Migracija in kultura: koncepti in recepti

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je aktiviranje širšega vpogleda v zelo razvejan preplet migracij in kulture ter kritične distance do izbranega problemskega področja. Predmet bo, izhajajoč iz temeljnih družboslovnih in humanističnih (spo)znanj, študentom odprl specifično – na eni strani migracijsko perspektivo v polje teoretskih razprav o kulturi in na drugi strani kulturno perspektivo v polje migracijskih študij. Posebna pozornost bo poleg srečevanja s temeljnimi koncepti namenjena raznolikim študijam primera – tako njihovi metodologiji kot vsebinski oziroma tematski raznolikosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pri predmetu Migracija in kultura: koncepti in recepti se pričakuje predznanje s področja humanističnih in družboslovnih ved, s poudarkom na teorijah o kulturi in družbi v povezavi s sociološko, antropološko, zgodovinsko in kulturološko tematiko. Od študentov se pričakuje aktivno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Pajdaštvo migracije in kulture stresa kupe zgodb iz katerih rastejo gore vprašanj. Recimo zgodba o vesolji kranjski klobasi, ki jo je v vsemir odnesla astronavtka s slovenskimi koreninami, ne zastavlja le vprašanja o etnični in narodni identiteti objekta in subjekta zgodbe, o vsemiru in nemiru ponosa in zanosa, o materialni kulturi in medijih, temveč vsiljuje tudi nekakšna temeljna migracijska in kulturna vprašanja: Kaj je v tej zgodbi pravzaprav migracijskega? In kaj kulturnega? In prav s temi kulturno-migracijsko raztresenimi zgodbami in vprašanji – tako temeljnimi kot tistimi na videz manj ambicioznimi – se bo hranil predmet, ki bo poskušal razkriti v kakšni meri je migracija kulturni fenomen in kultura migracijski fenomen. Ob tem razkrivanju bodo seveda odkrite tudi številne teoretske, konceptualne in terminološke zadrege in težave, ki jih prinaša to pajdaštvo (npr. transkulturnost, multikulturnost, globalna kultura, transmigracije, etničnost, nacionalnost, transnacionalnost, diasporičnost idr.).

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo osvojili znanja, ki so zgoščeno prikazana med cilji in kompetencami, in se bodo izkazovala v aktivni udeležbi oziroma ustnem nastopu, pisnih refleksijah in izpitni nalogi. Študentom bo s pomočjo pridobljenega znanja omogočena predvsem kritična refleksija osnovnih kulturološko-migracijskih pojmov, konceptov in teorij. Posebna pozornost bo namenjena tudi pridobivanju epistemološke širine in metodološke kritičnosti.

Temeljna literatura in viri

  • Papastergiadis, Nikos (2000). The turbulence of migration. Globalization, deterrirization and hybridity. Cambridge, Polity press. Katalog
  • Vojnović, Goran (2008):Čefurji raus!.Beletrina, Ljubljana. Katalog
  • Mlekuž, Jernej (2011): Burek.si!? Koncepti / recepti. Studia Humanitatis, Ljubljana. Katalog
  • Mlekuž, Jernej (2011): ABC migracij. Založba ZRC, Ljubljana.

Načini ocenjevanja

  • zaključna pisna naloga (do 5000 besed) (70 %), - aktivna udeležba v študijskem procesu (30 %).

Reference nosilca

Mirjam Milharčič Hladnik is Senior research associate at the Institute for Slovene diaspora and migrations (Scientific research centre, Slovene Academy of Science and Arts in Ljubljana).
Professor Hladnik is Associate Professor teaching at the University of Ljubljana and the University of Nova Gorica, and at universities abroad, particularly in Germany and Norway. Her educational background is in the field of cultural studies. Professor Hladnik is concerned with sociology of education, migration studies and female studies.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLEKUŽ, Jernej (ed.). Going places: Slovenian women's stories on migration. Akron: University of Akron Press, 2014.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, MLEKUŽ, Jernej (ed.). Krila migracij: po meri življenjskih zgodb, (Migracije, Migrantke, 17, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Historical and narrative perspective of Slovenian women migrants' experiences : social networking, gender priorities, and questions of identity. In: DRNOVŠEK, Marjan (ed.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007, pp. 113–136.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Long live America, where women are first!. In: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ed.), MLEKUŽ, Jernej (ed.). Go girls! : when Slovenian women left home, (Migracije, Migrantke, 19, 2). Ljubljana: ZRC Publishing: = Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, pp. 109–132.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Stopinje skozi čas v avto/biografskih zapisih slovenskih migrantk. In: KORON, Alenka (ed.), LEBEN, Andrej (ed.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, pp. 189–203.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Avto/biografičnost narativnosti : metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj. Dve domovini. 2007, 26, pp. 31–46.

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. From a dollar bill in an envelope to a petition to the White House : the significance of Slovenian migrants for those back home. In: BRUNNBAUER, Ulf (ed.). Transnational societies, transterritorial politics : migrations in the (Post-)Yugoslav region : 19th-21st century, (Südosteuropäische Arbeiten, 141). München: R. Oldenbourg, 2009, pp. 193–212.