Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v glasoslovju I

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobnega glasoslovja.
Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti
samostojno predelati s strani nosilca predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Pridobljene kompetence:
- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično
relevantnih podatkov.
- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja nosilca predmeta so zasnovana kot enotedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v glasoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem v glasoslovju.

Temeljna literatura in viri

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%). V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikoslovja na University College London.

Bibliografija:

  1. Becker, M., Nevins, A., Levine, J. 2012. Asymmetries in Generalizing Alternations to and from Initial Syllables. Language 88(2), 231-268.
  2. Nevins, A. 2012. Haplological Dissimilation at Distinct Stages of Exponence. In Trommer, J. (Ed.). The Morphology and Phonology of Exponence ( pp.84-116). Oxford Oxford University Press.
  3. Becker, M., Ketrez, N., Nevins, A. 2011. The Surfeit of the Stimulus: Analytic Biases Filter Lexical Statistics in Turkish Laryngeal Alternations. Language 87(1), 84-125.
  4. Nevins, A. 2011. Convergent Evidence for Rolling Up Catalan Adjectives. Linguistic Inquiry 42, 339-345.
  5. Nevins, A. 2010. Locality in Vowel Harmony. MIT Press.