Metode raziskovanja, argumentiranja in pisanja v humanistiki in družboslovju

Cilji in kompetence

Predmet je zastavljen interdisciplinarno in ponudi študentkam in študentom različnih humanističnih in družboslovnih usmeritev – ob sodelovanju gostujočih predavateljev – vpogled v celoten proces raziskovanja: od priprav na raziskavo do končnega produkta – objave rezultatov. Ob vpogledu v paleto raziskovalnih metod je glavni poudarek predmeta na kritičnem branju literature, razvijanju miselnih veščin ter z njimi povezanih idej in argumentov, ter popolnem razumevanju struktur, načinov in vsebinskih zasnov akademskega pisanja. Od študentke in študenta se pričakuje, da bo sposoben ustne in pisne komunikacije v različnih akademskih in javnih kontekstih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

Raziskovalno delo na področju zgodovinopisja: pregled teoretičnega in praktičnega ter aplikativnega razvoja zgodovinopisja v 20. stoletju, njegovih usmeritev in metodoloških pristopov ter izbir in uporab virov.

Raziskovalno delo na področju migracijskih študijev: kombinacija kvantitativnih in kvalitativnih metodoloških pristopov; uporaba statističnih podatkov v zgodovinskem kontekstu; narativne in avto/biografske metode; študije primerov.

Raziskovalno delo na področju literarnih ved in semiotike: predmet osvetli prehod med strukturalizmi, post-strukturalizmi in teorijo diskurza.

Kvaliteta raziskovalnega dela – postavljanje raziskovalnega vprašanja; praktično usposabljanje in uporaba metodoloških pristopov na primerih individualnih raziskovalnih projektov študentov: zbiranje podatkov; zgodovina obravnavane problematike in aktualne teoretske študije; aktivno in kritično branje virov; analiza podatkov in pogledov; sinteza.

Argumentiranje: logičnost in relevantnost argumenta; objektivnost in subjektivnost argumenta; razvijanje argumenta; dokazovanje in prepričevanje z argumenti; najpogostejše napake pri argumentiranju - posploševanje.

Spolno obeleženo raziskovanje in metodološke zahteve upoštevanja obeh spolov pri raziskovanju.

Predvideni študijski rezultati

Kompetentno obvladanje uporabe kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod; uporabno znanje za izvedbo konkretne individualne doktorske raziskave in obdelavo podatkov, ter argumentiranje in sestavljanje analize.

Temeljna literatura in viri

 • Perks, Robert, Alistair Thompson (eds.) (2000) The Oral History Reader, London and New York, Routledge. E-gradivo
 • Thompson, Paul (1988) The Voice of the Past, Oral History. Oxford, New York, Oxford University Press. Katalog E-gradivo
 • Portelli, Alessandro (1991) The Death of Luigi Trastulli and other Stories, Form and Meaning in Oral History. Albany, State University of New York Press. E-gradivo
 • Sayad, Abdelmalek (2004) The Suffering of the Immigrant. Cambridge, Polity Press. E-gradivo
 • Milharčič Hladnik, Mirjam, Mlekuž, Jernej (ur.) (2014). Going Places: Slovenian Women's Stories on Migration. Akron: The University of Akron Press.
 • Qualitative Social Research Vol 7, No 3 (2006): Qualitative Migration Research in Contemporary Europe - Thematic Issue E-gradivo
 • Barat, Erzsebet (2000). The Discourse of Selfhood: Oral Autobiographies as Narrative Sites for Constructions of Identity. Representing Lives, Women and Auto/biography (eds. Alison Donnell and Pauline Polkey). London: Macmillan Press: 165–173. E-gradivo
 • Plummer, Ken (2001). Documents of Life 2. An Invitation to a Critical Humanism. London, Thousands Oaks, New Delhi: Sage Publications.
 • Ramšak, Mojca (2003). Portret glasov. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti. Katalog
 • Rener, Tanja (1996). Avto/biografije v sociologiji in v ženskih študijah. Teorija in praksa, 33 (5): 759–763. E-gradivo
 • Stanley, Liz (1992). The Auto/biographical I: The Theory and Practice of Feminist Auto/biography. Manchester and New York: Manchester University Press. Katalog
 • Foucault, Michel (1969). L'Archeologie du savoir. Gallimard. E-gradivo
 • Virk, Tomo (2008). Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: Metodologija 1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. Katalog

Načini ocenjevanja

Izpit je sestavljen iz dveh delov: • udeležba in aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih (40%) • izpitna naloga (4000 besed) (60%)

Reference nosilca

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Trans-Mediterranean women domestic workers: historical and contemporary perspectives. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke's trans-Mediterranean domestic workers' migration and national imagination. Göttingen: V&R Unipress, 2015, str. 11-38.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške. Dve domovini, 2014, 40, str. 23-33.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Moje misli so bile pri vas doma : poti prehodov v pismih. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), MLEKUŽ, Jernej (ur.). Krila migracij : po meri življenjskih zgodb. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 23-58.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Avto/biografičnost narativnosti : metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj. Dve domovini, 2007, 26, str. 31-46.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Historical and narrative perspective of Slovenian women migrants' experiences : social networking, gender priorities, and questions of identity. V: DRNOVŠEK, Marjan (ur.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration. Ljubljana: ZRC Publishing, ZRC SAZU, 2007, str. 113-136.