Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki I

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobne semantike oziroma pomenoslovja. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati s strani nosilca predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Pridobljene kompetence:
- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.
Predavanja nosilca predmeta so zasnovana kot enotedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v pomenoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem v pomenoslovju.

Temeljna literatura in viri

  • Vezana na konkretno vsebino predmeta - članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij – Linguistic Inquiry Katalog E-gradivo E-gradivo, Natural Language and Linguistic Theory E-gradivo, Lingua Katalog E-gradivo, Language Katalog E-gradivo, Theoretical Linguistics Katalog E-gradivo, The Linguistic Review Katalog E-gradivo .
  • Sauerland, Uli, and Stateva, Penka. 2007 (eds.). Presupposition and implicature in compositional semantics: Palgrave studies in pragmatics, language, and cognition. New York: Palgrave Macmillan. Katalog
  • Noveck, Ira A., and Sperber, Dan. 2006. Experimental pragmatics. Hampshire: Palgrave. Katalog
  • Hackl, M. 2009. On the grammar and processing of proportional quantifiers: most versus more than half [Mar]. Natural Language Semantics 17:63–98. http://dx.doi.org/10.1007/s11050-008-9039-x E-gradivo
  • Crain, Stephen. 2012. The emergence of meaning. Cambridge: Cambridge University press.

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%). V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Potsdamu.

Bibliografija / Bibliography:

  1. M. Zimmermann, J. DeVeaugh Geiss, S. Toennies & E. Onea. 2020. (Non-) exhaustivity in focus partitioning across languages. In V. Hegedús & I. Vogel (eds.), Apporaches to Hungarian 16. Benjamins, Amsterdam. 207-230.
  2. E. Onea and M. Zimmermann. 2019. Question in discourse: An overview. In M. Zimmermann, E. Onea, K. v. Heusinger (eds.), Questions in discourse. Vol.1: Semantics. Leiden: Brill. 5-117.
  3. J. DeVeaugh-Geiss, S. Toennis, E. Onea & M. Zimmermann. 2018. That's not quite it: An experimental investigation of (non-)exhaustivity in clefts. Semantics and Pragmatics 11(3).
  4. Wird schon stimmen! A degree operator analysis of 'schon'. 2018. Journal of Semantics 35(4): 687-739.
  5. K. Hartmann and M. Zimmermann. 2012. Focus marking in Bura: Semantic Uniformity matches syntactic heterogeneity. Natural Language and Linguistic Theory 30(4): 1061-1108.