Mentorji

Humanistika (III. stopnja)

Študent ima lahko enega ali dva mentorja. Dva mentorja sta predlagana v primeru, ko je tema disertacije po vsebini interdisciplinarna in en mentor ne more sam zagotavljati ustrezne strokovne pomoči za vsa področja, ki jih tema zajema. V primeru, da ima kandidat dva mentorja, sta oba v enakem položaju in z enakimi odgovornostmi do študenta.

Mentor zagotavlja študentu ustrezno strokovno pomoč in svetovanje pri pripravi disertacije tako po vsebinski in oblikovni, kot tudi po strokovno jezikovni strani.

Mentor ne more biti član komisije za oceno disertacije. Po svoji funkciji je pri zagovoru disertacije prisoten, vendar brez glasovalne pravice.

Študent izbere delovnega mentorja ob vpisu na študijski program v začetku prvega letnika in o tem obvesti direktorja študijskega programa. Delovni mentor takoj na začetku študija svetuje študetu pri izbiri in opredelitvi raziskovalnega področja disertacije, ter skladno s to izbiro študentu svetuje pri izbiri usterznih izbirnih predmetov na študijskem programu.

Mentorja (enega ali dva) uradno imenuje Senat UNG, na predlog direktorja študijskega programa s soglasjem Znanstvenega sveta programa. Senat imenuje mentorja hkrati, ko imenuje člane komisije za oceno disertacije in potrdi primernosti naslova in teme disertacije, ki jo je predlagal študent v soglasju z delovnim mentorjem. Predlog teme disertacije z utemeljitvijo oddaja študent v potrditev nakasneje ob zaključku drugega letnika, skladno s postopki določenimi v Formalnih postopkih pri prijavljanju in zagovoru disertacije.

Prof. dr. Žarko Lazarević

Raziskovalna področja: Žarko Lazarević se prvenstveno ukvarja z gospodarsko zgodovino. Vsebinsko posega s svojimi raziskavami na različna področja gospodarskega razvoja Slovenije. Tako tematika njegovega raziskovalnega dela sega od preučevanja razvoja kmetijstva, procesa industrializacije, razvoja finančnega sektorja, zadružništva, podjetništva, nacionalizma v ekonomiji/nacionalnega interesa, oglaševanja in blagovnih znamk ter vsebin upravljanja z zgodovino v Sloveniji. Temu pa se pridružuje tudi raziskovanje vpliva gospodarskih procesov na družbeno strukturo in v tem okviru zlasti dolgoročno strukturno spreminjanje gospodarsko–socialne podobe Slovenije. Kot znanstveni svetnik je zaposlen je na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteti za humanistične študije pa kot redni profesor predava gospodarsko zgodovino.
E: zarko.lazarevic@guest.arnes.si

Prof. dr. Aleksej Kalc

Raziskovalna področja: Socialna in kulturna zgodovina 18., 19. in 20. stoletja, migracije, zgodovina prebivalstva, nacionalno vprašanje, mesto in podeželje, narodne manjšine, metodologija zgodvinskega raziskovanja, ustna zgodovina
E: AKalc@zrc-sazu.si
W: Osebna stran

Pridr. prof. dr. Leonora Flis

Raziskovalna področja: literarna teorija, medkulturne študije, adaptacijske študije (film in literatura), grafični roman, literarno novinarstvo, literarni prevod, angleški jezik, sodobna britanska in ameriška književnost (po 2. svetovni vojni)
E: leonoraflis@gmail.com
W: Osebna stran

Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič, univ. dipl. literarni komparativist

Raziskovalna področja:
1 Humanistika, primerjalna umetnostna veda, primerjalna književnost.
2 Znanstvenoraziskovalna področja:
2.1 teorija in zgodovina novih medijev;
2.2 teorija diskurza (M. Foucault, M. Bahtin);
2.3 novi historizem v literarni metodologiji;
2.4 semiotika (C. S. Peirce);
2.5 realizem v literaturi in drugih umetnostih v 19. stoletju in kasneje.
3 Kustos mednarodnih festivalov in razstav s področja novomedijske umetnosti.
4 Umetniška dejavnost: video, novomedijska umetnost.
E: ales.vaupotic@ung.si
W: Osebna stran

Izr. prof. dr. Ana Toroš

Raziskovalna področja:
1 Humanistika, primerjalna književnost.
2 Znanstvenoraziskovalna področja:
2.1 tržaška literatura
2.2 Alojz Gradnik
2.3 slovenska literatura na stičišču kultur
2.4 literarna imagologija
E: ana.toros@ung.si

Pridr. prof. dr. Barbara Pregelj

Raziskovalna področja: primerjalna književnost, recepcija španske literature v Slovenije, recepcija slovenske literature v Španiji, traduktologija, literarna interpretacija, mladinska književnost
E: barbara.pregelj@guest.arnes.si
W: Osebna stran

Pridr. prof. dr. Neva Makuc, doktorica zgodovinskih ved, univ. dipl. italijanistka in zgodovinarka

Posveča se raziskovanju novoveške zgodovine s pozornostjo do kolektivnih identitet (jezikovnih, deželnih ipd.), historiografije ter kulturne zgodovine. Posebno pozornost posveča problematikam slovensko-italijanskega obmejnega prostora v historični perspektivi.
Temeljno raziskovalno delo dopolnjuje z raziskovalnim in aplikativnim delom na področju varovanja in valorizacije kulturne dediščine.
E: neva.makuc@zrc-sazu.si
W: https://zimk.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/neva-makuc-sl#v