Uvod v skladnjo

Cilji in kompetence

Cilj je osnoven pregled jezikoslovne teorije na področju skladnje. Za študente s predhodno splošnojezikoslovno izobrazbo ta predmet služi za osvežitev znanja, drugače pa je predmet namenjen vzpostavljanju nujnega praga znanja.

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju skladnje.
• Sposobnost iskanja teoretično relevantnih problemov in tem v skladnji.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet, ki po nivoju ustreza Skladnji na UNG-jevem drugostopenjskem študiju jezikoslovja.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja skladnje:
• Teorija sklona
• Navezovalna teorija
• Teorija skladenjskih premikov
• Skladnja samostalniške zveze
• K-premik
• Dvig kvantifikatorjev
• Medstavčna skladnja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Poznavanje osnov tvorbene slovnice, teorije sklona, navezovalne teorije.
• Razumevanje razlike v manifestaciji univerzalnih slovničnih načelih v konkretnem jeziku ali jezikovni skupini

Temeljna literatura in viri

  • David Adger. 2003. Core Syntax. Oxford: Oxford University Press. Katalog E-gradivo
  • Norbert Hornstein, Jairo Nunes in Kleanthes K. Grohmann. 2005. Understanding Minimalism. Cambridge: Cambridge University Press. Katalog E-gradivo
  • Mark Baltin in Chris Collins (ur.). 2003. The Handbook of Contemporary Syntactic Theory. Oxford: Blackwell. Katalog E-gradivo
  • Olaf Koeneman & Hedde Zeijlstra. 2017. Introducing Syntax. Cambridge University Press Katalog

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. MARUŠIČ, Franc, SHEN, Zheng. Gender agreement with exclusive disjunction in Slovenian. Acta linguistica academica : an international journal of linguistics. 2021, vol. 68, iss. 4, str. 516–535, ilustr. ISSN 2559-8201. DOI: 10.1556/2062.2021.00443.
  2. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, SAKSIDA, Amanda, SULLIVAN, Jessica, SKORDOS, Dimitrios, WANG, Yiqiao, BARNER, David. Do children derive exact meanings pragmatically? : evidence from a dual morphology language. Cognition. [Print ed.]. Feb. 2021, vol. 207, str. 1-12, ilustr. ISSN 0010-0277. DOI: 10.1016/j.cognition.2020.104527.
  3. ARSENIJEVIĆ, Boban, MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, et al. Elided clausal conjunction is not the only source of closest-conjunct agreement : a picture-matching study. Syntax. 2020, vol. 23, no. 1, str. 78-104, ilustr. ISSN 1368-0005. DOI: 10.1111/synt.12171.
  4. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Coordinate structure constraint : A-/A'- movement vs. clitic movement. Linguistica Brunensia. 2018, vol. 65, iss. 2, str. 69-85, ilustr. ISSN 1803-7410. http://hdl.handle.net/11222.digilib/137682.
  5. WILLER-GOLD, Jana, MARUŠIČ, Franc, ŠULIGOJ, Tina, et al. When linearity prevails over hierarchy in syntax. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. [Online ed.]. 2018, vol. 115, no. 3, str. 495-500, ilustr. ISSN 1091-6490. DOI: 10.1073/pnas.1712729115.