Raziskovalno delo II

Cilji in kompetence

Kakovostno raziskovalno delo, ki omogoči pridobitev doktorata znanosti. V okviru predmeta Raziskovalno delo II študent zaključi s pisanjem uvrstitvenega članka ter ga zagovarja pred komisijo. Načeloma se pričakuje, da bo študent uvrstitveni članek vzel za osnovo svojega doktorata, da bo torej nadaljeval z delom na tematiki, izbrani za uvrstitveni članek. V okviru tega predmeta študent tudi pripravi predlog teme doktorske naloge.
Pridobljene kompetence:
• Izurjenost v samostojnem raziskovalnem delu na izbranem področju.
• Izurjenost v iskanju relevantne literature in relevantnih podatkov za študentovo raziskovalno delo

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Jezikoslovno znanje pridobljeno tekom obveznih predavanj v okviru tega študija.

Vsebina

Vezana na konkretno raziskovalno temo, ki jo študent določi s pomočjo mentorja.

Predvideni študijski rezultati

Detajlno poznavanje teme, ki si jo je študent izbral za raziskovalno delo.

Temeljna literatura in viri

Vezana na konkretno temo raziskovalnega dela.

Načini ocenjevanja

Poročilo o raziskovalnem delu in uspešen zagovor uvrstitvenega članka. 50/50