Izbrana poglavja iz formalnega jezikoslovja slovanskih jezikov

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobnega preučevanja slovanskih jezikov.
Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati s strani nosilca predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Pridobljene kompetence:
- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja nosilca predmeta so zasnovana kot enotedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo in uvod v glasoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem na področju formalnega jezikoslovja slovanskih jezikov in relevantnih eksperimentalnih študij.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

Dodatna:

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • Seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. Marušič, F., P. Mišmaš, R. Žaucer. To appear. Placement and Ordering of the (En)clitics. V D. Šipka & W. Browne (ur.) The Cambridge Handbook of Slavic Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

  2. Marušič, F. & R. Žaucer. 2021. Investigation of Slovenian Copular Agreement. V S. Franks & A. Timberlake (ur.) Selected Proceedings of the 14th Meeting of the Slavic Linguistics Society. In Honor of Peter Kosta. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.

  3. Marušič, F. & R. Žaucer. 2021. Dual in Slovenian. In P. Cabredo Hofherr & J. Doetjes (eds.) The Oxford Handbook of Grammatical Number. Oxford: Oxford University Press.

  4. Marušič, F., R. Žaucer, A. Saksida, J. Sullivan, D. Skordos, Y. Wang, D. Barner. 2021. Do children derive exact meanings pragmatically? Evidence from a dual morphology language. Cognition 207: 104527.

  5. Marušič, F., P. Mišmaš & R. Žaucer. 2020. Zakaj velika okrogla rdeča čestitka in ne rdeča velika okrogla čestitka? Poskus razlage nezaznamovane stave pridevnikov. [Why a big round red greeting card and not a red big round greeting card? Towards an explanation of the unmarked order of adjectives] In A. Žele & M. Kranjc Ivič (eds) Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. 103-115.