Identiteta in jezik

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je razumeti odnos med jezikom in identiteto pri posamezniku in skupini. Ker je ta odnos najlažje opazovati v večjezičnem okolju, kjer mora posameznik vsakodnevno izbirati med posamezniki jeziki / jezikovnimi sistemi, ga bomo opazovali pri Slovencih in Furlanih v Italiji. Študent bo skozi študij ustrezne literature in s pomočjo lastnih terenskih zapiskov spodoben analizirati odnos posameznika in skupine do lastne identitete v različnih govornih položajih, sposoben bo razumeti dinamiko spreminjanja individualne in kolektivne identitete, ki jih sprožajo spreminjajoče se družbene in socialne razmere.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno poznavanje angleškega jezika, aktivna udeležba na predavanjih (vsaj 80 %), aktivna udeležba pri terenskem delu (priprava terenskih zapiskov), sodelovanje v diskusijah in sprotno delo (študij zahtevane literature).

Vsebina

Posamezni jezik se razvija glede na potrebe skupine govorcev, ki ga govorijo na določenem geografskem območju in v določenem času. Skupina govorcev, ki uporablja isti jezik, si navadno deli enak način življenja in kulture. Zato je jezik vedno tesno povezan z identiteto skupine, ki ga uporablja, in njenih posameznikov.

Skozi jezik stvarem pripisujemo pomene, pomen pa vzpostavlja vez med našim konceptualnim in jezikovnim sistemom. Razmišljanje o neki kulturi in identiteti je tako pravzaprav razmišljanje o skupnih konceptih, skupnem jezikovnem sistemu in kodih (pravilih), ki vzpostavljajo povezavo med konceptualnim in jezikovnim sistemom.
Identiteta in jezik sta v stalnem spreminjanju, kar pomeni, da je prihodnost posameznikove ali skupinske identitete odvisna od trdnosti odnosa med jezikom in skupno identiteto, nič ni samo po sebi dano, odnos med njima je potrebno ozavestiti, ga gojiti in varovati.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo skozi teoretična spoznanja sociolingvistike, psiholingvistike in jezikoslovja spoznal različne vrste identitet (posameznikovih in skupinskih), med njimi še posebej t.i. teritorialne identitete, to je lokalno, regionalno, etnično in narodno pri posameznih narodih, posebej pa pri Slovencih. Skozi ustrezno znanstveno in strokovno literaturo bo spoznaval konstituiranje posameznih narodnosti (etnij) in narodov v Evropi ter razlike v smislu konstituiranja narodne : etnične identitete (npr. Slovenci : Baski), s pomočjo sociolingvističnih intervjujev furlanskih in slovenskih govorcev v Italiji pa bo spoznaval vzroke, zakaj smo se Slovenci konstituirali kot narod, Furlani pa kot etnija.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (50%), seminarska naloga (50%).

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Danila Zuljan Kumar je raziskovalka na ZRC SAZU, Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Posveča se slovenski dialektologiji, še posebej proučevanju terskega, nadiškega in briškega narečja primorske narečne skupine. Znotraj tega jo posebej zanimajo problemi jezikovnega stika med nesorodnimi jeziki, tj. med zahodnimi slovenskimi narečji in romanskima sosedama. V zadnjem času se posveča tudi sociolingvističnim vprašanjem v jezikovnem stiku, kot je razmerje med identiteto/-ami in jezikom/-i v večjezičnih družbah. Sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici predava pri predmetih Dialektologija in Sociolingvistika. V letu 2022 je izšla njena znanstvena monografija Skladnja nadiškega in briškega narečja, v kateri se natančneje posveča izbranim skladenjskim vprašanjem dveh obrobnih slovenskih narečij v stiku s sosednjimi furlanskimi narečji in italijanskim jezikom. V tem letu je izšla tudi znanstvena monografija Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla societa' slovena al confine italo-sloveno, za katero je dr. Danila Zuljan Kumar dala pobudo, jo souredila in zanjo našla italijanskega sozaložnika (Založba Kappa Vu Edizioni iz Vidma, Italija).

Izbrana dela:

ZULJAN KUMAR, Danila, LEGAN RAVNIKAR, Andreja (urednik). Skladnja nadiškega in briškega narečja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. 201 str., ilustr. Zbirka Linguistica & philologica, 42.

ZULJAN KUMAR, Danila. Change in the discursive practices of bilingual speakers after moving to a monolingual environment = Sprememba diskurzivnih praks dvojezičnih govorcev po preselitvi v enojezično okolje. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2022, št. 88, str. 67-85.

ZULJAN KUMAR, Danila. Identity and discursive practices of Friulians and Slovenes in the Province of Udine, Italy, in recent decades. Dialectologia: revista electrònica. 2020, nr. 24, str. 273-296.

ZULJAN KUMAR, Danila. Pragmatic functions of repetitions in spontaneous spoken dialect discourse. Dialectologia et geolinguistica. [Print Ausg.]. 2019, vol. 27, iss. 1, str. 123-141.

ZULJAN KUMAR, Danila. Word order in Slovene dialectal discourse. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies. [Tiskana izd.]. 2019, 12, str. 53-74.