Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki II

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobne semantike oziroma pomenoslovja.

Pridobljene kompetence:
- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v pomenoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem v pomenoslovju.

Temeljna literatura in viri

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih 50% • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta 50%

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici (prof. dr. Penka Stateva).

Bibliografija:

  1. STATEVA, Penka, ANDREETTA, Sara, REBOUL, Anne Colette, STEPANOV, Arthur. 2021. Bilingual children's use of the Maximize Presupposition principle. Glossa. 6(1): 1-27, ilustr. ISSN 2397-1835. http://doi.org/10.5334/gjgl.1236.
  2. STATEVA, Penka, STEPANOV, Arthur, DÉPREZ, Viviane, DUPUY, Ludivine Emma, REBOUL, Anne Colette. 2019. Cross-linguistic variation in the meaning of quantifiers: Implications for pragmatic enrichment. Frontiers in Psychology 10:957, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00957.
  3. DUPUY, Ludivine Emma, STATEVA, Penka, ANDREETTA, Sara, CHEYLUS, Anne, DÉPREZ, Viviane, HENST, Jean-Baptiste van der, JAYEZ, Jacques, STEPANOV, Arthur, REBOUL, Anne Colette. 2019. Pragmatic abilities in bilinguals: The case of scalar implicatures. Linguistic approaches to bilingualism 9(2): 314-340.
  4. STATEVA, Penka, STEPANOV, Arthur. Two "many"-words in Slovenian: Experimental evidence for pragmatic strengthening. 2017. Acta linguistica academica: An international journal of linguistics 64(3): 435-473.
  5. SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka (eds). 2007. Presupposition and implicature in compositional semantics. Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.