Spol in migracije

Cilji in kompetence

Študenti in študentke bodo usposobljeni za razpoznavanje in konceptualno razumevanje transdisciplinarnih podobnosti in razlik pri proučevanju spolno obeleženih migracij. Naučili se bodo samostojno in odgovorno uporabljati kvantitativne in kvalitativne metodologije ter intersekcionalno perspektivo.
Praktično in teoretično bodo znali pristopati h konkretnim praktičnim primerom sodobne družbe, tako na ožji nacionalni in evropski kot tudi na globalni ravni. Kritično in reflektirano bodo razumeli strukturne neenakosti in razmerja moči v migracijskih politikah, ideologijah in diskurzih (tudi) iz vidika spola.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Spol in migracije je redni obisk predavanj (75% navzočnost) in aktivna udeležba pri predavanjih – vključevanje v razprave, sprotno branje izpostavljene literature z ustnim nastopom (cca 15-20 min). Na koncu predavanj in seminarskega dela bodo študenti oddali tudi samostojno zaključno/izpitno nalogo (20 strani).

Predznanje, ki se pri predmetu Spol in migracije zahteva, je znanje s področja humanističnih in družboslovnih ved, s poudarkom na teorijah o družbi in kulturi v povezavi s sociološko, antropološko, zgodovinsko in kulturološko tematiko. Od študentov se pričakuje aktivno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Spol v kontekstu migracij bo proučevan z dveh vidikov:
prvi je zgodovinski in omogoča vpogled v ekonomske, intelektualne, literarne, umetniške in kulturne aktivnosti žensk in moških v migracijskem procesu kot mehanizmu prestrukturiranja spolnih vlog v preteklosti in danes; posebna pozornost bo posvečena sodobni »feminizaciji migracij« in problematizaciji migracij v Evropi;
drugi vidik vključuje teoretični okvir in analitična orodja za razumevanje strukturnih družbenih determinant, ki so ključnega pomena za definiranje vloge spola v družbi, določenih spolnih vlog, utelešenja spola in sodobnih spolnih vlog, ki presegajo delitev moško-žensko; posebna pozornost bo posvečena epistemološkim vidikom in sodobnim protislovjem znotraj migracijskih politik spola.
V tretjem – metodološkem – delu bodo analizirana pričevanja migrantk in migrantov, osebne zgodbe, subjektivne interpretacije, intimna pričevanja, »dokumenti življenja« konkretnih ljudi v migracijskem procesu, v preteklosti in danes, v vsakokratnem konkretnem zgodovinskem, političnem in socialnem kontekstu. Posebna pozornost bo posvečena umeščenosti subjektivitete raziskovalca v raziskovalno nalogo in interpretacijo rezultatov.

Predvideni študijski rezultati

Študentke in študenti bodo z dejavno udeležbo na predavanjih in delavnicah (ustni nastopi, pisne refleksije in izpitna naloga) pridobili:
- znanje o zgodovinsko-družbenem kontekstu preučevanja spolno obeleženih migracij v preteklosti in sedanjosti;
- sposobnost presoje o prevladujočih konceptih in razlagalnih modelih sodobnih družbenih sprememb v luči »feminizacije migracij«;
- razumevanje aktualnih znanstvenih razprav glede prednosti / pomanjkljivosti različnih disciplinarnih pristopov preučevanja spola, multikulturalizma in rasizma;
- poznavanje študij primerov in etnografij, ki spolno obeležene migracije presojajo v navezavi na druge aktualne družbene probleme enakosti in enakopravnosti;
- zmožnost izvajanja samostojne raziskovalne naloge, ki se vsebinsko nanaša na predstavljeno problemsko področje.

Temeljna literatura in viri

 • Braidotti, Rossi (2011) Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. New York: Columbia University Press. Katalog E-gradivo
 • Griffin, Gabrielle, Rosi Braidotti (eds.) (2002) Thinking Differently. A Reader in European Women's Studies. London: Zed Books.
 • Lennon, Kathleen, Margaret Whitford (eds.) (1994) Knowing the Difference: Feminist Perspectives in Epistemology. London: Routledge. E-gradivo
 • Anthias, Floya, Gabriella Lazaridis (eds.) (2000) Gender and Migration in Southern Europe, Women on the Move. Oxford, New York: Berg. E-gradivo
 • Abdelmalek Sayad (2004) The Suffering of the Immigrant. Cambridge: Polity Press E-gradivo
 • Macey, M. (2009) Multiculturalism, Religion and Women: Questioning the Veil. Open letters to Muslim women? University of Bradford: Palgrave Macmillan. E-gradivo
 • Marnia Lazreg (2011) Questioning the Veil. Open letters to Muslim women. Princeton: Princeton University Press. E-gradivo
 • Cohen, Joshua, Matthew Howard (1999) Is multiculturalism bad for women? Princeton: Princeton Univerisity Press. E-gradivo
 • Lutz, Helma (ed.) (2008) Migration and Domestic Work. A European Perspective on a Global Theme. Surrey: Ashgate. Katalog
 • Momsen, Janet H. (1999) Gender, Migration and Domestic Service. London: Routledge. Katalog E-gradivo
 • Parrenas, Rhacel Salazar (2005) Children of Global Migration. Transnational Families and Gendered Woes. Stanford: Stanford University Press. E-gradivo
 • Liz Stanley, (1995) The Auto/biographical I, The theory and practice of feminist auto/biography. Manchester, New York: Manchester University Press. Katalog
 • Perks, Robert and Alistair Thompson (eds.) (2000) The Oral History Reader. London: Routledge. E-gradivo
 • Sharpe, Pamela (ed.) (2001). Women, Gender and Labour Migration, Historical and global perspectives. London and New York: Routledge. E-gradivo

Načini ocenjevanja

 • zaključna naloga (20 strani) (60%), - aktivna udeležba z ustnim nastopom (20 minut) (40%).

Reference nosilca

Mirjam Milharčič Hladnik je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Je izredna profesorica, ki predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi Nova Gorica ter tujih univerzah, predvsem v Nemčiji in na Norveškem. Po izobrazbi je kulturologinja, ki se ukvarja s sociologijo izobraževanja in migracijskimi ter ženskimi študijami.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLEKUŽ, Jernej (ed.). Going places : Slovenian women's stories on migration. Akron: University of Akron Press, 2014.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLEKUŽ, Jernej (ed.). Krila migracij : po meri življenjskih zgodb, (Migracije, Migrantke, 17, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Historical and narrative perspective of Slovenian women migrants' experiences : social networking, gender priorities, and questions of identity. In: DRNOVŠEK, Marjan (ed.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007, pp. 113–136.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Long live America, where women are first!. In: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ed.), MLEKUŽ, Jernej (ed.). Go girls! : when Slovenian women left home, (Migracije, Migrantke, 19, 2). Ljubljana: ZRC Publishing: = Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, pp. 109–132.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Stopinje skozi čas v avto/biografskih zapisih slovenskih migrantk. In: KORON, Alenka (ed.), LEBEN, Andrej (ed.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, pp. 189–203.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Avto/biografičnost narativnosti : metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj. Dve domovini. 2007, 26, pp. 31–46.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. From a dollar bill in an envelope to a petition to the White House : the significance of Slovenian migrants for those back home. In: BRUNNBAUER, Ulf (ed.). Transnational societies, transterritorial politics : migrations in the (Post-)Yugoslav region : 19th-21st century, (Südosteuropäische Arbeiten, 141). München: R. Oldenbourg, 2009, str. 193–212.