Spol in literatura

Cilji in kompetence

Razumevanje temeljnih pojmov in smeri feministične literarne teorije,
- vpogled v dinamiko spolnih vlog skozi različna obdobja: tako znotraj literarnih upodobitev, kot tudi znotraj širših družbenih konstalacij,
- sposobnost prepoznavanja in kritične analize tradicionalistične obravnave spola, telesa in seksualnosti znotraj poezije, proze in dramatike,
- razumevanje odnosa med jezikom in spolom in pisanje,
- raziskovanje ženskega avtorstva in žanrskih praks,
- raziskovanje odnosa med literaturo in drugimi umetniškimi praksami,
- zmožnost interdisciplinarnega povezovanja med različnimi teoretskimi diskurzi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Študentke / študenti bodo seznanjeni s temeljnimi teoretičnimi koncepti in metodološkimi orodji, s katerimi je mogoče analizirati, kritično pretresti in interpretirati vlogo spolov in spolnih dinamik znotraj literarnih tekstov. Poseben poudarek bo na zgodovini in smereh feministične literarne teorije – v interakciji z drugimi teoretskimi smermi in tokovi (antropologija spolov, gejevske in lezbične študije, queer študije). Predstavljene bodo interpretativne metode, ki povezujejo filozofska izhodišča z literarno teorijo in sodobnimi interdisciplinarni pristopi, ki omogočajo umestitev literarnih del v širši horizont umetniških disciplin (film, glasba, video). Predavateljica bo pri podajanju svojega znanja sledila kreativnim načelom feministične pedagogike, kar pomeni, da bodo študentke / študenti aktivno udeleženi pri dopolnjevanju, poglabljanju in širitvi samega programa oz. vsebin.

Predvideni tematski sklopi:
- Feministična literarna teorija: umestitev področja v širši kontekst humanističnih znanosti, predstavitev metodologije, kritika falocentričnega pristopa k obravnavi literarnih tekstov in ženskih likov:
a) feministična literarna teorija anglo-ameriških avtoric oziroma študij »ženskih podob«. Feministična kritika – pisanje in subverzija;
b) feministična literarna teorija francoske šole: pojem »ženske pisave« telo in spolna razlika v jeziku;
c) literatura in psihoanaliza: kritika, predstavitev in umestitev psihoanalize kot osrednje filozofske discipline na kateri temelji obravnava ženske seksualnosti. Pojem ženskega užitka in želje.
- Feministična obravnava različnih žanrov (esejistični teksti, avtobiografski diskurz).
- Reprezentacije moškosti: presečišče med literarnimi interpretacijami in sodobnim teoretskim diskurzom.
- Analiza reprezentacij spolov, materinstva / očetovstva in družinskih struktur znotraj sodobne slovenske poezije, proze in dramatike. Spolni stereotipi in konstrukcije identitet.
- Koncept ljubezni in seksualnosti znotraj svetovne literature – s poudarkom na obravnavi poezije, kratke proze in dramatike sodobnih (slovenskih) ženskih avtoric in mlajših moških avtorjev. Relacija objekt / subjekt oz. dualistično pojmovanje spolnih razlik in novi modeli.
- Literatura, filozofija in popularna kultura: obravnave relacij med tehnologijo, spolom in telesom.
- Sodobni teoretski diskurz: obravnava mnogoterih identitetnih pozicij in povezovanje literarnih upodobitev spola s multikulturno perspektivo ter problematikami marginaliziranih družbenih skupin. Koncept Drugega in kritika hierarhičnih razmerij.

Predvideni študijski rezultati

  • Zmožnost aplikacije pojmov in konceptov, ki določajo teoretsko zasnovo predmeta,
  • razumevanje in aplikacija metodologije literarne feministične teorije,
  • zmožnost analiziranja in vrednotenja temeljnih teoretičnih konceptov in filozofskih interpretacij literarnih del,
  • sposobnost pisanja seminarskih nalog, znanstvenih člankov in drugih znanstvenih besedil,
  • kompetenca kritične analize družbenih in kulturnih vidikov recepcije spolov,
  • interpretacij spolov v literaturi, sodobni kulturi, medijih in javnem govoru,
  • sposobnost vključevanja v skupinske, debate in javnega posredovanja svojih znanj.

Temeljna literatura in viri

• ADAM, A. (2009): Evridika in Orfej – Od zrcalne k mnogoteri ljubezni, Založba Sofija. Katalog
• BRAIDOTTI, R. (2002): Metamorphoses: towards a materialist theory of becoming, Cambridge. E-gradivo
• CALLAHAN, A. (2001): Writing the voice of pleasure – Heterosexuality Without Women, Palgrave, New York.
• CIXOUS, H. (1998): Where Is She in Language?, in: Baker, Wininger, Elliston, Philosphy and Sex, Prometheus Books, New York, pp. 311–318.
• CIXOUS, H. (2005): Smeh Meduze in druga besedila, trans. Barbara Pogačnik, Fraktal -Apokalipsa, Ljubljana. Katalog
• FELSKI, R. (1989): Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change, Harvard University Press, Cambridge. E-gradivo
• FREUD, S. (1991): »Nekatere psihične posledice anatomske razlike med spoloma«, in: Ženska seksualnost: Freud in Lacan, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana. E-gradivo
• GOODMAN, L. (1996): Literature and Gender, Open University Routledge. E-gradivo
• IRIGARAY, Luce. (1995): An Ethics of Sexual Difference, Cornell University Press, Ithaca, New York.
• IRIGARAY, Luce (1998): Linguistic Sexes and Genders, Philosphy and Sex, in: Baker, Wininger, Elliston, Prometheus Books, New York, pp. 306–311.
• LACAN, J. (1988): Etika psihoanalize, Analecta, Ljubljana.
• LEE-BARTKY, S: (2006): Foucault, ženskost in modernizacija patriarhalne oblasti, Delta, no. 1/2, Ljubljana, pp. 59–86.
• Meade, T. (2006): A companion to Gender history, Blackwell Publishing.
• ROSE, J. (1996): Ženskost in njeno nelagodje, ed. Bahovec, E. D., Analecta, Ljubljana 1996.
• MOI, T. (1999): Politika spola/teksta, Labirint, Ljubljana.
• GROSZ, E. (1995): Space, time, and perversion: essays on the politics of bodies, Routledge, New York. E-gradivo
• PIZAN, CHRISTINE De. (1999): Mesto dam. Ljubljana: Delta.
• ZUPAN SOSIČ, ALOJZIJA (2006): Robovi, mreže, robovi jaza, Sodobni slovenski roman, Litera, Maribor.
• ZUPAN SOSIČ, ALOJZIJA (2007): Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman, Primerjalna književnost, vol. 30, no. 1. E-gradivo
• STATEN, H. (1995): Eros in Mourning – Homer to Lacan, Hopkins University Press, London.

Načini ocenjevanja

Sodelovanje pri predmetu, sprotno preverjanje znanja (40%) in seminarska naloga s predstavitvijo (60%).