Samostojno raziskovalno delo 3

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do rezultatov za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Študent / študentka nadaljuje poglobljeno raziskovalno delo na področju njegovega / njenega doktorskega usposabljanja, ki sta ga predhodno oblikovala skupaj z mentorjem / mentorico. Program je individualen in vsebuje:

•pregled študentovih raziskav in predvidnih raziskovalnih ciljev za temo disertacije,
•izvedba planiranega raziskovalnega dela za tretji letnik,
•analiza raziskovalnih rezultatov v času tretjega leta študija,
•kritični pregled planiranih raziskav za četrto študijsko leto, na podlagi rezultatov dobljenih v prvem, drugem in tretjem letu,
•priprava argumentacije za temo disertacije.

Predvideni študijski rezultati

V tretjem letu se od študentov pričakuje, da pokažejo konkreten napredek raziskovalnega projekta, s pomembnimi komponentami v analizi podatkov in njihovi interpretaciji. Študenti naj bi pridobili zadostne izkušnje in znanje, spretnosti v laboratorijskih metodah in poznavanje raziskovanih metod. Pričakuje se vsaj en sprejet/objavljen članek ali članek poslan v objavo v mednarodni reviji z IF

Temeljna literatura in viri

Znanstvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo, ki vsebuje: • pregled izbranega raziskovalnega področja, • cilje raziskovalnega dela, • plan raziskovalnega dela za četrti letnik in predvideni rezultati, • predstavitev in analiza raziskovalnih rezultatov tretjega leta študija.

Reference nosilca

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije.