Formalna slovnica izbrane jezikovne skupine

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je seznaniti študente s najrelevantnejšimi vprašanja sodobnega preučevanja jezikov izbrane jezikovne skupine (napr. germanski jeziki ali romanski jeziki). Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.
Pridobljene kompetence:
-Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
-Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja so zasnovana kot eno- ali dvo-tedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo, Uvod v glasoslovje, Uvod v pomenoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev

Predvideni študijski rezultati

-Poznavanje aktualnih tem in problem v primerjalnem jezikoslovju, zlasti v konkretnem delu slovnice (npr. sintaksa) izbrane jezikovni skupini.
-Razumevanje razlike v manifestaciji univerzalnih slovničnih načelih v konkretnem jeziku ali jezikovni skupini
-Izkušnje pri delu z tujerodnimi jezikovnimi podatki, tudi z govorci izbranega jezika

Temeljna literatura in viri

Dodatna:

  • Chomsky, Noam. 1981. Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris. Katalog E-gradivo
  • Chomsky, Noam. 1995. The minimalist program. Cambridge, Mass.: MIT press. Katalog E-gradivo
  • Chomsky, Noam. 2001. Derivation by phase. In Ken Hale: A life in language, ed. Michael Kenstowicz, 1-50. Cambridge, MA: MIT press.

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta(50%). V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju.

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.