Literature v stiku

Cilji in kompetence

Študentje osvojijo znanje o možnostih preseganja tradicionalnega modela literarne zgodovine in literarne vede. Sposobni so nova teoretična spoznanja prenesti v interpretacijo literarnih besedil ali jih nadgraditi z lastnimi teoretičnimi prispevki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo morajo študentje
imeti predznanje s področja literarne vede (metodologija, sodobne literarne
teorije, pristopi, metode, poznavanje temeljnih del iz svetovne
književnosti). Pogoj za pristop k izpitu je prisotnost in aktivno
sodelovanje pri kontaktnih urah in opravljena seminarska naloga, ki obsega
vsaj 30000 znakov s presledki.

Vsebina

Problematizacija tradicionalnega modela literarne zgodovine, v katerem so dominirale nacionalne književnosti in je temeljil na etnični, jezikovni, spolni singularnosti in izključevanju Drugega.
Književnosti malih narodov in manjšin v odnosu do "velikih", dominantnih književnosti.
Študij reprezentacij, konstrukcij in (samo)podob (navidezno) enovite nacionalne, etnične, spolne identitete.
Vključitev novih spoznanj, ki odkrivajo večkulturnost znotraj posameznih nacionalnih književnosti in medsebojne stike ter vplive.
Študije primerov transnacionalnih avtorskih pisav.
Odtisi identitetnih kategorij v literarnih besedilih: jezik, nacionalnost, družbeni spol (gender), rasa, družbeni razred, spolna usmerjenost idr.
Problem mej in preseganja mej, literarna geografija.
Perspektive literarne vede v kontekstu transnacionalnosti.
Predmet se povezuje s predmeti Literarna imagologija, Literatura in kulturni nacionalizem v Evropi, Prevod kot sredstvo transkulturne komunikacije, Prestopanje mej: Literarno novinarstvo kot transnacionalni in transžanrski diskurz.

Predvideni študijski rezultati

Izvirni znanstveni članek, v katerem študent uporabi znanja, ki jih je dobil pri predmetu.
Dobro poznavanje novih spoznanj, konceptov in metod v literarni vedi, razumevanje vzrokov za njihov nastanek, sposobnost prenosa teoretičnih konceptov v delo z literarnim besedilom.

Temeljna literatura in viri

 • Benedict Anderson: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, rev.ed. London: Verso, 1919. Katalog E-gradivo
 • Homi K. Bhaba: The Location of Culture. New York: Routledge, 1993. Katalog E-gradivo
 • Rosi Braidotti: Nomadic Subjects, Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, Columbia University Press, New York, 1994. Katalog
 • Judith Butler: Bodies That Matter. New York: Routledge, 1993. E-gradivo
 • Margaret J. M. Ezell: Writing Women's Literary History. Baltimore: Johns Hoskins University Press, 1993. Katalog E-gradivo
 • Sandra Harding: Is Science Multicultural? Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies, Indiana University Press, 1998. E-gradivo
 • Linda Hutceheon in Mario J. Valdés: Rethinking Literary History. A Dialogue on Theory. Oxford, New York: University Press, 2002. E-gradivo
 • Karen R. Lawrence (ed.): Decolonizing Tradition: New Views of Twentieth-Century "British" Literary Canons. Urbana: University of Illinois Press, 1993. E-gradivo
 • Ania Loomba: Colonialism/Postcolonialism, Routledge, London, 2002. Katalog E-gradivo
 • Walter D. Mignolo. "Linguistic maps, literary geographies, and cultural landscapes: languages, languaging, and (trans)nationalism. " Modern Language Quarterly 57.2 (1996): 181–197. https://doi.org/10.1215/00267929-57-2-181
 • David Perkins: Is Literary History Possible? Baltimore: Johns Hopkins University Press E-gradivo
 • Janet Todd: Feminist Literary History. Cambridge: Polity Press, 1998. E-gradivo
 • Robert Young: White Mythologies: Writing History and the West, Routledge, London and New York, 1990. E-gradivo
 • Gregory Woods: A History of Gay Literature. New Haven: Yale University. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Projektno delo, ki bo v povezavi z temo doktorske disertacije študenta / študentke. Sodelovanje na predavanjih in v diskusijah, projektna naloga.

Reference nosilca

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je predavateljica književnosti na Univerzi v Novi Gorici. Njena raziskovalna področja so novi pristopi v literarni vedi (predvsem študiji spolov), medkulturni stiki, literarna geografija, slovenska dramatika. Na področju raziskav slovenske književnosti je njena pozornost usmerjena v dela pisateljic in reprezentacije ženskosti in moškosti v literarnih besedilih.
Bila je aktivna članica COST akcije Women Writers in History in je vodja slovenskega dela projekta Travelling TexTs, 1790-1914: The Transnational Reception of Women's Writing at the Fringes of Europe
(Finland, the Netherlands, Norway, Slovenia, Spain).

MIHURKO PONIŽ, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 20). Ljubljana: Sophia, 2008. V, 254 pp. ISBN 978-961-6294-93-5. [COBISS.SI-ID 238032384]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Nation and gender in the writings of Slovene women writers : 1848-1918. Aspasia, 2008, vol. 2, pp. 28–43. [COBISS.SI-ID 931323]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Tujci in tuje v romanih : Prišleki in Francoski testament. Dve domov.. [Printed ed.], 2010, [No.] 31, pp. 153–167. [COBISS.SI-ID 31567405]
MIHURKO PONIŽ, Katja. Die Macht der männlichen literarischen Eliten und ihr Einfluss auf der Kreativität der slowenischen Autorinnen. In: GIERZINGER, Georg (ed.), HÖLZL, Sylvia (ed.), RONEN, Christine (ed.). Spielformen der Macht : Interdisziplinäre Perspektiven der Macht im Rahmen junger slawistischer Forschung, (Conference Series). 1. Auf. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2011, pp. 377–393.
MIHURKO PONIŽ, Katja. El primero al Sol reina, al otro la oscuridad : la dialogicidad como principio fundamental de la creación en Scheherezade de Ivo Svetina. In: SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988, (Litterae Slovenicae, 2009, 5). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2009, pp. 59–68. [COBISS.SI-ID 1493499]