Skladnja samostalniške zveze

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja skladnje samostalniške zveze.

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
• Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo.

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem.

Temeljna literatura in viri

 • Steven Abney. 1987. The English Noun Phrase and its sentential aspect. MIT disertacija. E-gradivo
 • Guglielmo Cinque. 2006. On Dual Source of adjectives in Romance DP. Rokopis U. v Benetkah.
 • Bernstein, Judith. 2001. The DP hypothesis: Identifying clausal properties in the nominal domain. In M.Baltin and C.Collins (eds.) Handbook of contemporary syntactic theory. 536-561. Oxford: Blackwell. E-gradivo
 • Scott, Gary-John. 2002. Stacked adjectival modification and the structure of the nominal phrases. In G. Cinque, ed., Functional Structure in DP and IP. The Cartography of Syntactic Structures, vol.1. 91-120. New York: Oxford University Press.
 • Whitman, John. 1981. The internal structure of NP in verb final languages. In Papers from the Seventeenth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, ed. by R.A. Hendrick, C.S. Masek, and M.F.Miller, 411–418. Chicago: University of Chicago, Chicago Linguistic Society.
 • Druga literatura vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij – Linguistic Inquiry Katalog E-gradivo, Natural Language and Linguistic Theory E-gradivo, Lingua Katalog E-gradivo, Language Katalog E-gradivo E-gradivo, Theoretical Linguistics Katalog E-gradivo, The Linguistic Review Katalog E-gradivo …).

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Benetkah.

Bibliografija:

 1. Cinque, Guglielmo. 2022 On Two Sub-projections of the Nominal Extended Projection: Some Romance Evidence. PROBUS 34: 55-75.
 2. Cinque, Guglielmo. 2020. The Syntax of Relative Clauses. A Unified Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Guglielmo Cinque. 2013. Typological Studies. Word Order and Relative Clauses, New York, Routledge.
 4. Cinque, Guglielmo. 2010. The Syntax of Adjectives. A Comparative Study. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 5. Guglielmo Cinque. 2010. The Cartography of Syntactic Structures in B.HEINE AND H.NARROG; eds., Oxford Handbook of Linguistic Analysis, Oxford, Oxford University Press, pp. 51-65.