Migracije, meje in državljanstvo

Cilji in kompetence

Študentje bodo seznanjeni z različnimi vidiki migracij ter njihovimi definicijami. Študentje bodo na tej osnovi usposobljeni za obravnavo in analiziranje migracijskih procesov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je poznavanje konceptov in raziskovalnih metod s področja migracij.

Vsebina

Študenti se bodo seznanili z definicijami osnovnih konceptov v migracijskih študijah ter razumevanji le-teh skozi posamezne discipline. Za razumevanje trenutne situacije na teoretskem področju je potrebno obravnavati zgodovino migracijskih raziskav ter razvoj različnih teorij do danes, ko se v glavnem ukvarjajo z multidisciplinarnimi in manj z interdisciplinarnimi raziskovalnimi pristopi.

Naj omenimo nekaj osnovnih pojmov ter konceptov, na katere se bo modul osredotočil: migracije (emigracija, imigracija, remigracija), teorije migracij, migracijska politika, prisilna migracija, diaspora, transnacionalizem, globalizacija, integracija izključevanje, depostabilnost, ranljivost, viltimizacija, ilegalnost … (De Genova 2010)

Pomemben del predmeta se bo osredotočil na migracije, meje in državljanstvo. Meje so simboli, preko katerih se države, narodi ter kraji definirajo. Hkrati pa opredeljujejo geografsko območje in socio- kulturni prostor. Meja je delitvena črta med ‘zunaj’ in ‘znotraj’, njeno prehajanje pa lahko globoko zaznamuje življenje migrantov. Zato nas zanima tudi problematika državljanstva in z njim povezanimi "dejanji državljanstva" s strani delovnih migrantov in migrantov brez statusa ki se pojavljajo kot ključni akterji v globalnem boju za svobodo gibanja, socialno razpoznavnost, zaščito pri delu in pravice do azila. (Nyers 2010)

Kulture ne obstajajo znotraj etnično zaprtih, lingvistično homogenih ter teritorialno omejenih področjih, temveč so konstituirane skozi transformacijo in zaplete, ki izhajajo iz stikov in odnosov med njimi. Zato bomo obravnavali tudi transkulturni vidik migracij

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo s pomočjo pridobljenega teoretičnega, metodološkega in empiričnega znanja pripravljeni na samostojno izvajanje znanstvenoraziskovalnih projektov. Obenem bodo imeli:
- poglobljen pregled nad zgodovinskimi in sodobnimi migracijskimi procesi, njihovim zgodovinskim, socialnim in političnim ozadjem ter njihovimi posledicami za družbe in posameznike,
- temeljito poznavanje migracijskih teorij,
- poznavanje in sposobnost obravnave najaktualnejših vsebin s področja migracijskih študij,
- poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in konceptov: migracije (emigracija, imigracija, remigracija), diaspora, kozmopolitanizem, transnacionalizem, transkulturalizem, globalizacija, integracija …,
- sposobnost obravnave in analiziranja migracijskih procesov in politik z vidika migracijskih teorij in v transkulturni perspektivi.

Temeljna literatura in viri

 • King, Russel (2012) Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer. Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 3/12. Malmo University. E-gradivo
 • Kurekova, Lucia (2010). Theories of migration: Critical review in the context of the EU East-West flows. E-gradivo
 • Volery, Thierry (2007). “Ethnic Entrepreneurship: a theoretical framework”, in: Léo-Paul Dana (ed.). Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship. A Co-evolutionary View on Resource Management. Cheltenham – Northampton: Edward Elgar Publishing, pp. 30–41. E-gradivo
 • Van Houtum, Henk, Pijpers, Roos (2007) The European Union as a Gated Community: The Two-faced Border and Immigration Regime of the EU. Antipode, Volume 39, Issue 2, pp. 291–309. https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2007.00522.x E-gradivo
 • Nicholas De Genova (2013): Spectacles of migrant ‘illegality’: the scene of exclusion, the obscene of inclusion, Ethnic and Racial Studies, https://doi.org/10.1080/01419870.2013.783710. E-gradivo
 • Ilker Ataç, Kim Rygiel & Maurice Stierl (2016) Introduction: The Contentious Politics of Refugee and Migrant Protest and Solidarity Movements: Remaking Citizenship from the Margins, Citizenship Studies, 20:5, 527-544, https://doi.org/10.1080/13621025.2016.1182681. E-gradivo
 • Walters, William (2011): Foucault and Frontiers: Notes on the Birth of the Humanitarian Border. Governmentality: Current Issues and Future Challenges, U. Bröckling, S. Krasmann in T. Lemke (ur.), 138–164. Oxon and New York: Routledge. E-gradivo
 • De Genova Nicolas (2017): The Borders of Europe: Authonomy of Migration, Tactics of Bordering. Introduction. Duke University press. Katalog
 • Hess, Sabine (2016): "Citizens on the road": Migration, borders and the reconstruction of citizenship in Europe. Zeitschrift fur Volkskunde 112: pp. 3-18.
 • Nyers, Peter (2010). No One is Illegal Between City and Nation. https://doi.org/10.26522/ssj.v4i2.998 E-gradivo
 • Bauböck, Rainer (2006). Citizenship and migration – concepts and controversies. Migration and Citizenship, (Rainer Baubock ed.). Amsterdam University Press, 15-31. E-gradivo

Načini ocenjevanja

 • Zaključna naloga (20 strani) 60 % ocene, - obveznosti: aktivna udeležba, pisne refleksije ob koncu posameznega tematskega sklopa (ena stran / 500 besed) 40 % ocene.

Reference nosilca

 • Gombač, J. (2000). Novo urejanje socialnega skrbstva v Sloveniji : 1944-1947. Zgod. čas., 54, 1, str. 89-109. [COBISS.SI-ID 1155444]
 • Gombač, J. (2001). Izseljevanje iz Kopra in njegove okolice po sprejetju londonskega memoranduma. Analiza podatkov odhajajočih skozi prizmo narodnosti. Ann, Ser. hist. sociol., 11, 2=26, str. 395-402. [COBISS.SI-ID 458707]
 • Gombač, J. (2002). The last great migration wave from Koper and its surroundings and an attemptto reconstruct the emigrants' social picture. Ann, Ser. hist. sociol., 12, 2, str. 385-396. [COBISS.SI-ID 524243]
 • Gombač, J. (2005). Esuli or optanti? : just another case of different denomination?. AWR bull., 2005, 43(52), 3, str. 213-220. [COBISS.SI-ID 24743981]
 • Gombač, J. (2007). Migration policy in a new Europe from the point of view of Slovenia. AWR bull., 45(54), 4, str. 274-280. [COBISS.SI-ID 27890733]