Ekonomske in socialne transformacije v historični perspektivi

Cilji in kompetence

Analitične sposobnosti umeščanja konkretnega gospodarskega dogajanja v kompleks siceršnjih družbeno gospodarskih ozadij.
Sposobnost ekonomsko historične analize na podlagi ustreznih virov in baz podatkov.
Pisanje znanstvenih članov s področja ekonomske in socialne zgodovine.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Formalni pogoj za vključitev v delo je končan študij na dodiplomski stopnji in vpis na podiplomski študij.

Vsebina

Namen predmeta Ekonomske in socialne transformacije v historični perspektivi je predstaviti temeljne načine, kako se je spreminjalo gospodarstvo in družba oziroma ekonomske aktivnosti in posledično družbena organiziranost v dolgem zgodovinskem loku od tranzicije iz fevdalizma v kapitalizem ter do konca 20. stoletja. Osrednja tema je torej, kako so ljudje delali in živeli v preteklosti. S tem je omogočeno razumevanje gospodarsko zgodovinskega dogajanja in procesov v vzročno-posledični vpetosti gospodarstva v širše družbeno okolje skozi dolga časovna obdobja. V ospredju ciljev predmeta so temelje dolgoročne razvojne tendence v ekonomiji in posledično tudi v družbi, ki so imele za posledico preobrazbo gospodarske in socialne podobe in nastajanje modernega sveta.

Predvideni študijski rezultati

Širok obseg znanja, ki jim omogoča razumevanje gospodarsko zgodovinskega dogajanja in procesov v vzročno-posledični vpetosti gospodarstva v širše družbeno okolje skozi dolga časovna obdobja.

Razumevanje splošnih razvojnih tendenc in odstopanj na različnih stopnjah gospodarskega razvoja ter poteka prestrukturiranja dolgoročne gospodarske podobe.

Temeljna literatura in viri

  • D. S. Landes, The wealth and poverty of nation: why some are so rich and some so poor?. London, 1999.
  • D. S. Landes, The unbound Prometheus: Technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the Present, 1988. Katalog E-gradivo
  • N. Rosenberg in L.E.Birdzell, How the West grew rich: the economic transformation of the industrial world. New York, 1993. Katalog E-gradivo
  • N. North, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, 1990. E-gradivo
  • N. North, Understanding the process of economic change, Princeton University Press, 2005. E-gradivo
  • The Cambridge Economic history of Europe, Cambridge University Press, 2010. E-gradivo
  • R. Cameron – Larry Neal, A concise economic history of the world, Oxford University Press, 2002. E-gradivo
  • Berend, An Economic History of Nineteenth Century Europe, Cambridge University Press, 2012. Katalog
  • Berend, An Economic History of Twentieth Century Europe, Cambridge University Press, 2006. E-gradivo

Načini ocenjevanja

ustni izpit 50 % / referat 10 % / seminarska naloga 40 %

Reference nosilca

Reference nosilca:

Dr. Žarko Lazarević se ukvarja z gospodarsko zgodovino. S svojimi raziskavami vsebinsko posega na različna področja gospodarskega razvoja Slovenije. Tematika njegovega raziskovalnega dela sega od preučevanja razvoja kmetijstva, procesa industrializacije, razvoja finančnega sektorja, zadružništva, podjetništva, nacionalizma v ekonomiji/nacionalnega interesa, oglaševanja in blagovnih znamk ter vsebin upravljanja z zgodovino v Sloveniji. Temu se pridružuje tudi raziskovanje vpliva gospodarskih procesov na družbeno strukturo in v tem okviru zlasti dolgoročno strukturno spreminjanje gospodarsko-socialne podobe Slovenije. Kot znanstveni svetnik je zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteti za humanistične študije, pa kot redni profesor predava gospodarsko zgodovino.

Recent publications:
Von der Besatzung zur Liquiderung - : das slowenische Bankwesen in den 1940er Jahren, in: Ralf Ahrens (ed.), Umbrüche und Kontinuitäten in der mitteleuropäischen Kreditwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, (Geld und Kapital, 2005/06, Stutgart, 2008, 47-62);
Kontinuitäten und Brüche: der lange Weg zu einer slowenischen Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Klaus Tenfelde, Sabine Rutar and Rolf Wörsdörfer (eds.), Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien, (Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, Nr. 41) (Essen, 2009, 51-69);
The replacement of economic elites in Slovenia after world war II., in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (2010, Nr. 2, 147-162);
Slovenian Banks during the Great Depression, in: Economic and Financial Stability in SE Europe in a Historical and Comparative Perspective: Fourth Conference of Southeast Europe Monetary History Network (Beograd 2010, 1-16);
Cooperative models, practices, and meanings : tools for coping with personal and social risks. Megatrend rev., 2011, vol. 8, no. 2, pp. 233-258;
Education and economic development in Slovenia : some observations up to WWI. In: VODOPIVEC, Peter (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.). The role of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties [i. e. countries] in 19th and 20th century, (Zbirka Vpogledi, 3). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Avstrijski znanstveni institut; Wien: Zentrum für Soziale Innovation, 2011, pp. 103-114;
Backgrounds and concepts of economic sanctioning in Slovenia during the 20th century. In: KOSTER, Margo de (ed.). Justice in wartime and revolutions : Europe, 1795-1950 : Europe, 1795-1950. Bruxelles = Brussels = Brussel: Algemeen Rijkarchief: = Archives générales du Royume, 2012, pp. 239-256.
The concept of progress in the teaching of history : some observations from Slovenian textbooks. V: SHIBA, Nobuhiro (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.), SUZUKI, Kenta (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). School history and textbooks: a comparative analysis of history textbooks in Japan and Slovenia, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013, str. 205-217.