Uvod v glasoslovje

Cilji in kompetence

Cilj je podroben pregled jezikoslovne teorije na področju glasoslovja. Predmet služi kot nadgradnja jezikoslovnega predznanja iz magistrskih študijev jezikoslovja in je namenjen vzpostavljanju nujnega praga znanja.
Pridobljene kompetence:
• Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju glasoslovja.
• Sposobnost iskanja teoretično relevantnih problemov in tem v glasoslovju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet, ki po nivoju ustreza Fonetiki in fonologiji na UNG-jevem drugostopenjskem študiju jezikoslovja.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili znanja s področja glasoslovja, različnih glasoslovnih teorij oz. pristopov k preučevanju glasoslovja.
• Teorija elementov: gradniki glasoslovnih izrazov
• Sestavniška zgradba: Kaj je glasoslovno drevo?
• Vezanje in pooblaščanje v glasoslovju
• Ničte kategorije
• Glasoslovno-oblikoslovni vmesnik
• Glasoslovni pojavi vs. leksikalni pojavi

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov glasoslovne teorije, teorije pooblaščanja, optimalnostne teorije in drugih glasoslovnih teorij.

Temeljna literatura in viri

  • Odden, D. 2005. Introducing Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. Katalog E-gradivo
  • McCarthy, J.J. 2008. Doing Optimality Theory: Applying Theory to Data. Blackwell.
  • Kager, R. 1999. Optimality Theory (Cambridge Textbooks in Linguistics). Cambridge: CUP Katalog E-gradivo
  • Hayes, B. 2009. Introductory Phonology, published by Blackwell/Wiley. Katalog E-gradivo
  • Elizabeth C. Zsiga. 2013. The Sounds of Language: An Introduction to Phonetics and Phonology. Wiley-Blackwell. ISBN: 978-1-405-19103-6 Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga. (50/50)

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. Marušič, Franc. 2023 (in print). Circumfixes. To appear in The Wiley Blackwell Companion to Morphology. Edited by Peter Ackema, Sabrina Bendjaballah, Eulàlia Bonet, and Antonio Fábregas.
  2. Franc Marušič, Petra Mišmaš in Rok Žaucer. 2023 (in print). Placement and Ordering of the (En)clitics. To appear in The Cambridge Handbook of Slavic Linguistics, edited by Danko Šipka and Wayles Browne. Cambridge: Cambridge University Press.
  3. MARUŠIČ, Franc, SHEN, Zheng. Gender agreement with exclusive disjunction in Slovenian. Acta linguistica academica : an international journal of linguistics. 2021, vol. 68, iss. 4, str. 516–535, ilustr. ISSN 2559-8201. DOI: 10.1556/2062.2021.00443.
  4. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Coordinate structure constraint : A-/A'- movement vs. clitic movement. Linguistica Brunensia. 2018, vol. 65, iss. 2, str. 69-85, ilustr. ISSN 1803-7410. http://hdl.handle.net/11222.digilib/137682.
  5. WILLER-GOLD, Jana, MARUŠIČ, Franc, ŠULIGOJ, Tina, et al. When linearity prevails over hierarchy in syntax. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. [Online ed.]. 2018, vol. 115, no. 3, str. 495-500, ilustr. ISSN 1091-6490. DOI: 10.1073/pnas.1712729115.