Migracije in ustvarjalnost

Cilji in kompetence

Predmet omogoča študentom in študentkam vpogled v manj znane komponente migracijskega procesa in jih seznani z različnimi teoretskimi in metodološkimi pristopi k migracijam in ustvarjalnosti ter njunemu preseku. Predmet postavi študenta in študentko v vlogo opazovalca med različne razlage, razumevanja, in prakse zamišljanja migracij tako v okviru nacionalnega kot tudi globalnega sveta. Cilj je spodbujati študente in študentke k analitskemu branju in kritični presoji obstoječih teoretskih konceptov, razvijati občutljivost in dovzetnost za mejne vsebine in študije primerov, spodbujati razumevanje in razlikovanje med različnimi pristopi k migracijam. Eden od ciljev predmeta je, da študenti in študentke spoznajo in uporabijo metološke pristope v humanistiki. Izpostavljena je uporaba teh znanj v praksi (terenske vaje).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Migracije in ustvarjalnost je redni obisk predavanj (75% navzočnost) in aktivna udeležba pri predavanjih in seminarjih – vključevanje v razprave, sprotno branje izpostavljene literature, in opravljene terenske vaje. Na koncu predavanj in seminarskega dela bodo študenti oddali tudi samostojno zaključno / izpitno nalogo (16 strani) in poročilo o terenskih vajah (do 3 strani).
Predznanje, ki se pri predmetu Migracije in ustvarjalnost zahteva, je znanje s področja humanističnih in družboslovnih ved, s poudarkom na teorijah o družbi in kulturi v povezavi z antropološko, zgodovinsko in kulturološko tematiko. Od študentov se pričakuje aktivno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Vsebina predmeta je zasnovana na spoznanjih, ki izhajajo iz prepleta dveh procesov: migracij in ustvarjalnosti. Teoretska izhodišča, s katerimi se bodo seznanili študenti in študentke, so v teorijah transnacionalizma, kozmopolitizma in integracije ter v teoretskih konceptih, ki pomagajo pojasniti ustvarjalni proces. Ustvarjalnost bodo spoznavali z vidika različnih disciplin (zgodovine, antropologije, kulturologije, filozofije, psihologije, ekonomije) in kot družbeno konstruirano, kot komponento vsakdanjega življenja, na eni strani povezano z materialnim in na drugi strani kot oblikovalko družbenih odnosov. V primeru ustvarjalcev-migrantov, tako imenovanega »mobilnega ustvarjalnega razreda«, se bodo seznanili z dinamičnimi procesi in kategorijami, kot so transnacionalne povezave in identifikacije, transmigracije, mobilnost, večkulturne prakse, odnosi in politike, ustvarjalna svoboda, kozmopolitstvo; vrednotili bodo razmejevanje med privilegiranimi in neprivilegiranimi migranti. Na podlagi številnih empiričnih primerov iz sveta ustvarjalnosti bodo študenti in študentke spoznavali migracije kot fluiden, večplasten proces, ki ga posamezniki (ali tudi skupine posameznikov) s svojimi odločitvami, praksami, odnosi in načini življenja stalno preoblikujejo in ga delajo dinamičnega, v nasprotju z migracijam, ki imajo v nekaterih znanstvenih disciplinah in v političnem diskurzu predznak stabilnosti, determiniranosti, množičnosti in zamejenosti. Razmejevanje med mobilnostjo in migracijami bo eno od pomembnejših spoznanj v razpravah o ustvarjalnih mobilnih posameznikih. Del vsebine bodo tudi spoznanja o nekaterih metodoloških pristopih v humanistiki in njihovi uporabnosti v migracijskih študijah.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo osvojili znanja, ki so zgoščeno nakazana med cilji in kompetencami, in se bodo izkazovala v aktivni udeležbi oziroma opravljenih terenskih vajah, pisnih refleksijah in izpitni nalogi. Ta zajemajo:
znanje o večdisciplinarnih pristopih k migracijam in ustvarjalnosti;
poznavanje temeljne študijske literature in konceptov;
znanje o aktualnih znanstvenih razpravah o migracijah in ustvarjalnosti (zlasti z antropološkega in kulturološkega vidika);
znanje o študijih primerov, ki migracije presojajo v navezavi z ustvarjalnostjo;
zmožnost izvajanja samostojnega raziskovalnega dela s praktično izkušnjo dela na terenu, ki se vsebinsko nanaša na predstavljeno problemsko področje.

Temeljna literatura in viri

  • Amit, Vered (ed.) (2007) Going First Class? New Approaches to Privileged Travel and Movement. New York, Oxford: Berghahn Book. Katalog
  • Appadurai, Arjun (1996) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. University of Minnesota Press. Minneapolis, London. E-gradivo
  • Boyle, P., Halfacree K., Robinson V. (1998) Exploring Contemporary Migration, Harlow, London. E-gradivo
  • Brettell, Caroline B, Holliefield James (ed.) (2000) Migration Theory: talking across disciplines. Routledge, New York, London (selected chapters) Katalog E-gradivo
  • Hallam, Elizabeth, Ingold, Tim (ed.) (2007) Creativity and Cultural improvisation. Berg, Oxford, London.
  • Makarovič Jan (2003) Antropologija ustvarjalnosti: biologija, psihologija, družba. Nova revija, Ljubljana.
  • Repič, Jaka (2006) »Po sledovih korenin«: Transnacionalne migracije med Argentino in Evropo. Županičeva knjižnica 19. OEiKA, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. Katalog
  • Runko, Mark, Pritzker, Steven (ed.) (1999) Enyclopedia of Creativity. Academic Press, San Diego, London, Bosto. (selected chapters)
  • Toplak, Kristina (2008) »Buenas artes« Ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana. E-gradivo
  • Vertovec, Steven (2009) Transnationalism. Routledge, Abingdon, New York.

Načini ocenjevanja

– zaključna naloga (16 strani) (50% ocene); – opravljene terenske vaje s poročilom (20%); – obveznosti: aktivna udeležba (30%).

Reference nosilca

Mirjam Milharčič Hladnik is Senior research associate at the Institute for Slovene diaspora and migrations (Scientific research centre, Slovene Academy of Science and Arts in Ljubljana).
Professor Hladnik is Associate Professor teaching at the University of Ljubljana and the University of Nova Gorica, and at universities abroad, particularly in Germany and Norway. Her educational background is in the field of cultural studies. Professor Hladnik is concerned with sociology of education, migration studies and female studies.

Milharčič Hladnik, M. (2007). Historical and narrative perspective of Slovenian women migrants’ experiences : social networking, gender priorities, and questions of identity. In: Drnovšek, M. (ed.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. [COBISS.SI-ID 236499456]
Milharčič Hladnik, M. (2007). Marie Prisland – her role in preserving Slovenian culture and tradition among Slovenian migrants in the United States. Dve domovini, 25, pp. 229–247. [COBISS.SI-ID 26697773]
Milharčič Hladnik, M. (2007). Avto/biografičnost narativnosti : metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj. Dve domovini, 26, pp. 31–46. [COBISS.SI-ID 27329581]
Milharčič Hladnik, M. (2009). Ustna zgodovina Luise Passerini in raziskovanje migracij v kontekstu subjektivnosti. Dve domovini, 29, pp. 93–101. [COBISS.SI-ID 30053165]
Milharčič Hladnik, M. (2009). Moje misli so bile pri vas doma: poti prehodov v pismih. In: Milharčič Hladnik, M. (ed.), Mlekuž, J. (ed.). Krila migracij : po meri življenjskih zgodb, (Migracije, Migrantke, 17, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 29409837]
Milharčič Hladnik, M. (2011). Koliko mene je v tebi?. In: Milharčič Hladnik, Mirjam (ed.). In – in : življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 32719405]