Prestopanje mej: Literarno novinarstvo kot transnacionalni in transžanrski diskurz

Cilji in kompetence

Študenti bodo preučevali tako nacionalne kot globalne družbene, politične in kulturne (znotraj tega literarne in novinarske) fenomene in pojavne oblike in jih med seboj tudi primerjali. Na tak način bodo v študiju združili spoznanja različnih ved in bili tako pripravljeni za delo na raznovrstnih področjih. V ospredju je delo v raziskovalnih inštitutih in centrih, kot tudi v visokošolskih institucijah, seveda tudi v novinarstvu oziroma širše na področju medijskih študij, mednarodnih odnosov, prav tako pa tudi na kulturološko, sociološko in antropološko obarvanih področij dela.
V poštev pridejo tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z globalnimi družbeno-kulturnimi in družbeno-političnimi vprašanji.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Prestopanje mej: Literarno novinarstvo kot transnacionalni in transžanrski diskurz je redni obisk predavanj (80% navzočnost) in sodelovanje pri predavanjih – vključevanje v razprave, sprotno branje izbrane literature, priprava dveh seminarskih nalog na izbrane teme iz literarnega novinarstva in predstavitev seminarjev (10-15 minut). Na koncu predavanj in seminarskega dela bodo študenti oddali tudi samostojni raziskovalni projekt, ki bo njihov lastni prispevek, spisan v stilu literarnega žurnalizma [vsak študent si bo na začetku izbral poljubno tematiko oziroma vsebino, o kateri bo pisal; daljši prispevek - 4000 besed, ki bo ustrezal osnovnim zakonitostim literarnega novinarstva]. Za nemoteno delo je treba zagotoviti dostopnost izbrane literature v knjižnici in/ali v elektronski obliki.

Predznanje, ki se pri predmetu Prestopanje mej: Literarno novinarstvo kot transnacionalni in transžanrski diskurz zahteva, je znanje s področja humanističnih in družboslovnih ved, s poudarkom predvsem na literarnih in žurnalističnih praksah, v povezavi s sociološko, zgodovinsko in kulturološko tematiko. Od študentov se pričakuje tudi zanimanje za sledenje aktualni literarni in novinarski produkciji v Sloveniji in tudi v tujini, poleg tega pa morajo aktivno obvladati angleški jezik, saj bomo določena teoretska dela, pa tudi druge zapise brali tudi v angleškem jeziku. Zaželeno je znanje vsaj še enega svetovnega jezika poleg angleškega – francoščina / italijanščina / nemščina.

Vsebina

Ogledali si bomo literarno-žurnalistični fenomen, imenovan literarno novinarstvo. Najprej nas bo zanimal zgodovinski razvoj tovrstnega diskurza. Opisali in razložili bomo tudi poglavitne karakteristike literarnega novinarstva. Res je, da ima literarno novinarstvo najbolj bogato tradicijo v ZDA (v 60. letih prejšnjega stoletja se je tam takšna vrsta pisanja še posebej močna razmahnila, na primer v krogu Toma Wolfa, ki poleg Trumana Capoteja velja za “očeta” novega/literarnega žurnalizma), vendar se bomo selili tudi izven meja ZDA; predvsem nas bo zanimal pojav literarnega novinarstva v evropskih deželah, vključno s Slovenijo, kjer je takšen slog pisanja še vedno bolj kot ne v povojih. Iskali bomo podobnosti in razlike med različnimi nacionalnimi oblikami literarnega novinarstva in ugotavljali, ali je prihajalo tudi do medsebojnega oplajanja.
Nadalje nas bodo zanimale bistvene stilske lastnosti takšnega pisanja, zastavljali si bomo vprašanja o tem, kje je meja med fikcijo in resnico, kje je meja med zasebnim in javnim v izbranih zgodbah, med subjektivnim in objektivnim, spraševali pa se bomo tudi, kakšna etična vprašanja lahko literarno novinarstvo. Kljub temu, da se je literarno novinarstvo, ki bi ga lahko opisali tudi kot transžanrski diskurz, najbolj razmahnilo v anglo-ameriškem prostoru, si bomo ogledali tudi delo neameriških avtorjev, kot so: Danilo Kiš, Ryszard Kapu�›ciński, Jamaica Kincaid, Slavenka Drakulić, med slovenskimi avtorji pa se bomo ustavili na primer pri delih Ervina H. Milharčiča, Željka Kozinca in Alenke Puhar.
Predmet se povezuje s predmeti Literature v transnacionalnem stiku in Prevod kot sredstvo transkulturne komunikacije.

Predvideni študijski rezultati

Predmet je primarno namenjen spoznavanju literarno-novinarskega diskurza imenovanega literarno novinarstvo. Spoznali bomo poglavitne lastnosti tega stila pisanja, razložili družbeno-politično in zgodovinsko ozadje, ki je botrovalo in še botruje tovrstnemu pisanju, preučili konkretne primere iz različnih koncev sveta. Pri preučevanju posameznih primerov nas bo zanimal tudi odnos med piscem, urednikom in publikacijo, v kateri je besedilo izšlo. Študenti bodo razvijali kritiško misel ter analitičen pristop k branju in razumevanju besedil, obenem pa se bodo izpopolnjevali tudi v pisanju. Namen predmeta je tudi predstaviti študentom ustrezen kritiški in literarno-žurnalistično-teoretski besednjak, s katerim je mogoče opisovati obravnavane tekste in z njimi povezane družbene fenomene. Predvsem pa je smisel predavanj in seminarja v spoznavanju temeljnih del literarnega žurnalizma kot pojava, ki presega žanrske in nacionalne meje. Literarni novinarstvo bodo spoznali kot transnacionalni diskurz, ki ima v posameznih državah seveda tudi svoje nacionalne specifike. Predmet je na našem področju noviteta in študentom ponuja vpogled v področje, ki je aktualno, a vendar ima v svetu že opazno tradicijo.

Temeljna literatura in viri

 • Joan Didion. Slouching Towards Bethlehem. New York: Washington Square Press: Pocket Books, 1968. E-gradivo
 • Slavenka Drakulić. Kako smo preživeli komunizem in se celo smejali. Maribor: Rotis, 1992. Katalog
 • Ervin Hladnik Milharčič. Pot na Orient. Ljubljana: Študentska založba, 2009.
 • Ryszard Kapuściński. Cesar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999.
 • Željko Kozinc. Dotik sveta: Zgodba arhitekta Janeza Hacina. Ljubljana: Založba Modrijan, 2006. Katalog
 • Norman Mailer. The Armies of the Night: History as a Novel/ The Novel as History. New York: New American Library, 1968. Katalog E-gradivo
 • George Orwell. Na robu in na dnu v Parizu in Londonu. Ljubljana: Beletrina, 2010.
 • Sacco, Joe. Varovano območje Goražde: Vojna v vzhodni Bosni 1992-95. Ljubljana: Založba ZRC, SAZU, 2006. Katalog
 • Hunter S. Thompson, Strah in groza v Las Vegasu: zblojeno potovanje v srce ameriškega sna. Ljubljana, DZS, 1999.
 • David Foster Wallace. “Consider the Lobster”, Gourmet, 2004 (članek-esej) Katalog E-gradivo
 • Tom Wolfe. “The Birth of the New Journalism: An Eyewitness Report”, New York Magazine, 1972. (članek-esej) E-gradivo

STROKOVNA LITERATURA: Izbor

 • Boynton, Robert S. The New New Journalism. Conversations with America’s Best Nonfiction Writers on Their Craft. New York: Vintage Books, Random House, Inc., 2005. Katalog E-gradivo
 • Flis, Leonora. Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2010. Katalog
 • Foley, Barbara. Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction. New York: Cornell University Press, 1986.Katalog E-gradivo
 • Hartsock, John C. A History of American Literary Journalism. Amherst: University of Massachusetts Press, 2000.
 • Literary Journalism Across the Globe: Journalistic Traditions and Transnational Influences. Eds. John S. Bak and Bill Reynolds. University of Massachusetts Press, 2011. Katalog
 • Merljak Zdovc, Sonja. Literarno novinarstvo: Pojav in raba nove novinarske vrste v ZDA in Sloveniji. Ljubljana: Modrijan, 2008. Katalog
 • Sims, Norman. True Stories: A Century of Literary Journalism. Northwestern University Press, 2008. Katalog E-gradivo
 • Weingarten, Marc. The Gang That Wouldn’t Write Straight: Wolfe, Thompson, Didion, and the New Journalism Revolution. New York: Crown Publishers, 2006. E-gradivo

Načini ocenjevanja

 • obvezna (80 %) navzočnost na predavanjih in seminarju in sodelovanje v diskusijah, - opravljene vse obveznosti pri predavanjih in pri seminarskem delu (branje in pisni izdelki): a) seminarsko delo (2 x) in predstavitev, sodelovanje v diskusijah ter sprotni pisni odzivi na brana besedila. b) končni raziskovalni projekt. - pisni izpit ob koncu semestra.

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Leonora Flis – pridružena profesorica za književnost. Leonora Flis se pri svojem delu osredotoča literarno teorijo, sodobno angleško in ameriško književnost, film (zlasti v odnosu do literature), grafične romane ter na literarno novinarstvo. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja. Piše tudi kratke zgodbe. Izdala je zbirko Upogib časa (2015), 2022 pa izide njena druga knjiga kratkih zgodb z naslovom Enakozvočja. Leta 2011 je prejela Fulbrightovo štipendijo za raziskovalno delo na univerzi Columbia v New Yorku. Je tudi avtorica monografije Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel (2010). Znanstvene članke objavlja v slovenskih in tujih revijah.

Izbor objavljenih del:

FLIS, Leonora. Social engagement and multiculturalism in Louis Adamic's literary journalism and documentary prose. Dve domovini: razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 51, str. 59-75.

FLIS, Leonora. Med leposlovjem in poročanjem. Sodobnost. okt. 2021, letn. 85, št. 10, str. 1279-1292.

FLIS, Leonora. Grafične pripovedi in pripovednost. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], maj 2020, letn. 43, št. 1, str. 51-74.

FLIS, Leonora. Družbeni angažma v literarnem novinarstvu Louisa Adamiča. V: DAUGUL, Larisa (ur.). Strpnost ni dovolj: prispevki s konference Iz mnogih dežel: ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča, (Borec, ISSN 0006-7725, letn. 70 (2018), št. 751-753). Ljubljana: Sophia. 2018, [Letn.] 70, št. 751/753, str. [140]-149, 217-218.

FLIS, Leonora. Factual fictions: narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010.

FLIS, Leonora. Profiling war: managing trauma in reporting horror: the case of Boštjan Videmšek. V: JOSEPH, Sue (ur.). Profile pieces: journalism and the "human interest" bias, (Routledge research in journalism, 13). New York; London: Routledge, cop. 2016, 226-239.

FLIS, Leonora. Obraz postkomunizmu Europy Wschodniej i Bałkanów w pisarstwie Slavenki Drakulić. V: GRACZYK, Ewy (ur.). Białe maski / szare twarze: ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, (Seria Wydawnicza Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, t. 5). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015, str. 151-166. Communism’s Legacy in Slavenka Drakulić’s Writing on Eastern Europe and the Balkan. (Podoba postkomunistične vzhodne Evrope in Balkana v zapisih Slavenke Drakulić).

FLIS, Leonora. Nonfiction comics as a medium of remembrance and mourning and as a cosmopolitan genre of social and political engagement. V: CORNIS-POPE, Marcel (ur.). New literary hybrids in the age of multimedia expression : crossing borders, crossing genres, (A comparative history of literatures in European languages, ISSN 0238-0668, vol. 27). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2014, 230-250.

Prihajajoče objave:

“Nan Shepherd’s Holistic World – an Intimate Triangle: Nature, Body and Mind in The Living Mountain”, volume
Representations, Scenes and Scenarios of Intimacy in Women’s Writing. Pro Universitaria Publishing House (https://www.prouniversitaria.ro/despre-noi/). 2022.
The Narrative of Migration and Feminism in Slavenka Drakulić’s Selected Works. Dve domovini. (Februar 2023).