Metodika raziskovalnega dela

Cilji in kompetence

• Slušatelji se seznanijo s temeljnimi načeli in praksami v raziskovalnem delu
• Spoznajo osnovne raziskovalne tehnike in metode, ki se najpogosteje uporabljajo v krasoslovju
• Naučijo se temeljnih načel, kako se pripraviti in izvesti eksperimentalno delo, analize in interpretacijo rezultatov ter zakonitosti predstavitve rezultatov raziskovalnega dela
• Študentje so sposobni samostojnega ocenjevanja literature in virov

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Osnovni nameni in cilji predmeta so seznaniti študente s postopki in metodami znanstvenoraziskovalnega dela ter z osnovnimi raziskovalnimi tehnikami in metodami, ki se najpogosteje uporabljajo v krasoslovju.

Predvideni študijski rezultati

• Izobraževanje podiplomskih študentov in mladih raziskovalcev, da izpopolnijo praktične spretnosti, ki so potrebne za uspešno kariero na raziskovalnem področju
• Priporočila o tem, kako izbrati raziskovalno temo, o etiki raziskovanja, kako uporabljati znanstveno literaturo, kako izpopolniti ustno in pisno komuniciranje ter pisanje in objavljanje člankov; itd.
• Uvod v raziskovalne metode, ki so pogosto uporabljene v kraški hidrogeologiji in geomorfologiji

Temeljna literatura in viri

  • Drew, D. & H. Hoetzl, (Eds) 1999: Karst Hydrogeology and Human Activities.- A.A. Balkema, 322 pp, Rotterdam, Brookfield Katalog E-gradivo
  • Ford, D.C. & P. Williams, 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester, 562 pp. Katalog E-gradivo
  • Palmer, A.N., 2007. Cave geology. Cave Books, 454 str., Dayton, Ohio.Katalog
  • White, W. B. (ur.), Culver, D. C. (ur.), 2012: Encyclopedia of caves. 2nd ed., Academic Press, Amsterdam. Katalog E-gradivo
  • Tucker, M.E. 2001: Sedimentary petrology, An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks (3rd edition), 262 str., Blackwell science, Oxford. Katalog E-gradivo
  • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford. Katalog
  • Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času, 515 str. ZRC Publishing, Ljubljana. Katalog
  • Gunn, J., 2004. Encyclopedia of caves and karst science. Fitzroy Dearborn, New York. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Ustno izpraševanje 100%.

Reference nosilca

Pridružena profesorica za področje krasoslovja.

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230339_a5282659.html

VILHAR, Urša, KERMAVNAR, Janez, KOZAMERNIK, Erika, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. The effects of large-scale forest disturbances on hydrology : an overview with special emphasis on karst aquifer systems. Earth-science reviews. [Print ed.]. 2022, vol. 235, str. 1-21, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0012-8252. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825222003270?via%3Dihub, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104243, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16544, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16544, DOI: 10.1016/j.earscirev.2022.104243. [COBISS.SI-ID 130697987]
WUNSCH, Andreas, LIESCH, Tanja, CINKUS, Guillaume, RAVBAR, Nataša, CHEN, Zhao, MAZZILLI, Naomi, JOURDE, Hervé, GOLDSCHEIDER, Nico. Karst spring discharge modeling based on deep learning using spatially distributed input data. Hydrology and earth system sciences. 2022, vol. 26, issue 9, str. 2405-2430, ilustr., zvd. ISSN 1027-5606. https://hess.copernicus.org/preprints/hess-2021-403/hess-2021-403.pdf, DOI: 10.5194/hess-2021-403. [COBISS.SI-ID 105140995]
RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka. Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeology journal. Feb. 2021, 29, str. 213-228, ilustr. ISSN 1431-2174. DOI: 10.1007/s10040-020-02268-x. [COBISS.SI-ID 41163779]
PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers : tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography. [Print ed.]. May 2020, vol. 118, 8 str., ilustr. ISSN 0143-6228. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622820301582?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102191. [COBISS.SI-ID 46123309]
MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology. [Print ed.]. Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092. [COBISS.SI-ID 44973357]