 • Spomin in pozaba, (Zbrana dela Angele Vode, knj. 3), (Knjižna zbirka Krt, 111). 1. izd. Ljubljana: Krtina, 2000.
 • Mirjam Milharčič Hladnik, Šolstvo in učiteljice na Slovenskem, (Zbirka Sophia, 1995, 5). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
 • Mirjam Milharčič Hladnik, Igor Ž. Žagar, Nekaj izhodiščnih prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika. V: Spol: Ž. Ljubljana: KUD France Prešeren: Institutum Studiorum Humanitatis - ISH, 1996.
 • Mirjam Milharčič Hladnik, Historical and narrative perspective of Slovenian women migrants' experiences: social networking, gender priorities, and questions of identity. V: DRNOVŠEK, Marjan (ur.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007, str. 113-136.
 • Sabina Ž. Žnidaršič, Ora et labora – in molči ženska!, pregled demografije dežele Kranjske in pridobitnosti žensk v desetletjih 1880-1910. Ljubljana: cf, 2001.
 • Luisa Accati, Pošast in lepotica, Oče in mati v katoliški vzgoji čustev. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2001.
 • Ksenija H. Vidmar (ur.), Ženski žanri – spol in množično občinstvo v sodobni kulturi. Ljubljana: Zbirka Dokumenta, ISH, 2001.
 • Virginia Woolf, Tri gvineje. Ljubljana: Lila zbirka, cf, 2001.
 • Virginia Woolf, Lastna soba. Ljubljana: Lila zbirka, cf, 1999.
 • Simone de Beauvoir, Drugi spol, 1. in 2. del. Ljubljana: Delta, 2000.
 • Erna Muser, Vida Zavrl (ured.), FKL Žensko koncentracijsko taborišče Ravensbruck. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1971.
 • Liz Stanley, The Auto/biographical I, The theory and practice of feminist auto/biography. Manchester, New York: Manchester University Press, 1995.
 • Luce Irigaray, Jaz, ti, me, mi. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
 • Eva D. Bahovec (ured.), Od ženskih študij k feministični teoriji, Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, 1993.
 • Mary Molek, Immigrant Woman. Delaware: Dover, 1976.
 • Slavenka Drakulić, Kot da me ni, Ljubljana: Aleph, 2002.
 • Christine de Pizan, Mesto dam, Ljubljana: Delta, 1999.
 • Mary Wollstonecraft, Zagovor pravic ženske, Ljubljana: Krt, 1992.
 • Darja Zaviršek (ur.), Spolno nasilje. Feministične raziskave za socialno delo, Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1996
 • Marta Verginella, Ženska obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006.
 • Marta Verginella, Zgodovina žensk ali ženska zgodovina?. In:
 • A. ŽIŽEK (ed.): Ženske skozi zgodovino. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004.
 • KAVČIČ, Silvija. Preživele smo in spominjamo se. Slovenske jetnice v ženskem koncentracijskem taborišču Ravensbruck. Ljubljana: ZAK, 2008.

Lecturer's references

Mirjam Milharčič Hladnik is a research advisor at the Slovenian Migration Institute at the Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in Ljubljana. She is also an associate professor at the University of Ljubljana and University of Nova Gorica and visiting professor at the University of Oldenburg and University of Stavanger. Her main research and study interests are wide and interdisciplinary. Sociology: school reform policies, citizenship education, human rights and integration of migrants. Gender studies: gender inequalities, historical cases of the erased (socially and politically important) women in Slovenia, and women migrants. Migration studies: interdisciplinary approaches and innovative methodology, ranging from oral history to analyses of correspondence and auto/biographic texts.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Historical and narrative perspective of Slovenian women migrants' experiences : social networking, gender priorities, and questions of identity. V: DRNOVŠEK, Marjan (ur.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007, str. 113-136. [COBISS.SI-ID 27385389]
MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Long live America, where women are first!. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Go girls! : when Slovenian women left home, (Migracije, Migrantke, 19, 2). Ljubljana: ZRC Publishing: = Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 109-132. [COBISS.SI-ID 30936621]
MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Moje misli so bile pri vas doma : poti prehodov v pismih. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Krila migracij : po meri življenjskih zgodb, (Migracije, Migrantke, 17, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 23-58, fotogr. [COBISS.SI-ID 29409837]
MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. From a dollar bill in an envelope to a petition to the White House : the significance of Slovenian migrants for those back home. V: BRUNNBAUER, Ulf (ur.). Transnational societies, transterritorial politics: migrations in the (Post) Yugoslav region : 19th-21st century, (Südosteuropäische Arbeiten, 141). München: R. Oldenbourg, 2009, str. 193-212. [COBISS.SI-ID 30724653]
MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Koliko mene je v tebi?. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). In - in : življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 9-14. [COBISS.SI-ID 32719405]
MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Otroci v migracijskih kontekstih. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje : kulturnozgodovinski vidik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 7-16. http://isi.zrc-sazu.si/eknjiga/Zitnik-ur-2011.pdf. [COBISS.SI-ID 32782125]
MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, Marina Lukšič Hacin. Kulture, civilizacije, nacionalne kulture. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 23-29. [COBISS.SI-ID 32791597]
MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Stopinje skozi čas v avto/biografskih zapisih slovenskih migrantk. V: KORON, Alenka (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 189-203. [COBISS.SI-ID 32881965]