Uvod v pomenoslovje

Cilji in kompetence

Cilj je osnoven pregled jezikoslovne teorije na področju pomenoslovja. Za študente s predhodno splošnojezikoslovno izobrazbo ta predmet služi za osvežitev znanja, drugače pa je predmet namenjen vzpostavljanju nujnega praga znanja.

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju pomenoslovja.
• Sposobnost iskanja teoretično relevantnih problemov in tem v pomenoslovju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet, ki po nivoju ustreza Semantiki oziroma Formalnim metodam v jezikoslovju na UNG-jevem drugostopenjskem študiju jezikoslovja.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja pomenoslovja:
• Denotacija, resničnostni pogoji
• Teorija reference
• Lambda račun
• predpostavke in pomenske posledice
• Kvantifikacija in logična oblika
• intenzionalnost

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov pomenoslovja, formalne teorije pomena itd.

Temeljna literatura in viri

  • Shalom Lappin (ur.). 1997. The Handbook of Contemporary Semantic Theory- Oxford: Blackwell Katalog E-gradivo
  • Gennaro Chierchia in Sally McConnell-Ginet. 2000. Meaning and Grammar: an introduction to semantics. Cambridge MA: MIT Press. Katalog E-gradivo
  • Irene Heim in Angelika Kratzer. 1998. Semantics in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. Katalog E-gradivo
  • Peter Ludlow (ur.). 1997. A Readings in the Philosophy of Language. Cambridge MA: MIT Press. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. STATEVA, Penka, ANDREETTA, Sara, REBOUL, Anne Colette, STEPANOV, Arthur. 2021. Bilingual children's use of the Maximize Presupposition principle. Glossa. 6(1): 1-27, ilustr. ISSN 2397-1835. http://doi.org/10.5334/gjgl.1236.
  2. STATEVA, Penka, STEPANOV, Arthur, DÉPREZ, Viviane, DUPUY, Ludivine Emma, REBOUL, Anne Colette. 2019. Cross-linguistic variation in the meaning of quantifiers: Implications for pragmatic enrichment. Frontiers in Psychology 10:957, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00957.
  3. DUPUY, Ludivine Emma, STATEVA, Penka, ANDREETTA, Sara, CHEYLUS, Anne, DÉPREZ, Viviane, HENST, Jean-Baptiste van der, JAYEZ, Jacques, STEPANOV, Arthur, REBOUL, Anne Colette. 2019. Pragmatic abilities in bilinguals: The case of scalar implicatures. Linguistic approaches to bilingualism 9(2): 314-340.
  4. STATEVA, Penka, STEPANOV, Arthur. Two "many"-words in Slovenian: Experimental evidence for pragmatic strengthening. 2017. Acta linguistica academica: An international journal of linguistics 64(3): 435-473.
  5. SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka (eds). 2007. Presupposition and implicature in compositional semantics. Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.