Prevod kot sredstvo transkulturne komunikacije

Cilji in kompetence

Študent/ka:
– spoznajo in razumejo prevod kot medkulturno, transnacionalno dimenzijo literature,
– spoznajo in razumejo različne teoretske poglede na prevajanje,
– spoznajo in razumejo različne tehnike priredb,
– razumejo in znajo uporabiti interpretacijo kot temeljno orodje prevajanja,
-spoznajo različne kritiške poglede na prevod in jih znajo uporabiti v praksi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo morajo imeti študentje predznanje s področja literarnih ved
(sodobne literarne teorije, literarna zgodovina in poznavanje temeljnih del svetovne
književnosti).
Pogoj za pristop k izpitu je prisotnost in aktivno sodelovanje pri
kontaktnih urah ter opravljena seminarska naloga, ki obsega vsaj 30000
znakov s presledki.

Vsebina

• Prevod kot eno od temeljnih orodij internacionalizacije literature, ki je star vsaj toliko kot literatura sama.
• Prevod kot sredstvo medkulturne komunikacije in transacionalna kategorija.
• Zahtevni prevodi Svetega pisma kot zgodnja prevajalska refleksija (vprašanje zvestobe izvirniku ali bralcu, pravilnega prevoda, funkcijsko ustreznega prevoda).
• Različne oblike priredb (poenostavitev, ponovnih ubeseditev, modernizacij, harmonizacij, olepšanj, podomačitev, potujitev, lokalizacija).
• Prevod kot temeljno hermenevtično dejanje (Gadamer) – prevajanje je interpretiranje in poskus razumevanja drugega.
• Prevod kot temelj primerjalne (mladinske) književnosti.

Predvideni študijski rezultati

Študent/ka:
- spozna in razume specifiko literarnega prevoda,
- pridobi vpogled v osnovne teoretske poglede na literarni prevod,
- spozna in uporablja temeljne mehanizme, ki vplivajo na medkulturnost, internacionalnost in transkulturnost prevoda,
- zna analizirati prevedeno besedilo in v njem poiskati transnacionalne in medkulturne elemente,
- razume specifiko različnih oblik priredbe in to uporabiti pri lastni prevodoslovni refleksiji.

Temeljna literatura in viri

 • Bassnet, S. (1997): Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford and Cambridge: Blackwell.
 • Gadamer, H. G. (2001): Resnica in metoda. Ljubljana: LUD Literatura.
 • Genette, G. (1997): Palimpsests: literature in the second degree. Lincoln – London: University of Nebraska Press.
 • Kocijančič-Pokorn, N. (2003): Misliti prevod: izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana: Študentska založba.
 • Nikolajeva, M. (2005): Aesthetic Approches to Children’s Literature: An Introduction. Lanham – Toronto – Oxford: The Scarecrow Press.
 • O’Sullivan, E. (2009): Comparative children’s literature / Emer O’Sullivan. – Digital print.– London – New York: Routledge. Katalog
 • Shavit, Z. (1986): Poetics of Children’s Literature. Athens – London: Georgia University Press. E-gradivo
 • Virk, T. (2007): Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Katalog
 • Izbor znanstvenih člankov, ki ga pripravi predavatelj.

Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (40 %),
 • dejavno sodelovanje v diskusiji (20 %),
 • predstavitev seminarske naloge (40%).

Reference nosilca

Barbara Pregelj je pridružena profesorica na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno interpretacijo, trenutno sodeluje v mednarodnem raziskovalnem projektu o priredbah Don Kihota za mladino.
Redno dejavno sodeluje na kongresih, simpozijih, okroglih mizah, predavanjih doma in v tujini, tudi sama je organizirala nekaj obiskov tujih avtorjev v Sloveniji ter literarnovednih simpozijev. Deluje tudi kot prevajalka in sodna tolmačka.

Barbara Pregelj is Associate Professor at the School of Humanities, University of Nova Gorica. Her fields of interest include the reception of Spanish literature in Slovene literature, translation issues, children literature and literary interpretation. She is currently involved in an international research project on Don Quixote performances for youth.
Professor Pregelj takes part in conferences, symposia, round tables and lectures at home and abroad, and has organised a few visits of international authors in Slovenia and literature studies simposia. She is a translator and sworn interpreteur as well.

Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2019. ISBN 978-961-6515-07-8. http://www.belaknjigaoprevajanju.si/files/2019/03/Bela_knjiga_cela.pdf.
PREGELJ, Barbara. Svetovna slovenska mladinska književnost. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2020, year. 47, vol. 108, pp. 5-15,
PREGELJ, Barbara, SELFA SASTRE, Moisés. Érase una vez una hormiga--- : Lila Prap como un fenómeno de recepción mundial. Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil. 2014, vol. 12, pp. 99-107.
PREGELJ, Barbara. La imagen de la literatura infantil y juvenil española a través de las traducciones eslovenas. In: RAMOS, Ana Margarida (ed.), MOCIÑO GONZÁLEZ, Isabel (ed.). Crítica e investigación en literatura infantil y juvenil. Vigo: ANILIJ; Braga: Universidade do Minho, 2011, pp. 37–55.
PREGELJ, Barbara. Recepcija slovenske literature med špansko govorečimi. In: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ed.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1st edition. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, pp. 239–246. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp29/32_Pregelj.pdf.
PREGELJ, Barbara. Besedna goščava v stoletni hosti : medved Pu in Winny de Puh. In: OŽBOT, Martina (ed.), DOLINAR, Darko (ed.), SMOLEJ, Tone (ed.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, pp. 183–195.
PREGELJ, Barbara. Federico Garcia Lorca v slovenskih prevodih : problem prevajanja asonance. In: PREGELJ, Barbara (ed.). Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Nova Gorica: Univerza, 2006, 2006, pp. 70–77.
PREGELJ, Barbara. Španske romance pri Stanku Vrazu. In: OŽBOT, Martina (ed.). Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 31), (Obdobni pristop, 5). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators, 2006, pp. 329–339.