Zgodovina migracij

Cilji in kompetence

Predmet nudi pregledno poznavanje zgodovine migracij v dolgi časovni perspektivi in značilnosti raznih migracijskih gibanj v okviru zgodovinske periodizacije. Študente in študentke usposablja v prepoznavanju migracijskih tipologij, povezovanju migracijskih pojavov z ekonomskim, gospodarskim in političnim dogajanjem ter vrednotenju vloge, ki so jo imeli v zgodovinskem razvoju od novega veka do sodobnosti. Usposablja jih v razumevanju različnih konceptualizacij migracijskih pojavov s strani zgodovinopisja in drugih znanstvenih disciplin ter v soočanju z zgodovino migracij v multidisciplinarni perspektivi. Seznani jih z znanstveno literaturo o posameznih temah in vidikih, metodološkimi prijemi, razvojem in sodobnimi smernicami preučevanja zgodovine migracij. Uvede jih v praktično raziskovalno delo z arhivskimi in drugimi kvalitativnimi in kvantitativnimi dokumentarnimi viri.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Zgodovina migracij je redni obisk predavanj (75% navzočnost) in aktivna udeležba pri predavanjih – vključevanje v razprave, sprotno branje izpostavljene literature z ustnim nastopom (cca 15-20 min). Na koncu predavanj in seminarskega dela bodo študenti oddali tudi samostojno zaključno / izpitno nalogo (20 strani).

Predznanje, ki se pri predmetu Zgodovina migracij zahteva, je znanje s področja zgodovine, s poudarkom na družbenih, gospodarskih in kulturoloških tematikah. Od študentov se pričakuje aktivno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Predmet nudi vpogled v zgodovino migracij od začetka novega veka do današnjih dni. Migracijsko problematiko obravnava kot zgodovinsko stalnico v procesu družbenega, gospodarskega, političnega in kulturnega razvoja. Slušatelje seznani s koncepti in metodološkimi pristopi disciplin, ki se ukvarjajo z migracijami v zgodovinski perspektivi, z oblikami prostorske mobilnosti, migracijskimi tipologijami in njihovo sistemsko umeščenostjo v družbeno-gospodarsko in politično dogajanje. Vrste, značilnosti in prostorske razsežnosti migracijskih gibanj so prikazane v skladu z veliko zgodovinsko periodizacijo, in sicer: migracije v družbi starega reda in zgodnje industrializacije, v dobi modernizacije (industrializacije, urbanizacije, množičnih notranjih in transnacionalnih prerazporejanj prebivalstva), v dobi med svetovnima vojnama in v času blokovske delitve sveta in migracije v dobi pospešene globalizacije. Poudarek je na gibanjih v Evropi, v Sredozemlju in zahodnem svetu. Pozornost je posvečena tudi odnosu države in družbe do migracijskega pojava, migracijskim politikam, pravnim vidikom, položaju migrantov v okolju izseljevanja in priseljevanja ter vlogi migrantov kot individualnim in kolektivnim akterjem na raznih poljih družbenega in kulturnega življenja. Teoretični in praktični program dela uvaja slušatelje tudi v zgodovinsko raziskovanje migracij, pri čemer se seznanjajo z viri, analitičnimi metodami in interpretacijskimi vprašanji, s poudarkom na primerih s slovenskega prostora.

Predvideni študijski rezultati

Študentke in študenti bodo z udeležbo na predavanjih, s študijem literature in delom v delavnicah (ustni nastopi, pisne refleksije in izpitna naloga) pridobili:
- pregledno znanje o zgodovini migracij in značilnostih specifičnih migracijskih pojavov oziroma primerov;
- konceptualni in metodološki instrumentarij za razbiranje in razumevanje migracij v kontekstu zgodovinskega razvoja;
- poznavanje temeljne literature o zgodovini in posameznih (demografskih, družbenih, ekonomskih, političnih in kulturnih) vidikih migracij;
- sposobnost samostojnega poglabljanja tem, povezanih z zgodovino migracij;
- osnove raziskovalnega dela in izdelavo raziskovalne naloge na temo migracij z uporabo kvalitativnih in kvantitativnih virov.

Temeljna literatura in viri

 • Bade K. J. (2005): Evropa v gibanju: migracije od poznega 18. stoletja do danes, cf., Ljubljana. Katalog
 • Baines D. (1995): Emigration from Europe, 1815-1930, Cambridge.
 • Drnovšek M. (2010): Izseljevanje, "rakrana" slovenskega naroda : od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike države Slovenije, Ljubljana, Nova revija.
 • Fonaine L. (1996): History of Pedlars in Europe, Cambridge.
 • Hahn S. (2013): Historische Migrationsforschung, Frankfurt-New York, Campus Verlag.
 • Hochstadt S. (1999): Mobility and Modernity. Migration in Germany, 1820-1989, Ann Arbor.
 • Hoerder D. (2001): Cultures in Contact. European and World Migrations, 11th Century to 1990s, Durham, N.C. Katalog
 • Hoerder D., Kaur A. (2012): Proletarian and gendered mass migrations. A global perspective on continuities and discontinuities from the 19th to the 21th century, Brill Academic Pub.
 • Kalc A. (2008): Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju. Priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenih sprememb, Koper-Trieste, Annales. Katalog
 • Lucassen J. (1987): Migrant Labor in Europe 1600-1900. The drift to the North Sea, London.
 • Lucassen J., Lucassen L. (ed.) (1997): Migration, Migration History, History, Bern.
 • Moch L. P. (1992): Moving Europeans. Migration in Western Europe since 1650, Bloomington. Katalog E-gradivo
 • Moch L.P. (1983): Paths to the City: Regional Migration in Nineteenth-Century France New Approaches to Social Science History, Beverly Hills, Sage.
 • Puskas J. (1990): Overseas Migration from East-Central and South-Eastern Europe, 1880-1940, Budapest.
 • Rosenthal P. A. (1999): Les sentiers invisibles. Espace, familles et migrations dans la France du XIXe siecle, Paris, EHESS.

Načini ocenjevanja

 • zaključna naloga (5000 besedi) (70%), - aktivna udeležba z ustnim nastopom (30%).

Reference nosilca

Hoerder D., Kaur A. (2012): Proletarian and gendered mass migrations. A global perspective on continuities and discontinuities from the 19th to the 21th century, Brill Academic Pub.

Hoerder D. (2001): Cultures in Contact. European and World Migrations, 11th Century to 1990s, Durham, N.C.

KALC, Aleksej. Razvojni obrisi izseljenske zakonodaje v 19. stoletju in do prve svetovne vojne. Dve domov.. [Printed ed.], 1997, no. 8, pp. 9–35. [COBISS.SI-ID 5938221]

KALC, Aleksej. L´emigrazione slovena e croata dalla Venezia Giulia tra le due guerre ed il suo ruolo politico. Annales (Koper), 1996, vol. 6, no. 8, pp. 23–60, ilustr. [COBISS.SI-ID 5463373]

KALC, Aleksej. Immigration policy in eighteenth-century Trieste. In: MUNCK, Bert De (ed.), WINTER, Anne (ed.). Gated communities? : regulating migration in early modern cities. Farnham: Ashgate, cop. 2012, pp. 117–134. [COBISS.SI-ID 2170579]

KALC, Aleksej. Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju : priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenih sprememb, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Trieste: Narodna in študijska knjižnica, 2008. 344 pp., graphics. ISBN 978-961-6732-05-5. [COBISS.SI-ID 243386112]

KALC, Aleksej, Poti in usode : selitvene izkušnje Slovencev z zahodne meje, (Knjižnica Annales majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije; Trieste: Narodna in študijska knjižnica, 2002. 173 pp., illustr. ISBN 961-6033-30-1. [COBISS.SI-ID 120192000]

KALC, Aleksej. 'Semo stadi sai contenti de sentir le vostre vosi' : Emigrazione e comunicazione: il caso di una famiglia triestina emigrata in Australia. Qual., 2007, vol. 35, no. 1, pp. 13–35. [COBISS.SI-ID 1405395]

KALC, Aleksej. Nekateri vidiki primorskega izseljevanja v Južno Ameriko do prve svetovne vojne. In: JURAK, Mirko, MISLEJ, Irene. Kulturno ustvarjanje Slovencev v Južni Ameriki : [proceedings], (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete: Slovenska izseljenska matica, 1995, pp. 33–55. [COBISS.SI-ID 62602496]

KALC, Aleksej. Le migranti di ieri : caratteri delle migrazioni femminili della Venezia Giulia tra continuità e mutamento. In: VERROCCHIO, Ariella (ed.), TESSITORI, Paola (ed.). Il lavoro femminile tra vecchie e nuove migrazioni : il caso del Friuli Venezia Giulia, (Saggi). Roma: Ediesse, 2009, pp. 43–58. [COBISS.SI-ID 1741523]

KALC, Aleksej. Trieste as a port of emigration from East and Southeast Europe. V: ZACHOROWSKA-MAZURKIEWICZ, Anna (ed.). East Central Europe in exile. [Newcastle upon Tyne]: Cambridege Scholars, cop. 2013, pp. 127–140, tables. [COBISS.SI-ID 35943469]