Izbrana poglavja iz digitalne humanistike

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom omogočiti vpogled v najbolj aktualna dogajanja na področju razvoja in uporabe računalniških tehnologij v humanistiki in na področju komunikacij. Študenti bodo razvijali sposobnost soočanja z novimi trendi in razmišljanja o njih, prav tako pa jim bo omogočeno spoznavanje vsebin s sosednjih področij, ki so relevantna za digitalno humanistiko.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih zahtev.

Vsebina

Predstavitve dela izbranih strokovnjakov in praktikov s področij digitalne humanistike, načrtovanja vmesnikov, kreativnih tehnologij, novomedijske umetnosti …
 Predstavitev
 Diskusija
 Izdelava prototipa
 Esej
Predmet omogoča, da se študijski program brez zamika odziva na najnovejše trende na področju humanistike, informatike in novih medijev.

Predvideni študijski rezultati

 Poznavanje najnovejših dosežkov in smeri razvoja na področju digitalne humanistike in novih medijev.
 Sposobnost samostojnega razmišljanja o novostih na področju digitalne humanistike in novih medijev.

Temeljna literatura in viri

Glede na naravo predmeta literatura ni predpisana vnaprej. Določi se vsako leto posebej glede na aktualne vsebine, delno pa jo kot del študijskega procesa poiščejo tudi študenti sami.

Načini ocenjevanja

Prototip, esej (100%).

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič je dekan in predavatelj književnosti na Fakulteti za humanistiko ter vodja Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami digitalne humanistike, teorijo novomedijske umetnosti, literarnim realizmom ter s teorijo diskurza. Je tudi videast in novomedijski umetnik. Izbor člankov:

VAUPOTIČ, Aleš. How to study literary realism as archive art? : the case of Charles Dickens' later novels. Between, ISSN 2039-6597, 2017, vol. 7, no. 13, str. 1-20. http://dx.doi.org/10.13125/2039-6597/2623, doi: 10.13125/2039-6597/2623. [COBISS.SI-ID 4822779]

BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. A network of themes : a qualitative approach to Gerhard Richter's text. Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, ISSN 2457-8827, 2017, vol. 3, no. 1, str. 63-74, ilustr. https://doi.org/10.24193/mjcst.2017.3.04, doi: 10.24193/mjcst.2017.3.04. [COBISS.SI-ID 4841467]

VAUPOTIČ, Aleš. Semiotika in realizem. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, avg. 2016, letn. 39, št. 2, str. 101-119, [227]. [COBISS.SI-ID 61600098]

VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2014, letn. 37, št. 2, str. 151-163, [245]. [COBISS.SI-ID 55122274],

BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer. cop. 2013, str. 477-496, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459]

VAUPOTIČ, Aleš. Med literaturo in novomedijsko umetnostjo : sonetoidni spletni projekt Vuka Ćosića in Tea Spillerja. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2013, letn. 36, št. 1, str. 61-79, [308], ilustr. [COBISS.SI-ID 2854907]

VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Obrat po prostorskem obratu : umetniškoraziskovalni pristop. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2013, letn. 36, št. 2, str. 225-244, [306]. [COBISS.SI-ID 2854651]

VAUPOTIČ, Aleš. Literature and new media art in the "sonnetoid" web projects by Slovenian artists Vuk Ćosić and Teo Spiller. Revue de littérature comparée, ISSN 0035-1466, oct./déc. 2013, année 87, no. 4, str. 423-440. [COBISS.SI-ID 3290363]