Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji I

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je seznaniti študente s najrelevantnejšimi vprašanja sodobne skladnje.
Pridobljene kompetence:
-Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
-Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja so zasnovana kot eno- ali dvo-tedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

-Poznavanje aktualnih tem in problem v sodobnjiu skladnji.
-Razumevanje razlike v manifestaciji univerzalnih slovničnih načelih v konkretnem jeziku ali jezikovni skupini
-Izkušnje pri delu z tujerodnimi jezikovnimi podatki, tudi z govorci izbranega jezika

Temeljna literatura in viri

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predavanjih (50%) -seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%) V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

zaslužni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Ženevi
Emeritus Professor of Linguistics at the University of Geneva

Bibliografija:
1. SHLONSKY, Ur. Cartography and selection in subjunctives and interrogatives. In: Si, F. & Rizzi, L. (Ed.). Current Issues in Syntactic Cartography : A crosslinguistic perspective. Amsterdam : John Benjamins, 2021. p. 15-25.
2. (Linguisik aktuell = Linguistics today; 267) doi: 10.1075/la.267.02shl
3. SHLONSKY, Ur, VILLATA, Sandra, FRANCK, Julie. Covert Movement in Multiple-Wh Questions: Experimental and Theoretical Investigations. In: Syntax, 2020, vol. 23, n° 2, p. 185-202. doi: 10.1111/synt.12192
4. SHLONSKY, Ur, BOCCI, Giuliano. Syntactic cartography. In: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics.[s.l.] : [s.n.], 2019. doi: 10.1093/acrefore/9780199384655.013.310
5. SHLONSKY, Ur, (ed.). Beyond Functional Sequence. New York : Oxford University Press, 2015. (Oxford Studies in Comparative Syntax. Cartography of Syntactic Structures; 10)
6. SHLONSKY, Ur. Hebrew as a partial null-subject language. In: Studia linguistica, 2009, vol. 63, n° 1, p. 133-157. doi: 10.1111/j.1467-9582.2008.01156.x
7. SHLONSKY, Ur. Remarks on the complementizer layer of Standard Arabic. In: Lecarme, J., Lowenstamm, J. & Shlonsky, U. (Ed.). Research in Afroasiatic Grammar. Amsterdam : Benjamins, 2000. p. 325-343.
8. SHLONSKY, Ur. Clause Structure and Word Order in Hebrew and Arabic: An Essay in Comparative Semitic Syntax. New York : Oxford University Press, 1997. (Oxford Studies in Comparative Syntax)