Računalniško jezikoslovje

Cilji in kompetence

The course provides an overview of the linguistic theory in the domain of computational linguistics. The course aims to establish a necessary level of knowledge, on the basis of which students will be able to conduct their own research under the mentor’s supervision.

Competences:
• Ability of critical thinking about selected topics in computational linguistics
• Ability to identify interesting and theoretically significant problems in computational linguistics

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Jezikoslovno znanje, pridobljeno tekom obveznih predavanj v okviru tega študija.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja računalniškega jezikoslovja:
• procesiranje naravnega človeškega jezika
• modeliranje skladnje naravnega človeškega jezika
• umetna inteligenca.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov računalniškega jezikoslovja, korpusnih in računskih metod.

Temeljna literatura in viri

  • Daniel Jurafsky in James H. Martin. 2000. Speech and Language Processing. Prentice Hall. Katalog E-gradivo
  • W. Bruce Croft in John Lafferty (ur.). 2003. Language Modeling for Information Retrieval. Kluwer Academic Publishers. Katalog
  • Članki iz znanstvenih revij, ki pokrivajo to področje -Computational Linguistics E-gradivo, Information Retrieval E-gradivo, Artificial Intelligence E-gradivo, Machine Learning E-gradivo, Journal of Artificial Intelligence Research E-gradivo, Natural Language Engineering E-gradivo, Machine Translation E-gradivo.

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).