Cilji in kompetence

Študent pripravi, napiše in zagovarja doktorsko disertacijo. Disertacija predstavlja njegovo izvirno znastveno delo , ki ga mora kandidat primerno predstaviti in dokazati, da prinaša pomemben prispevek k razvoju znanja.

Študent pridobi:
• znanja in kompetence, potrebne za izvedbo raziskovalnega dela v skladu s profesionalnimi standardi in etiko,
• sposobnost smostojnega načrtovanja in izvedbe originalnega raziskovalnega dela,
• ustrezne jezikovne kompetence in obvladanje znanstvene in strokovne terminologije v angleškkem jeziku,
• sposobnost komunkacije za predstavitev znanstvenega dela mednarodni strokovni javnosti v angleškem jeziku v pisni in ustni obliki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Na Senatu UNG potrjena tema in naslov disertacije ter na Senatu UNG imenovan mentor za izdelavo disertacije.

Vsebina

• Priprava disertacije skladno s temo in naslovom disertacije, ki ju je potrdil Senat UNG, pod mentorstvom mentorja, ki ga je imenoval senat UNG.
• Oddaja in zagovor disertacije skladno s »Pravila študija na doktorskih študijskih programih«.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Pomemben prispevek k razvoju znanja.
• Originalno in inovativno raziskovalno delo.
• Sposobnost za izvajanje neodvisnih raziskave brez vodenja
• Vsaj en znastveni članek s področja svojih raziskav, ki jih je opravil v okviru doktorskega študijskega, sprejet oziroma objavljen v mednarodni znastveni reviji, pred zagovorom disertacije, skladno s »Pravila študija na doktorskih študijskih programih«.
• Uspešen zagovor disertacije.

Temeljna literatura in viri

Znastvena literatura povezana s temo doktorske disertacije.

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se disertacija in zagovor disertacije skladno s »Pravila študija na doktorskih študijskih programih«.

Reference nosilca

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije.