Mentorji

Kognitivne znanosti jezika (III. stopnja)

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije. Študent lahko izbere tudi mentorja, ki ni zaposlen na UNG.

Študent ima lahko enega ali dva mentorja. Dva mentorja sta predlagana v primeru, ko je tema disertacije po vsebini interdisciplinarna in en mentor ne more sam zagotavljati ustrezne strokovne pomoči za vsa področja, ki jih tema zajema. V primeru, da ima kandidat dva mentorja, sta oba v enakem položaju in z enakimi odgovornostmi do študenta.

Mentor zagotavlja študentu ustrezno strokovno pomoč in svetovanje pri pripravi disertacije tako po vsebinski in oblikovni, kot tudi po strokovno jezikovni strani.

Mentor ne more biti član komisije za oceno disertacije. Po svoji funkciji je pri zagovoru disertacije prisoten, vendar brez glasovalne pravice.
Študent izbere delovnega mentorja ob vpisu na študijski program v začetku prvega letnika in o tem obvesti direktorja študijskega programa. Delovni mentor takoj na začetku študija svetuje študetu pri izbiri in opredelitvi raziskovalnega področja disertacije, ter skladno s to izbiro študentu svetuje pri izbiri usterznih izbirnih predmetov na študijskem programu.

Mentorja (enega ali dva) uradno imenuje Senat UNG, na predlog direktorja študijskega programa s soglasjem Znanstvenega sveta programa. Senat imenuje mentorja hkrati, ko imenuje člane komisije za oceno disertacije in potrdi primernosti naslova in teme disertacije, ki jo je predlagal študent v soglasju z delovnim mentorjem. Predlog teme disertacije z utemeljitvijo oddaja študent v potrditev nakasneje ob zaključku drugega letnika, skladno s postopki določenimi v Formalnih postopkih pri prijavljanju in zagovoru disertacije.

artur.stepanov

prof. dr. Artur Stepanov

Raziskovalna področja: teoretična in eksperimentalna skladnja, psiholingvistika (processiranje stavkov), večjezičnost. 
E: arthur.stepanov@ung.si
w: Osebna stran

penka.stateva

prof. dr. Penka Stateva

Raziskovalna področja: formalna in eksperimentalna pragmatika, formalna semantika, skladenjsko-semantični vmesnik, večjezičnost. 
E: penka.stateva@ung.si
W: Osebna stran

franc.marusic

prof. dr. Franc Marušič

Raziskovalna področja: jezikoslovna teorija, slovenska skladnja, skladnja samostalniške zveze, eksperimentalna skladnja, slovnično število, slovnični spol, ujemanje 
E: franc.marusic@ung.si
W: Osebna stran

doc. dr. Rok Žaucer

Raziskovalna področja: skladnja (s poudarkom na slovenščini in drugih slovanskih jezikih);  morfoskladnja (s poudarkom na slovenščini in drugih slovanskih jezikih); argumentna zgradba; drugotna predikacija, dogodkovna zgradba. 
E: rok.zaucer@ung.si
W: Osebna stran