Novi komunikacijski mediji in literatura

Cilji in kompetence

Osvojitev temeljnih spoznanj o delovanju jezika novih medijev s poudarkom na transformacijah literature v novih medijih. Usposobljenost za analizo komunikacij v novih medijih in pravilno uporabljanje jezika novih medijev za načrtovanje oblik komunikacije. Spoznavanje in razumevanje odnosa računalniških medijev do starejših tehničnih medijev: fotografije, filma in videa, ter refleksija integracije medijev v novomedijski komunikaciji. Razumevanje in upoštevanje vključenosti novih medijev v širše polje informacijskih tehnologij in inovacij na tem področju. Razumevanje vpetosti novih medijev v spremembe na področju reprezentacije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega in vsaj še enega tujega jezika. Osnovno znanje uporabe računalnika.

Vsebina

Predmet je podlaga za raziskavo odnosov med kulturnimi praksami, kot se razvijajo v t. i. novih medijih. Poseben poudarek bo namenjen razmerjem med literaturo in drugimi mediji. Za sodobne pristope k problematiki literature, umetnosti in kulture je upoštevanje transformacije modela sveta pod vplivom novih oblik telekomunikacij, mobilnosti oseb in algoritmične obdelave podatkov nujno. Predmet bo skozi povezavo teorije in praktičnih eksperimentov povezoval vsebine s področij semiotike, komunikologije, literarne teorije, teorije likovnega jezika ter novomedijske teorije. Predmet se horizontalno povezuje s predmetoma Prestopanje mej: Literarno novinarstvo kot transnacionalni in transžanrski diskurz in Prevod kot sredstvo transkulturne komunikacije.

Teme:
1. Terminologija: interaktivnost, računalniška umetnost, digitalni mediji, elektronski mediji, novi mediji (Lev Manovič), multimedija, intermedija, integrirani mediji, postmedijsko stanje, kibertekst, hipertekst.
2. Informacijske tehnologije in razumevanje delovanja računalniških medijev.
3. Raba novih medijev v oblikovanju in na področju umetnosti. Digitalna humanistika.
4. Digitalni video kot vezni člen med videom in računalniškimi mediji. Interaktivni video.
5. Virtualna resničnost in slikovne podatkovne zbirke.
6. Vilém Flusser in tehno-imaginacija. Teleprezenca.
7. Boris Groys in medijska umetnost. Groysovo pojmovanje instalacije.
8. Komunikacija prek spletne strani (jezik HTML, XML, Java Script, podatkovne zbirke).
9. Aplikacije za pametne telefone in fenomen povečane realnosti.

Predvideni študijski rezultati

Pričakovano poznavanje temeljne študijske literature, zlasti ključnih teoretičnih prispevkov in ključnih umetniških del v novih medijih. Pričakovano poznavanje osnovnih elementov, postopkov in principov interaktivne komunikacije v novih medijih. Pričakovano poznavanje programskih orodij, formatov in principov sestavljanja in plastenja digitaliziranega slikovnega, zvočnega, tekstovnega in drugega podatkovnega materiala za izdelavo interaktivnih predstavitvenih aplikacij. Sposobnost kritične refleksije novomedijskih oblik komunikacije.
Pričakovano razumevanje pojmov: integrirani mediji, računalniška umetnost, hipertekst in hipermedij, kibertekst, digitalno in analogno, podatkovne zbirke, algoritmi, strežnik, brskalnik, vmesnik, stisljivost podatkov, kompatibilni formati, internetna besedilnost, interaktivnost, avatar, teleprezenca, telematika. Študent bo sposoben ustrezno dekodirati novomedijsko komunikacijo.

Temeljna literatura in viri

 • Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997. Katalog E-gradivo
 • Benjamin, Walter. Izbrani spisi. Ljubljana: SH - Zavod za založniško dejavnost, 1998. Katalog
 • Bonitzer, Pascal. Slepo polje. Ljubljana: Studia humanitatis, 1985.
 • Bovcon, Narvika. Umetnost v svetu pametnih strojev. Ljubljana: Inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, UL, 2009. http://usps.bovcon.com E-gradivo
 • Brin, Sergey, and Lawrence Page. “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine.” 1998. E-gradivo
 • Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, Jeffrey Schnapp. Digital_Humanities. The MIT Press, 2012. Katalog E-gradivo
 • Enzensberger, Hans Magnus. Einladung zu einem Poesie-Automaten. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2000. E-gradivo
 • Flusser, Vilém. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2002.
 • Im Buchstabenfeld: Die Zukunft der Literatur. Ed. Peter Weibel. Graz: Literaturverlag Droschl, 2001.
 • Link, David. Poesiemaschinen/Maschinenpoesie: Zur Frühgeschichte computerisierter Texterzeugung und generativer Systeme. 1st ed. Fink (Wilhelm), 2007. Katalog E-gradivo
 • Manovich, Lev. The Language of New Media. MIT Press, 2001. Katalog E-gradivo
 • (The) New Media Reader. Wardrip-Fruin, Noah & Montfort, Nick (ed.). Cambridge, Mass & London: The MIT Press, 2003. Katalog E-gradivo
 • Strehovec, Janez. Besedilo in novi mediji: Od tiskanih besedil k digitalni besedilnosti in digitalnim literaturam. Ljubljana: LUD Literatura 2007. E-gradivo
 • Virilio, Paul. Hitrost osvoboditve. Ljubljana: Študentska založba, 1996.

Načini ocenjevanja

 • seminar / predstavitev seminarja z zagovorom (50% / 50%).

Reference nosilca

Aleš Vaupotič je doktor literarnih ved in magister umetnosti s področja videa in novih medijev. Je aktiven literarni komparativist (član izvršnih odborov REELC/ENCLS in SDPK, član AILC/ICLA), novomedijski umetnik in kustos ter predsednik Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab. 2012. izvoljen v naziv docent za področje Književnost na Univerzi v Novi Gorici. 2011. izvoljen v naziv asistent za področje Video in novi mediji na Univerzi v Ljubljani. 2012. izvoljen v naziv docent za področje Novi mediji na Visoki šoli za dizajn na Primorski univerzi.

 1. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. In: First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013. HOLZINGER, Andreas (ed.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013, pp. 477–496, illustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459].
 2. VAUPOTIČ, Aleš. Literature and new media art in the "sonnetoid" web projects by Slovenian artists Vuk Ćosić and Teo Spiller. Revue de littérature comparée, ISSN 0035-1466, Oct./Dec. 2013, vol. 87, no. 4, pp. 423–440. [COBISS.SI-ID 3290363].
 3. VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, Jun. 2012, vol. 35, no. 1, pp. 201–211, illustr. [COBISS.SI-ID 49282658].
 4. VAUPOTIČ, Aleš. Peirceova teorija raziskave kot poetološki model : primer literarnega realizma = Peirce's theory of inquiry as a poetological model : the case of literary realism. In: ŠKULJ, Jola (ed.), HABJAN, Jernej (ed.). Živo branje : literatura, znanost in humanistika = Reading live : literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, vol. 35, no. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, vol. 35, no. 2, pp. 83–93, 225–236. [COBISS.SI-ID 49711970].
 5. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, SOLINA, Franc, BATAGELJ, Borut, DEŽELJIN, Damir. Presence : the integration of classical artistic media in a smart space prototype. In: SABLATNIG, Robert (ed.), KAMPEL, Martin (ed.), LETTNER, Martin (ed.). VSMM 2009 : 15 International Conference on Virtual Systems and Multimedia, 9-12 September 2009, Vienna, Austria : proceedings. Los Alamitos (California); Washington; Tokyo: IEEE Computer Society, cop. 2009, pp. 98–103, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/1391/. [COBISS.SI-ID 7341140].