Teoretske presoje migracij

Cilji in kompetence

Seznaniti in usposobiti študente:
- za razpoznavanje meddisciplinarnih podobnosti in razlik, do katerih prihaja pri proučevanju migracij
-za razpoznavanje in uporabo kvalitativnih ali kvantitativnih metodoloških pristopov, ki so pogosti v migracijskih študijah
- za obravnavo in analiziranje konkretnih praktičnih primerov z vidika migracijskih procesov, politik ali teorij.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Teoretske presoje migracij je redni obisk predavanj (75% navzočnost) in aktivna udeležba pri predavanjih – vključevanje v razprave, sprotno branje izpostavljene literature z ustnim nastopom (cca 15-20 min). Na koncu predavanj in seminarskega dela bodo študenti oddali tudi samostojno zaključno/izpitno nalogo (20 strani).
Predznanje, ki se pri predmetu Teoretske presoje migracij zahteva, je znanje s področja humanističnih in družboslovnih ved, s poudarkom na teorijah o družbi in kulturi v povezavi s sociološko, antropološko, zgodovinsko in kulturološko tematiko. Od študentov se pričakuje aktivno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Študijski predmet izhaja iz migracij kot pojava človeške zgodovine. V nadaljevanju se osredotoča na prve začetke teorije migracij in zgodovino teorij migracij ter mesto migracij kot raziskovalnega problema v različnih znanstvenih disciplinah (sociologija, ekonomija, antropologija, kulturologija, demografija, politologija) v sinhronih in diahronih perspektivah. Posebna pozornost bo namenjena sodobnim migracijskim strategijam – umestitev situacije v EU in posameznih držav članic v globalno perspektivo.

Modul je razdeljen na tri tematske sklope:
1.Teorije migracij
Študenti bodo revidirali, sistematizirali ter poglobili svoje znanje o teorijah migracij v zgodovinski in več disciplinarni perspektivi, se seznanili z osnovnimi metodologijami raziskovanja in z t. i. metodološkim nacionalizmom, do katerega lahko pride pri migracijskih študijah.

2.Temeljni / izbrani teoretični koncepti
Študenti se bodo seznanili z osnovnimi pojmi migracijskih študij, s konceptualnimi dilemami in različnimi definicijami, ki so pomembne za razumevanje migracij: e/imigracija, remigracija, kultura, identiteta, etnična pripadnost, narod / narodnost, nacionalna identiteta, državljanstvo, naturalizacija, toleranca, stereotipi in predsodki.

3.Multikulturalizem in integracija
Študenti se bodo seznanili s t. i. teorijami in politikami asimilacije / integracije, ki se gibljajo od stališč o inherentni ne-asimilatornosti na eni strani, do stališč o nujnem vzajemnem in enakopravnem so- vplivanju in dialogu znotraj raznolikosti .

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo osvojili znanja, ki so zgoščeno prikazana med cilji in kompetencami, in se bodo izkazovala v aktivni udeležbi oziroma ustnem nastopu, pisnih refleksijah in izpitni nalogi.
Poznavanje in razumevanje:
- migracijskih teorij, politik, strategij in praks iz/priseljevanja v povezavi z implikacijo na konkretne primere v sinhroni in diahroni perspektivi
- obstoječih metodoloških pristopov v migracijskih študijah in metodološkega nacionalizma,
- osnovnih konceptov, kot so: identiteta, etnična pripadnost, narod / narodnost, nacionalna identiteta, državljanstvo, stereotipi.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

 • Lukšič Hacin, M. (2010). Migracije v teoretskem diskurzu. Migracije in slovenski prostor od antike do danes (Ed. Peter Štih and Bojan Balkovec; Zbirka Zgodovinski časopis 39, 2010. E-gradivo
 • Wimmer, A., Glick-Schiller N. (2003). Methodological nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology, International Migration Review 37(3), pp. 576 – 610. E-gradivo
 • Brettell, C., Hollifield, J. (ed.) (2000). Migration Theory. Talking across Disciplines, New York. Katalog E-gradivo
 • Castles, S., Miller, J. M. (1998). The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, Macmillan Press LTD. E-gradivo
 • Lukšič Hacin, M. (2009). Večkulturno državljanstvo in večetnični patriotizem? Za manj negotovosti: aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. (ed. Slavko Gaber). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. E-gradivo
 • Lukšič-Hacin, M.(1995). Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • Lukšič-Hacin, M. (1999). Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. Katalog E-gradivo

Dodatna:

 • Jupp, J. (ed.) (2001). The Australian People, An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins. Cambridge University Press. Pp
 • Lukšič Hacin, M. (2001). One-Dimensional Conception of National Identity versus Heterogeneity of Ethnic Identity among Emigrants. In: Lukšič Hacin M., Zgodbe in pričevanja, Založba ZRC, Ljubljana pp. 349-364. Katalog
 • Gordon, M. M. (1964): Assimilatin in American Life. Oxford University Press, pp. 1-18, pp. 84-159.
 • Lukšič Hacin, M. (2011). Teorije, politike in strategija sobivanja v raznolikosti. Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC. E-gradivo
 • Migration Integration Policy Index (2007). E-gradivo

Načini ocenjevanja

 • zaključna naloga (20 strani) 60 % ocene, - obveznosti: aktivna udeležba, pisne refleksije ob koncu posameznega tematskega sklopa (ena stran / 500 besed) 40 % ocene.

Reference nosilca

Lukšič-Hacin, M.(1995). Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. [COBISS.SI-ID 56006656]

Lukšič-Hacin, M. (1999). Multikulturalizem in migracije. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 100490496]

Lukšič-Hacin, M. (2001). Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 110957568]

Lukšič- Hacin, M. (1999). Razseljevanje ljudi iz slovenskega etničnega prostora s poudarkom na življenju Slovencev na Švedskem. Teorija in praksa, 36, 1, pp. 19–41. [COBISS.SI-ID 20518405]

Lukšič- Hacin, M. (1999). Procesi resocializacije in etnična identiteta : primer Slovencev na Švedskem. Teorija in praksa, 36, no. 2, pp. 274–289. [COBISS.SI-ID 19129693]

Lukšič- Hacin, M. (2004). Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji. Dve domovini, 19, pp. 107–120. [COBISS.SI-ID 22449965]

Lukšič Hacin, M. (2010). Migracije v teoretskem diskurzu. Migracije in slovenski prostor od antike do danes (ed. Peter Štih and Bojan Balkovec; Zbirka Zgodovinski časopis 39, 2010.

Lukšič Hacin, M. (2009). Večkulturno državljanstvo in večetnični patriotizem? Za manj negotovosti: aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. (ed. Slavko Gaber). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Mesić, Milan (2002). Međunarodne migracije, tokovi i teorije. Zagreb : Zavod za sociologiju
Filozofskog fakulteta.

Mesić, Milan (2006). Multikulturalizam: društveni i teorijski izazovi. Zagreb: Školska knjiga.