Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v psiholingvistiki in nevrolingvistiki

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobne psiholingvistike in nevrolingvistike.
Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati s strani nosilca predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Pridobljene kompetence:
- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani psiholingvistični ali nevrolingvistični temi in iskanja relevantnih podatkov.
- Reševanje konkretnih in eksperimentalnih problemov v psiholingvistiki in nevrolingvistiki.
Predavanja so zasnovana kot eno- ali dvo-tedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v psiholingvistiko

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem na področju psiholingvistike in nevrolingvistike.

Temeljna literatura in viri

  • Gernsbacher M. A. (Ed.) (1994) Handbook of Psycholinguistics. San Diego, CA: Academic Press. Katalog E-gradivo
  • Carroll, D.W. (1994). Psychology of Language (4th edition) Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Co. Katalog E-gradivo
  • Literatura vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij dodatno vključujejo psiholingvistični reviji – Journal of Psycholinguistic research E-gradivo, Journal of Applied Psycholinguistics, Journal of Memory and Language E-gradivo, Brain and Language E-gradivo, Cognition E-gradivo ...).

Načini ocenjevanja

• Aktivna udeležba na predavanjih (10%) • Seminarska naloga (do 10 stran), vezana na tematiko predmeta (60%) • Kratke tedenske naloge (30%)

Reference nosilca

Bibliografija:

  1. Varlokosta S., Fragkopoulou, K., Arfani, D. & C. Manouilidou (in press, 2023). Methodologies for assessing morphosyntactic ability in people with Alzheimer’s Disease. International Journal of Language & Communication Disorders.
  2. Lada, A., Paquier, P., Manouilidou, C., & Keulen, S. (2023). A systematic review: Idiom Comprehension in Aphasia - The Effects of Stimuli and Task Type. Journal of Neurolinguistics 65: 101-115
  3. Nousia, A., Pappa, E., Siokas, V., Liampas, I., Tsouris, Z., Messinis, L., Patrikelis, P., Manouilidou, C., Dardiotis, E. & Nasios, G. (2022). Evaluation of the Efficacy and Feasibility of a Telerehabilitation Program Using Language and Cognitive Exercises in Multi-Domain Amnestic Mild Cognitive Impairment. Archives of Clinical Neuropsychology 00 (2022) 1–12.
  4. Manouilidou, C., Nerantzini, M., Chiappetta, B., MM Mesulam & CK Thompson (2021) What language disorders reveal about the mechanism of language processing. Frontiers in Psychology 12: 701802.
  5. Manouilidou, C., Roumpea, G., Nousia, A., Stavrakaki, S. & G. Nasios (2020). Revisiting aspect in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s disease: evidence from Greek. Frontiers in Communication 5: 19.