Literarna imagologija

Cilji in kompetence

Študentje bod sposobni prepoznati in metodološko ustrezno preučiti literarne prikaze tuje kulture. Obenem bodo sposobni nadalje razvijati teoretična spoznanja o podobi tujega v literarnih delih

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Literarnozgodovinski pregled slovenske literature od 19. stoletja naprej.
Poznavanje osnovnih literarno teoretičnih pojmov.
Zaželeno znanje italijanskega jezika.
Medpredmetno se vsebine povezujejo s Kulturno psihologijo, tako da je priporočljivo izbrati oba predmeta.

Vsebina

Pri tem predmetu se študentje seznanijo z glavnimi predstavniki literarne imagologije doma in v svetu ter pridobijo metodološko, teoretično in terminološko znanje s tega specifičnega, sodobnega področja primerjalne književnosti. Obenem preučijo izbrani korpus domače in tuje literature, znotraj katerega se pojavlja podoba Drugega.
Poseben poudarek bo namenjen literarni podobi Drugega (Slovenca oziroma Italijana) v slovenski in italijanski literaturi. Ker se v navedenem korpusu besedil pogosto oblikuje regionalna podoba Drugega, torej podoba, ki je rezultat literatovih izkušenj s tujo kulturo na območju današnje Primorske ter Furlanije - Julijske Krajine, bo predmet študente seznanil s specifiko tega večkulturnega prostora, kar jim bo v pomoč pri odkrivanju in razumevanju kompleksnih ter včasih tudi namenoma prikritih postopkov literarizacije Drugega. V ta namen so predvidena tudi gostovanja različnih strokovnjakov humanistične in družboslovne smeri, ki se ukvarjajo s tem obmejnim prostorom, ekskurzije in strokovna srečanja s posamezniki, kulturnimi ustanovami in raziskovalnimi instituti na Primorskem ter v Videmski, Goriški in Tržaški pokrajini.
Osvojeno znanje s področja literarne imagologije bodo študentje izkazali v praksi, z imagološko analizo izbranega literarnega dela.
V primeru tujih študentov, ki ne bodo dovolj vešči slovenskega in italijanskega jezika, da bi se spopadli z zahtevami literarnega jezika, bo njihovo raziskovalno delo usmerjeno v preučevanje literature, ki jim bo najbliže glede na njihove jezikovne in kulturne kompetence.
Rezultati vseh študentskih imagoloških analiz bodo predstavljeni v seminarju, služili bodo kot izhodišče za diskusijo o sorodnostih in razlikah, specifiki literarne podobe Drugega v različnih kulturnih okoljih in različnih časovnih obdobjih.

Predmet se povezuje s predmetom Literatura v stiku in s predmetom Literatura in kulturni nacionalizem v Evropi.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent v zaključni fazi predavanj pripravi seminarsko delo (imagološko analizo literarnega dela z ustreznim metodološkim pristopom in imagološko terminologijo).

Poznavanje in razumevanje teorije in metodologije literarne imagologije.

Temeljna literatura in viri

• Angelo Ara idr, , 2000: Trieste: un’identità di frontiera. Torino: Einaudi. Katalog E-gradivo
• Manfred Beller (ur.), 1996: L’immagine dell’altro e l’identità nazionale: metodi di ricerca letteraria. Fasano: Schena (Il confronto letterario; 24).
• Manfred Beller, Joep Leerssen (ed.), 2007: Imagology: the cultural construction and literary representation of national characters: a critical survey. Amsterdam–New York: Rodopi. Katalog
• Maurice Halbwachs, 2001: Kolektivni spomin. Ljubljana: Studia humanitatis. Katalog
• Marianne Hirsch, 2008: The Generation of Postmemory. Poetics today. 29:1. Columbia press. 103-128. https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019 E-gradivo
• 12. Leerssen, Joseph T., 2016: Imagology: On using ethnicity to make sense of the world. Revue d’ètudes ibériques et ibéro-américanes 10. 13-31. E-gradivo
• 8. 13.14. Milica Kacin Wohinz in Jože Pirjevec, 2000: Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000. Ljubljana: Nova revija (Zbirka Korenine / Nova revija).
• Alenka Koron in Andrej Leben (ur.), 2020: Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu. Ljubljana: Založba ZRC. Katalog
• Tone Smolej (ed.): Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti: imagološko berilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo. Katalog
• Daniel-Henri Pageaux, 2008: Imagološke razprave. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (Knjižna zbirka Documenta / ISH; 17). Katalog
• Marija Pirjevec (ed.), 2001: Tržaška knjiga: pesmi, zgodbe, pričevanja. Ljubljana: Slovenska matica. Katalog
• Katia Pizzi, 2001: A City in Search of an Author: The Literary Identity of Trieste. London – New York: Sheffield academmic press. (izbor) Katalog
• Pizzi, Katia, 2007: Trieste: italianità, triestinità e male di frontiera. Bologna: Gedit. Katalog
• Giuseppe Stefani, 1959: La lirica italiana e l’irredentismo: da Goffredo Mameli a Gabriele d’Annunzio. Bologna: Cappelli.
• Ana Toroš, 2011: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Nova Gorica: Univerza. Katalog
• Angelo Vivante, 1984: Irredentismo adriatico. Trieste: Italo Svevo. Katalog E-gradivo
• Baccio Ziliotto, 1924: Storia letteraria di Trieste e dell’Istria. Trieste: La Editoriale Libraria.

Načini ocenjevanja

Predpogoj za pristop k izpitu je aktivna udeležba na predavanjih (vsaj 80 %), kar vključuje sodelovanje v diskusijah in sprotno delo (domače naloge ipd.), – pisni izpit (50 %), – seminarsko delo (50 %).

Reference nosilca

Prof. dr. Ana Toroš je zaposlena na Fakulteti za humanistiko ter v raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici (UNG). Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela opravlja delo direktorice študijskega programa Humanistika III. stopnje, ki deluje v okviru Fakultete za podiplomski študij UNG. Njeno raziskave so usmerjene na področje regionalne primerjalne književnosti in literarne imagologije, pri čemer jo zanima večjezična literatura na območju dežele Furlanija Julijska krajina (Italija) ter v Goriški in Obalno-kraški regiji. V tem okviru je problemsko obravnavala literarni opus Alojza Gradnika ter tržaško poezijo prve polovice 20. stoletja. V zadnjem času se posveča komparativnim obravnavam avtorjev 20. in 21. stoletja.

 1. TOROŠ, Ana. Poetic representations of Trieste in the 20th century. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2022, vol.32, no. 1, str. 53-62. ISSN 1408-533X. DOI: 10.19233/ASHS.2022.03. [COBISS.SI-ID 116942595], [SNIP, WoS, Scopus]
  kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (ASFA, BIOABS, BIOPREW, ZR, MABC); tip dela še ni verificiran
  točke: 40, št. avtorjev: 1
 2. TOROŠ, Ana. The coded literary discourse of the Senjam Song Festival of Benečija. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2022, no. 88, str. 49-66. ISSN 0354-0286. DOI: 10.36144/RiG88.jun22.49-66. [COBISS.SI-ID 113720579], [SNIP, Scopus]
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (HA, IBZ, IBSS, SA, IPSA, WPSA); tip dela je verificiral OSICH
  točke: 69.71, št. avtorjev: 1
 3. TOROŠ, Ana. Marisa Madieri, Jan Morris and Irena Žerjal : English, Istrian Triestine and Slovene literarisation of Trieste and the surrounding area at the end of World War II. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31, št. 3, str. 475-486, ilustr. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/12/ASHS_31-2021-3_Toro%C5%A1.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2021.30. [COBISS.SI-ID 91966979], [SNIP, WoS, Scopus do 14. 9. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
  financer: ARRS, Historične interpretacije 20. stoletja, P6-0347
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), AHCI, MBP (ERIHPLUS, HA, IBZ, SA); tip dela je verificiral OSICH
  točke: 71.52, št. avtorjev: 1
 4. TOROŠ, Ana. Minority literature in the majority language : a new paradigm? : the case of the Slovenian poetry in Italy. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31, št. 2, str. 355-362, ilustr. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/10/ASHS_31-2021-2.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2021.23. [COBISS.SI-ID 91969283], [SNIP, WoS]
  financer: ARRS, Historične interpretacije 20. stoletja, P6-0347
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), AHCI, MBP (ERIHPLUS, HA, IBZ, SA); tip dela je verificiral OSICH
  točke: 71.52, št. avtorjev: 1
 5. TOROŠ, Ana. Minority literature and collective trauma : the case of Slovene Triestine literature. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. jun. 2021, no. 86, str. 65-81. ISSN 0354-0286. DOI: 10.36144/RiG86jun21.65-81. [COBISS.SI-ID 69028355], [SNIP]
  financer: ARRS, Historične interpretacije 20. stoletja, P6-0347
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (HA, IBZ, IBSS, SA, IPSA, WPSA); tip dela je verificiral OSICH