Znanost o površinah

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski doktorski študijski program Fizika

Cilji in kompetence

• Uvesti študente v poznavanje površinskih sistemov in eksperimentalnih problemov pri pripravi in karakterizaciji površinskih sistemov
• Predstaviti nekaj primerov študij ter s tem razložiti pomembne aspekte znanosti o površinah in doseg takšne obravnave

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  1. Uvod v znanost o površinah: motivacija, tipični sistemi za raziskovanje in UHV okolje
  2. Osnovne informacije o površinskih sistemih, eksperimenatlna priprava površin, LEED tehnike
  3. Nanotehnološke tehnike za pripravo z nadgrajevanjem, rast nanostruktur iz parne faze
  4. Morfologija nanostruktur, mikroskopske tehnike (SEM, TEM, STM, AFM)
  5. Spektroskopske tehnike (UPS, XPS, AES, ...)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Osnovna znanja o fizikalnih lastnostih površin ter o ciljih in tipičnih problemih fizike površin.

• Osnovna znanja o sintezi površin in naositemov.
• Osnovna znanja o spektroskopskih, mikroskopskih in difrakcijskih tehnikah v znanosti o površinah.

Priprava eksperimenta za karakterizacijo površin s tehnikami, ki se uporabljajo v znanosti o površinah, osredotočeno na specifično področje študentovih raziskav.

Temeljna literatura in viri

  • A. Zangwill, Physics at Surfaces, Cambridge University Press (1988) Katalog E-gradivo
  • H. Luth, Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, Springer, 2010 (or previous editions) Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Seminar o specifičnih tehnikah ali specifičnih fizikalneh sistemih, ki vključuje pregled znanstvenih člankov / Ustni izpit (50/50)

Reference nosilca

Izredni profesor s področja fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija