dr. Bordbar Hashem

Room: 49-Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 05 6205 816
Internal phone: 816
Email: hashem.bordbar@ung.si
Organization: Univerza v Novi Gorici