Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji II

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je seznaniti študente s najrelevantnejšimi vprašanja sodobne skladnje.
Pridobljene kompetence:
-Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
-Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja so zasnovana kot eno- ali dvo-tedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

-Poznavanje aktualnih tem in problem v sodobnji skladnji.
-Poznavanje aktualnih tem in problem v eksperimentalni skladnji.
-Razumevanje razlike v manifestaciji univerzalnih slovničnih načelih v konkretnem jeziku ali jezikovni skupini
-Izkušnje pri delu z tujerodnimi jezikovnimi podatki, tudi z govorci izbranega jezika

Temeljna literatura in viri

Načini ocenjevanja

-Aktivna udeležba na predavanjih (50%) -seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%). V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Nišu.

Bibliografija:

  1. Arsenijević, Boban. 2019. Serbo-Croatian Split Vocatives: Class Change via Lexicalization. Linguistic Inquiry. 50 (2), 425-438.
  2. Arsenijević Boban, Jana Willer‐Gold, Nadira Aljović, Nermina Čordalija, Marijana Kresić Vukosav, Nedžad Leko, Frane Malenica, Franc Lanko Marušič, Tanja Milićev, Nataša Milićević, Petra Mišmaš, Ivana Mitić, Anita Peti‐Stantić, Branimir Stanković, Jelena Tušek, Andrew Nevins. 2019. Elided Clausal Conjunction is not the Only Source of Closest-Conjunct Agreement: A Picture-Matching Study. Syntax. 22(3). 1-25.
  3. Willer Gold, Jana, Boban Arsenijević, Mia Batinić,; Nermina Čordalija, Marijana Kresić, Nedžad Leko, Lanko Marušič, Tanja Miličev, Nataša Milićević, Ivana Mitić, Anita Peti-Stantić, Branimir Stanković, Tina Šuligoj, Jelena Tusek, Andrew Nevins. 2018. When linearity prevails over hierarchy in syntax. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 115/3, 495-500.
  4. Alsina, Alex and Boban Arsenijević. 2012. The two faces of agreement. Language 88/2, 388-390.
  5. Arsenijević, Boban and Wolfram Hinzen. 2012. On the absence of X-within-X-recursion in human grammar. Linguistic Inquiry 43/3, 423-440.