Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Cilji in kompetence

Usposobiti študenta samostojno pridobivati jezikovne podatke od govorcev (za razliko od pridobivanja podatkov iz sekundarnih virov, knjig …) in analizirati tovrstne jezikovne podatke

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost samostojnega terenskega dela v jezikoslovju.
• Sposobnost sodelovanja z informanti pri iskanju in analiziranju jezikoslovno zanimivih tem in problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo in Uvod v glasoslovje po tem programu.

Vsebina

Predmet temelji na pridobivanju teoretično relevantnih jezikovnih podatkov od informanta, rojenega govorca jezika, ki ni znan nobenemu od študentov. Tako pridobljene podatke se nato analizira s teoretičnimi orodji, ki jih je študent osvojil pri osnovnih teoretičnojezikoslovnih predmetih. Študenti se individualno ali v majhnih skupinah srečujejo z informantom, s čimer se dopolnjuje snov, pridobljena v razredu.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov terenskega dela v jezikoslovju.

Temeljna literatura in viri

Literatura se določi vsakič sproti glede na izbrani jezik.

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici (prof. dr. Rok Žaucer).

Bibliografija:

  1. Marušič, F. & R. Žaucer. 2021. Investigation of Slovenian Copular Agreement. V S. Franks & A. Timberlake (ur.) Selected Proceedings of the 14th Meeting of the Slavic Linguistics Society. In Honor of Peter Kosta. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.

  2. Marušič, F. & R. Žaucer. 2021. Dual in Slovenian. In P. Cabredo Hofherr & J. Doetjes (eds.) The Oxford Handbook of Grammatical Number. Oxford: Oxford University Press.

  3. Marušič, F., R. Žaucer, A. Saksida, J. Sullivan, D. Skordos, Y. Wang, D. Barner. 2021. Do children derive exact meanings pragmatically? Evidence from a dual morphology language. Cognition 207: 104527.

  4. R. M. Schneider, J. Sullivan, F. Marušič, R. Žaucer, P. Biswasc, P. Mišmaš, V. Plesničar, D. Barner. 2020. Do Children Use Language Structure to Discover the Recursive Rules of Counting? Cognitive Psychology 117: 53-75.

  5. Marušič, F., P. Mišmaš & R. Žaucer. 2019. Looking for Cognitive Foundations of Functional Sequences. Studies in Polish Linguistics 14/1 (Selected Papers from the 11th Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis): 53-75.