Slovenian theatre: historical and theatrological aspects

This course is part of the programme
Master in Slovene Studies - Literary Science

Objectives and competences

The objective of the course is to train students to understand basic theatre concepts, to know and understand the role of Slovenian theatre in Slovenian cultural history, to understand the development of processes that take place in the transfer of dramatic text into theatrical practice (dramaturgical reading of the text) and to understand contemporary shifts in Slovenian theatre and their correlations with world trends.

Prerequisites

The successful integration in the study course is connected with the knowledge of other literary-historical and cultural historical formations in the field of Slovenian literature and culture,

Content

• Basic definitions of theatrical concepts
• History of theatre in Slovenia
• The relationship between a dramatic text and a theatrical performance
• Dramaturgical reading of a theatrical text
• Theatre criticism
• Contemporary performing arts

Intended learning outcomes

Students understand the peculiarities of theater development in Slovenia and are able to place it in the broader context of theater development in other European nations. They understand the specifics of transfering a dramatic text into theatrical practices. They know the specifics of the genre of theater review and are able to write theater review. They have a basic knowledge of what the performing arts are.

Readings

Aristotel: Poetika. Ljubljana: Študentska založba, 2012.
Patrice Pavis: Gledališki slovar, Ljubljana, MGL, 1997.
Tine Debeljak: Škofjeloška pasijonska procesija in pasijonskih iger nasploh
Janko Glazer: Verske igre v Rušah. V: Janko Glazer: Razprave, članki, ocene. Maribor: Obzorja 1993, str. 937-949.
Filip Kalan: Evropeizacija slovenske gledališke kulture. V: Linhartovo izročilo. Ljubljana: Drama SNG Ljubljana, 1967.
Filip Kalan: Gledališki značaj škofjeloškega pasijona. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Filip Kalan: Živo gledališko izročilo, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980.
Bratko Kreft: Prvi slovenski dialog in prizor. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Niko Kuret: Ljubljanska igra o paradižu in njen evropski okvir. Razprave SAZU, Lj, 1958.
Dušan Ludvik: Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1957.
Štefan Vevar: Slovenska gledališka pot. Ljubljana: DZS, 1998.
Stanko Škerlj: O jezuitskem gledališču v Ljubljani. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Dušan Moravec: Temelji slovenske teatrologije. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1990
19.stoletje in obdobje do 1945
Bojan Štih (ur.): Slovenski theater gori postaviti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981.
Dušan Moravec: Slovensko gledališče Cankarjeve dobe : (1892-1918). Ljubljana : Cankarjeva založba, 1974.
Dušan Moravec: Slovensko gledališče od vojne do vojne, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980.
Oder 57 : (pričevanja) / [uredila Žarko Petan, Tone Partljič]. Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1988.
Draga Ahačič: Neposrednost igre in pomenska polnost govornega izraza kot idejnoestetska zamisel Gledališča ad hoc Dokumenti SGM, št. 78. 2002, 133-144
Ivo Svetina: Gledališče Pekarna (1971-1978) Dokumenti SGM, št. 78. 2002, 111-132
Barbara Sušec Michieli: Zbornik 20 let EG Glej. EG Glej: 1990.
LUKAN, Blaž. Slovenska dramaturgija : dramaturgija kot gledališka praksa, (Zbirka Gledališke monografije). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001
KUNST, Bojana (ur.), POGOREVC, Petra (ur.). Sodobne scenske umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. št. 20). Ljubljana: Maska, 2006.
TOPORIŠIČ, Tomaž. Performativni obrat in njegove sledi v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih. Amfiteater, 2008, let. 1, št. 1, str. 167-180.
SUŠEC MICHIELI, Barbara (ur.), LUKAN, Blaž (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), JEŠELNIK, Simona (ur.). Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: Maska, 2010

Assessment

Seminar (70%), oral examination (30%)

Lecturer's references

Prof. dr. KatjaMihurko Poniž je diplomirana dramaturginja. Med njena raziskovalna področja sodi tudi zgodovina slovenske in svetovne dramatike v povezavi s zgodovino slovenskega gledališča. Članke o dramatiki objavlja tudi v gledaliških listih slovenskih gledališč.
MIHURKO PONIŽ, Katja, KRAVOS, Bogomila. Avgusta Danilova : 1869-1958 : slovenska igralka, režiserka in pedagoginja. [San Bruno]: YouTube, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=w8uPrAYCd-Y. [COBISS.SI-ID 18395907]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jan.-mar. 2012, letn. 60, št. 1, str. 1-13
MIHURKO PONIŽ, Katja. Skriti prelomi s tradicijo : besedila prvih slovenskih dramatičark. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti. 2010, let. 2, št. 1, str. 48-70. ISSN 1855-850X.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Uprizarjanje feminizmov. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 1, št. 2, str. 178-186.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Iz kaosa se bo sestavila nova zgodba. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. 2017, letn. 67, št. 1, str. 17-22, ilustr. ISSN 0350-6274.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Samotna pot Rose Bernd in njenih sopotnikov. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. 2015/2016, letn. 65, št. 7, str. 25-31, ilustr. ISSN 0350-6274.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Najtoplejša postelja je mamina. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. 2015/2016, letn. 66, št. 4, str. 9-12. ISSN 1580-9609.
MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofija Borštnik Zvonarjeva (1868-1948) : igralka pionirskega rodu, "vriskajoča do neba, potrta do smrti". V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2007. Str. 98-102. Razprave, 22. ISBN 978-961-6682-01-5. ISSN 0560-2955. [COBISS.SI-ID 779771]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Missbrauchte Frauen(figuren)? : Darstellungen der Gewalt gegen Frauen in drei slowenischen Theaterstücken. V: BURLON, Laura (ur.). Verbrechen - Fiktion - Vermarktung : Gewalt in den zeitgenössischen slavischen Literaturen. Potsdam: Universitätsverlag, 2013. Str. 373-389.
MIHURKO PONIŽ, Katja. El primero al Sol reina, al otro la oscuridad : la dialogicidad como principio fundamental de la creación en Scheherezade de Ivo Svetina. V: SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988. Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2009. Str. 59-68. Litterae Slovenicae, 200