Migracije v diskurzih o gibanju prebivalstva

Cilji in kompetence

Predmet postavi študentko in študenta v vmesno stanje opazovalca med različne razlage, razumevanja in prakse presoje migracij tako v okviru nacionalne kot tudi globalne prebivalstvene slike. Predavanja, delavnice in skupinske razprave bodo na eni strani opolnomočili študentke in študente za občutljivost, dovzetnost in prepoznavanje vsebin problemskega področja migracij v raznovrstnih presojah prebivalstvenega gibanja, na drugi strani pa za njihov kritični odziv na raznovrstne teorije in študije primerov s pomočjo konceptualne orodjarne, pridobljene v okviru predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Migracije v diskurzih o gibanju prebivalstva je redni obisk predavanj (75% navzočnost) in aktivna udeležba pri predavanjih, vključevanje v razprave, sprotno branje izpostavljene literature z ustnim nastopom (cca 15-20 min). Na koncu predavanj in seminarskega dela bodo študenti oddali tudi samostojno zaključno / izpitno nalogo (20 strani). Predznanje, ki se pri predmetu Migracije v diskurzih o gibanju prebivalstva zahteva, je znanje s področja humanističnih in družboslovnih ved, s poudarkom na teorijah o družbi in kulturi v povezavi s sociološko, antropološko, zgodovinsko in kulturološko tematiko. Od študentov se pričakuje aktivno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Slušateljice in slušatelji se bodo seznanili s presojo migracij v razpravah (teorijah) o prebivalstvenem gibanju. Demografija praviloma razlaga rojstva, smrti in migracije kot temeljne dogodke, ki so merljivi, klasificirani in posledično primerljivi na svetovni ravni. Vendar, ko se te »dogodke« preučuje v prepletenih družbenih in kulturnih procesih, postanejo demografske interpretacije, ki so pretežno statistične in zunaj konteksta, premalo povedne. »Alternativne demografije« s svojo posebno epistemologijo in metodologijo prispevajo nov pogled in razlago k preučevanju prebivalstvenega gibanja, še posebno pa migracij. Predmet bo opremil slušateljice in slušatelje s pristopi antropološke demografije in demografske antropologije, pod-disciplin, ki sta se oblikovali na križišču antropologije in demografije.
Slušateljice in slušatelji se bodo sprva seznanili s teoretičnim okvirjem za lažjo umestitev migracij v koncept prebivalstvenega gibanja. Pridobili bodo temeljno znanje o teorijah prvega, drugega in tretjega demografskega prehoda.
S pomočjo koncepta nacionalnega prebivalstva bo posebna pozornost namenjena presoji javne (strokovne in medijske) retorike o »demografski krizi« zaradi prekrivanja procesov nizke rodnosti, staranja prebivalstva in povečanega priseljevanja.
Obravnava izbranih etnografij, ki presojajo vez med migracijami in rodnostjo, pa bo podlaga za presojo »otipljivih« primerov praks konceptualiziranja, preučevanja in razlaganja tovrstne vsebine.

Predvideni študijski rezultati

Študentke in študenti bodo z dejavno udeležbo na predavanjih in delavnicah (ustni nastopi, pisne refleksije in izpitna naloga) pridobili:
znanje o zgodovinsko-družbenem kontekstu preučevanja prebivalstvenega gibanja s poudarkom na presoji migracij;
znanje o še vedno prevladujočih konceptih in razlagalnih modelih dramatičnih demografskih sprememb, zlasti teoriji prvega in drugega demografskega prehoda, ter njihovo presojo migracij;
znanje o aktualnih znanstvenih razpravah glede prednosti / pomanjkljivosti različnih disciplinarnih pristopov preučevanja migracij (zlasti antropološkega in demografskega, oz. »alternativnih demografij«);
znanje o študijih primerov in etnografijah, ki migracije presojajo v navezavi na druge aktualne demografske procese, zlasti nizko rodnost;
zmožnost izvajanja samostojne raziskovalne naloge, ki se vsebinsko nanaša na predstavljeno problemsko področje.

Temeljna literatura in viri

  • Douglass, Carrie B. et al. (2005). Introduction. In: C. B. Douglass (ed.). Barren States: The Population »Implosion« in Europe, Oxford and New York: Berg, pp. 1–28. Katalog E-gradivo
  • Teitelbaum, Michael S. and Jay Winter (1998). A Question of Numbers: High Migration, Low Fertility, and the Politics of National Identity, New York: Hill and Wang. (Selected parts of the monograph: Introduction, pp. 3–8; Transnational issues, pp. 195–239). Katalog E-gradivo
  • Krause, L. Elizabeth (2001). »Empty Cradles« and the Quiet Revolution: Demographic Discourse and Cultural Struggles of Gender, Race and Class in Italy, Cultural Anthropology 16/4, pp. 576 – 611. http://dx.doi.org/10.1525/can.2001.16.4.576 E-gradivo
  • Marx Ferree, Myra and Autumn Brown, Jessica (2005). Close your eyes and think of England: Pronatalism in the British Print Media, Gender and Society 19/1, pp. 5–24. Available at: E-gradivo
  • Camiscioli, Elisa (2001). Producing Citizens, Reproducing the »French Race«: Immigration, Demography, and Pronatalism in Early twentieth-Century France. Gender & History 13/3, pp. 593–621. E-gradivo
  • Stoilkova, Maria (2005). A Quest for Belonging. The Bulgarian Demographic Crisis, Emigration and the Postsocialist Generations. In: C. B. Douglass (ed.). Barren States: The Population »Implosion« in Europe, Oxford and New York: Berg, pp. 115–136. Katalog E-gradivo
  • Yuval Davis, Nira (1989). National reproduction and the »demographic race« in Israel. In: N. Yuval Davis (ed.) and F. Anthias (ed.). Women-nation-state, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, pp. 92–109. E-gradivo
  • Bledsoe, Caroline, René Houle, Sow Papa (2007). High fertility Gambians in low fertility Spain: The dynamics of child accumulation across transnational space. Demographic Research, 16 (12): 375–411. E-gradivo

Načini ocenjevanja

• zaključna naloga (20 strani) • aktivna udeležba z ustnim nastopom .

Reference nosilca

Knežević Hočevar, Duška. Obrazi migracij v govoru o rodnosti (Faces of Migration Through the Talk About Fertility). Dve domovini, [Printed ed.], 2011, 33: 7–22.
Knežević Hočevar, Duška, Cukut Krilić, Sanja, Černič Istenič, Majda. Intercultural dialogue between lip service and practice. Dve domovini, [Printed ed.], 2009, 30: 29–49.
Knežević Hočevar, Duška. Antropološka demografija: spodletela združitev antropologije in demografije? (Anthropological Demography: A Failed Merger of Anthropology and Demography?). Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2008, 48 (½): 5–12.
Černič Istenič, Majda, Knežević Hočevar, Duška. Ali so stališča prebivalcev evropskih držav do priseljencev povezana s stališči, ki se nanašajo na odnose med spoloma, rodnostno vedenje in vrednotenje otrok? (Are the Attitudes of Europeans Towards Immigrants Related to Their Attitudes Towards Gender Roles, Fertility Behaviour and the Meaning of Children?). Dve domovini, [Printed ed.], 2006, 24: 21–46.
Knežević Hočevar, Duška. Rodnost, etničnost in nacija : razmisleki o preučevanju demografskih značilnosti nacionalnih populacij (Fertility, Ethnicity and Nation: Some Reflections on the Study of Demographic Characteristics of National Populations). In: 80 let Inštituta za narodnostna vprašanja: Izzivi raziskovanja etničnosti in manjšin na začetku 21. stoletja, (Razprave in gradivo - Treatises and Documents). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006, 50/51: 184–210, http://www.inv.si.
Knežević Hočevar, Duška. Vanishing nation: discussing nation's reproduction in post-socialist Slovenia. The Anthropology of East Europe Review, Fall 2004, 22(2): 22–30, graphics.
Knežević Hočevar, Duška. Idejno ozadje esencialističnih predstav o rodnosti v treh primerih presoj nacionalne populacije (The Ideational Background of Essentialist Notions on Fertility: Three Cases). Družboslovne razprave, [Printed ed.], Aug. 2003, 19(43): 29–46, http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr43KnezevicHocevar.PDF.