Prevod kot sredstvo transkulturne komunikacije

Cilji in kompetence

Študent/ka:
– spoznajo in razumejo prevod kot medkulturno, transnacionalno dimenzijo literature,
– spoznajo in razumejo različne teoretske poglede na prevajanje,
– spoznajo in razumejo različne tehnike priredb,
– razumejo in znajo uporabiti interpretacijo kot temeljno orodje prevajanja,
-spoznajo različne kritiške poglede na prevod in jih znajo uporabiti v praksi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo morajo imeti študentje predznanje s področja literarnih ved
(sodobne literarne teorije, literarna zgodovina in poznavanje temeljnih del svetovne
književnosti).
Pogoj za pristop k izpitu je prisotnost in aktivno sodelovanje pri
kontaktnih urah ter opravljena seminarska naloga, ki obsega vsaj 30000
znakov s presledki.

Vsebina

• Prevod kot eno od temeljnih orodij internacionalizacije literature, ki je star vsaj toliko kot literatura sama.
• Prevod kot sredstvo medkulturne komunikacije in transacionalna kategorija.
• Zahtevni prevodi Svetega pisma kot zgodnja prevajalska refleksija (vprašanje zvestobe izvirniku ali bralcu, pravilnega prevoda, funkcijsko ustreznega prevoda).
• Različne oblike priredb (poenostavitev, ponovnih ubeseditev, modernizacij, harmonizacij, olepšanj, podomačitev, potujitev, lokalizacija).
• Prevod kot temeljno hermenevtično dejanje (Gadamer) – prevajanje je interpretiranje in poskus razumevanja drugega.
• Prevod kot temelj primerjalne (mladinske) književnosti.

Predvideni študijski rezultati

Študent/ka:
- spozna in razume specifiko literarnega prevoda,
- pridobi vpogled v osnovne teoretske poglede na literarni prevod,
- spozna in uporablja temeljne mehanizme, ki vplivajo na medkulturnost, internacionalnost in transkulturnost prevoda,
- zna analizirati prevedeno besedilo in v njem poiskati transnacionalne in medkulturne elemente,
- razume specifiko različnih oblik priredbe in to uporabiti pri lastni prevodoslovni refleksiji.

Temeljna literatura in viri

 • Bassnet, S. (1997): Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford and Cambridge: Blackwell.
 • Gadamer, H. G. (2001): Resnica in metoda. Ljubljana: LUD Literatura.
 • Genette, G. (1997): Palimpsests: literature in the second degree. Lincoln – London: University of Nebraska Press.
 • Kocijančič-Pokorn, N. (2003): Misliti prevod: izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana: Študentska založba.
 • Nikolajeva, M. (2005): Aesthetic Approaches to Children’s Literature: An Introduction. Lanham – Toronto – Oxford: The Scarecrow Press. Katalog
 • O’Sullivan, E. (2009): Comparative children’s literature / Emer O’Sullivan. – Digital print.– London – New York: Routledge. Katalog
 • Shavit, Z. (1986): Poetics of Children’s Literature. Athens – London: Georgia University Press. Katalog E-gradivo
 • Virk, T. (2007): Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Katalog
 • Izbor znanstvenih člankov, ki ga pripravi predavatelj.

Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (40 %),
 • dejavno sodelovanje v diskusiji (20 %),
 • predstavitev seminarske naloge (40%).