Materials Sciences 2nd cycle

Študijski program:Materials Science
Main fields of study:Physical science
Programme code:2ZMA
Programme level:2. stopnja magistrski
Name of the qualification:Master's degree
Qualification title:magister materialov /magistrica materialov
Qualification abbreviation:mag. mater.
Final examination:no
Dean:prof. dr. Sandra Gardonio
Programme director:prof. dr. Nataša Zabukovec Logar
ECTS coordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Programme description

Magistrski študijski program druge stopnje »Znanost o materialih« je interdisciplinarno in raziskovalno naravnan. Program je zasnovan v sodelovanju Kemijskim inštitutom in Institutom Jožef Stefan v skladu z dobrimi kadrovskimi in raziskovalnimi pogoji s področij fizike in kemije materialov, karakterizacije materialov, pa tudi tehnologij materialov in razvoja inovativnih izdelkov in storitev, vključno z varstvom intelektualne lastnine. Glede na učne vsebine vede o neživi naravi predstavljajo 60% in tehniške vede 40% programa. Študijski program omogoča celovit pregled in razumevanje mehanskih, električnih, magnetnih, optičnih in drugih lastnosti različnih tipov materialov ter njihovega načrtovanja, sinteze, karakterizacije, proizvodnje in uporabe. Laboratoriji in centri, ki izvajanje programa podpirajo, so bili v okviru OP7 RegPot projekta SUNGREEN izbrani za regionalno najbolj perspektivne na področju okoljskih znanosti in znanosti o novih materialih, predavatelji pa dosegajo na področjih, povezanih z raziskavami materialov, raziskovalne uspehe na svetovni ravni.

Namenjen je študentom, ki želijo pridobiti vrhunske kompetence in znanja na področjih poznavanja in možnosti razvoja različnih novih vrst funkcionalnih materialov, s poudarkom na okoljskih in energijskih aplikacijah.

Admission requirements

Preveri vpisne pogoje v študentski pisarni

Pogoji za vpis

na magistrski študijski program druge stopnje Znanost o materialih se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili: (i) zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004 s področja naravoslovno-matematičnih ali tehničnih ved; (ii) izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom. Diplomati, ki so zaključili dodiplomski študijski program z drugih področij, naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija študijska komisija odloči o ustreznosti pridobljenih kompetenc ter lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Dodatne obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 20 na rednem študiju, 5 na izrednem študiju Dodatna vpisna mesta za vpis v 1. letnik: vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: 5 na rednem študiju. Vpisna mesta za vpis v višji letnik: število vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik. Dodatna vpisna mesta za vpis v višji letnik: vpisna mesta za Slovence brez slov. državljanstva ter tujce: število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik.

Merila za izbiro: v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenjih pred vpisom v študijski program

Visokošolski zavod kandidatom priznava pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s posameznim študijskim programom, in sicer kot opravljeno študijsko obveznost, ovrednoteno po ECTS. Kandidatom se priznavajo tudi druge kompetence, ki jih pridobijo s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim v programu na podlagi dokumentirane vloge kandidata Študijski komisiji Fakultete za naravoslovje, vendar največ v višini 12 ECTS. Prizna se lahko za največ 60 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa

Pogoji za napredovanje po programu

Obveznosti študentov na nivoju študijskega programa so vnaprej določene s študijskimi pravili. Obveznosti pri posameznih predmetih so prav tako določene vnaprej. Za vpis v drugi letnik mora študent magistrskega programa “Znanosti o materialih” v prvem letniku zbrati vsaj 48 ECTS iz obveznih predmetov. Študenti se lahko ponovno vpišejo v 1. letnik programa, če zberejo vsaj 18 ECTS iz predmetnika tega letnika. Študent lahko tekom študija samo enkrat ponavlja letnik. Študent, ki mu preneha status študenta, obdrži pravico opravljati preostale študijske obveznosti zadnjega vpisanega letnika še dve leti po izteku statusa.

Pogoji za prehode med študijskimi programi

Študentom je omogočen prehod iz drugih magistrskih študijskih programov (programov druge stopnje): Študentom in diplomantom katerihkoli akreditiranih magistrskih študijskih programov (2. stopnje) katerekoli visokošolske ustanove je omogočen prehod na predlagan študijski program pod naslednjimi pogoji. Na podlagi študentske vloge lahko nosilci predmetov študentu priznajo izpite, ki se po vsebini s predmeti na predlaganem študijskem programu. Za direkten prehod v drugi letnik mora študent zbrati enako število točk kot študenti predlaganega programa, torej vsaj 48 ECTS točk, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik. Študentske vloge se obravnava individualno, pri čemer se tudi določi individualni študijski program, ki ga mora študent opraviti za dokončanje študija. Upošteva se tudi število razpoložljivih študijskih mest.

Educational and professional goals

Temeljni cilj študijskega programa druge stopnje »Znanosti o materialih« je izobraziti strokovnjake, ki se bodo znali vključevati v raziskovalne in industrijske procese, z analizo, izboljševanjem in načrtovanjem novih materialov za napredne naprave in tehnologije, saj novi materiali omogočajo boljšo učinkovitost, kakovost in trajnost proizvodov in procesov v vseh modernih industrijah.

Študijski program 2. Stopnje »Znanost o materialih« omogoča znanje in razumevanje obravnavanih vsebin, njihovo uporabo v različnih aplikacijah, refleksijo za kasnejše aktivno in samostojno udejstvovanje in prenosljivostne spretnosti, vključno z uporabo znanstvene in strokovne literature ter znanja za projektno in timsko delo. Splošne kompetence oziroma učni izidi, ki se s programom pridobijo:

 • Sposobnost raziskave (razčlenitev problema, oblikovanje preizkusa, upravljanje projekta-izbira in organizacija informacij, sporočanje rezultatov – poročilo raziskovalne/razvojne naloge, znanstveni članek),
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe in prenosa znanja v prakso – kako se izvede inženirski projekt,
 • avtonomnost v strokovnem delu ter odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju.

Predmetno-specifične kompetence diplomanta so:

 • Poznavanje vseh pomembnejših tipov materialov in njihovih aplikacij,
 • sposobnost povezovanja različnih znanj pri prepoznavanju in analizi tehnoloških problemov,
 • poznavanje pripadajočih tehnologij, tako pri proizvodnji materialov kot pri njihovi uporabi,
 • poznavanje sinteznih postopkov s poglobljenimi znanji iz napredne anorganske in drugih sintez materialov,
 • poznavanje osnovnih laboratorijskih ter spektroskopskih, difrakcijskih in mikroskopskih tehnik s področja materialov,
 • razumevanje sistemov na atomski, molekularni in procesni skali,
 • sposobnost nadaljevanja raziskovalno-razvojno delo na področju materialov,
 • poznavanje »problem-oriented« koncepta,
 • pridobitev osnov naravoslovnega in tehniškega znanja s področja materialov v obliki združevanja obstoječih rešitev,
 • temeljna znanja za prenos raziskav in razvoja materialov v podjetniško okolje.

Access to further studies

Študij je mogoče nadaljevati na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici do doktorata znanosti s področja astrofizike, fizike ali znanosti o materialih.

Assessment

Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov za vsak predmet na Fakulteti naravoslovje razvidni iz učnih načrtov so vnešeni v spletne strani UNG. Študentje imajo za vsak predmet objavljene načine preverjanja znanja na začetku študijskega leta, oziroma ob začetku izvajanja predmeta. Oblike preverjanja znanja so prirejena potrebam posameznega predmeta (ustni izpiti, pisni izpiti, seminarske naloge, ....). Pri vseh oblikah študentje dobijo povratno informacijo o rezultatih naposredno od predavatelja, ki preverjanje izvede. Dostop do ocen imajo tudi preko elektronskega Sistema UNG, ki je individualen z geslom. Analizo izpitov redno opravlja študentska pisarna, kjer so za primerjavo dostopne tudi študentom. Analiz univerza zaradi varovanja osebnih podaktov ne objavlja na spletu (nekatere skupine so tako majhne, da bi se lahko ob objavi takoj vedelo za koga gre). V letnem poročilu univerze o kakovosti je del poročila namenjen specifično vsaki šoli/program (kakovost na UNG). Analiza študija na Fakulteti za naravoslovje je javno objavljena v samoevalcijskem poročilu in samoevalvacijskem poročilu UNG in je narejena na osnovi Poslovnika kakovosti.

Predvidene oblike dela s študenti in opis predvidenega poteka poučevanja

Načini poučevanja so odvisni od posameznega predmeta in so predstavljeni v predmetniku, ki je objavljen tukaj. V splošnem poteka poučevanje v obliki predavanj, vaj, praktičnih poskusov in samostojnega dela. Razmerje med kontaktnimi urami in samostojnim delom je v povprečju v razmerju 1:3. Predavanja potekajo v predavalnicah Fakultete za naravoslovje, praktični poskusi delno potekajo na Kemijskem Institutu Jožef Stefan. Zaradi njihove narave ne morejo potekati na daljavo in se jih mora študent udeležiti lokalno v prilagojenem časovnem terminu.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent zbrati 120 točk ECTS, in sicer v vsakem letniku po 60. Točke obsegajo:

 • Obvezni predmeti: 10 predmetov (84 ECTS),
 • Izbirni predmeti: 3 predmeti (18 ECTS),
 • Projektno delo: 9 ECTS,
 • Magistrsko delo: 18 ECTS.

Študenti zaključijo študij z magistrskim delom in njegovim uspešnim zagovorom.

Pogoji za dokončanje posameznega predmeta so opredeljeni pri opisu vsebin predmetov in zapisani v študijskih pravilih. Če študent posamezen izpit, semester ali letnik skladno z določili opravi na drugem programu ali instituciji, veljajo za dokončanje tega izpita, semestra ali letnika pogoji tamkajšnjega programa oziroma institucije.