Lectureship in German Language II

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Cultural history (1st level)

Objectives and competences

The main aims of the course are to strengthen, deepen and extend the students’ knowledge of the German language, to practise more complex grammatical structures, to develop reading comprehension skills. The students develop the ability to take a critical and global approach to a text, recognise its global value and identify the main ideas that a text conveys.

Prerequisites

During the course the students shall upgrade their existing basic knowledge the German language, previously acquired in approximately 105 teaching hours.

Content

Exercises on more complex grammatical structures, developing the students’ reading comprehension skills, learning about different text types, extending the vocabulary, understanding texts written in the German language.

Intended learning outcomes

Knowledge and understanding:
The students shall upgrade and deepen their knowledge of the German language acquired during the courses German Language 1 and German Language 2. They shall improve their writing and speaking skills, and, above all, further develop their reading skills.

Readings

• Passwort Deutsch 1, 2 – Lehr- und Übungsbuch Založba: Klett.
• Böhmer, M., Zoepfer Tassinari, U.: Il tedesco scientifico. Wissenschaftsdeutsch. Corso di lettura, Bulzoni, Roma 199
• Paschke, Peter: Leggere il tedesco per gli studi umanistici. Principianti / Deutsch lesen in den Geisteswissenschaften. Anfänger. Cafoscarina, Venezia 2007
• N. Muster Čenčur: Nemška slovnica po naše; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998
• H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Huber Verlag, München, 2002
• Dorothea Lévy-Hillerich, Elena Cickovska, Karmelka Baric: Mit deutsch. Studieren, arbeiten, leben. Arcipelago Edizioni, 2009
• Dictionaries of the German language

Assessment

The students take two mid-term tests. At the end of the semester, the students take a written examination. The students who pass both mid-term tests with the minimum result of 80 % are exempted from the written examination.

Lecturer's references

Margit Horvath je profesorica angleškega in nemškega jezika in si je formalno izobrazbo pridobila z visokošolskim študijem doma in v tujini. Poleg študija germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je na univerzi v Heidelbergu končala enoletni študij nemščine kot tujega jezika (DaF), pozneje pa podoben specializirani študij (Hochschullehrgang Deutsch als Fremdsprache) na graški univerzi. Pedagoške izkušnje si je pridobila z dolgoletnim poučevanjem. Od leta 1992 je samostojno prirejala in izvajala številne jezikovne programe različnih stopenj za odrasle. Oktobra 2002 je končala podiplomski študij "Executive MBA" na Donavski univerzi v Kremsu, Avstriji.
▪ HORVATH, Margit. Zukunftsperspektive des studienbegleitenden Deutschunterrichts in Slowenien. Scripta manent : revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, ISSN 1854-2042, 2013, vol. 8, 2, str. 36-48, graf. prikazi. http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/2013_8_2/Horvath.pdf. [COBISS.SI-ID 4317870]
• HORVATH, Margit, DANKO, Manica, KOVAČ, Polonca, STARE, Janez. Tujejezikovno izobraževanje - analiza potreb in praks tujejezikovnega izobraževanja v slovesnki javni upravi = Fremdsprachenausbildung - Bedarfs- und Erfahrungsanalyse der Fremdsprachenausbildung in der slowenischen öffentlichen Verwaltung. Uprava, ISSN 1581-7555, mar. 2012, letn. 10, št. 1, str. 71-143, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3840174]
• HORVATH, Margit. Zur Qualität des studienbegleitenden Deutschunterrichts nach der Bologna-Reform am Beispel Sloweniens. V: DRUMBL, Hans (ur.). IDT 2013. Band 4 - Sektionen B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, Heterogenität in Lernsituationen. Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press. cop. 2016, ilustr. http://www.unibz.it/it/library/Documents/bupress/publications/fulltext/9788860460868.pdf. [COBISS.SI-ID 4774318]
• DANKO, Manica, HORVATH, Margit, STARE, Janez. Analiza potreb tujejezikovnih zmožnosti študentov Fakultete za upravo UL. V: KLUN, Maja (ur.). Uprava in državljani - partnerji?. V Ljubljani: Fakulteta za upravo. 2008, 10 str. [COBISS.SI-ID 3016366]
• HORVATH, Margit. Vpliv bolonjske prenove na razvoj nemškega jezika stroke v slovenskem visokošolskem prostoru. V: JURKOVIČ, Violeta (ur.). Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke : knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika. 2014, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 4298414]
• HORVATH, Margit. Studienbegleitender Deutschunterricht in Slowenien. V: LÉVY-HILLERICH, Dorothea (ur.), SERENA, Silvia (ur.). Studienbegleitender Deutschunterricht in Europa : Rückblick und Ausblick: Versuch einer Standortbestimmung, (Lingue d`Europa e del Mediterraneo, I). Roma: Aracne. 2009, str. 372 -414, ilustr. [COBISS.SI-ID 3221678]
• HORVATH, Margit. Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005. 211 str., ilustr. ISBN 961-6139-59-2. [COBISS.SI-ID 221319168]
• HORVATH, Margit. Nemški poslovni jezik : izbirni predmet. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2012. 93, 45 str. [COBISS.SI-ID 4060078]
• HORVATH, Margit. Deutsch in der Verwaltung II : Wahlfach. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2007. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2862766]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Nemški jezik I. Izbirni predmet : visokošolski študij Uprava - 1. stopnja, 1. letnik, redni : študijsko gradivo za začetnike 2005/2006. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2006. [loč. pag.], ilustr. [COBISS.SI-ID 2604206]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I - nemščina : študijsko gradivo [za poklic poslovni sekretar]. Popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2006. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2604462]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II - nemščina : študijsko gradivo [za poklic poslovni sekretar]. Popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2006. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2610862]
• HORVATH, Margit (avtor, urednik). Strokovna terminologija v nemškem jeziku II : za poklic "komercialist/komercialistka". Ljubljana: [Center za poslovno usposabljanje]: GZS, 2006. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2607790]
• HORVATH, Margit (urednik). Strokovna terminologija v nemškem jeziku za 1. letnik : višje strokovno izobraževanje za poklic komercialist/komercialistka, 2005/2006. Ljubljana: Zavod - Izobraževalno razvojni center, 2005. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2608046]