Procesi zakrasevanja

Cilji in kompetence

Kras je dinamični sistem, ki ga pogojuje topnost kamnin v vodi. Kras oblikujejo procesi raztapljanja in transporta snovi. Poznavanje in razumevanje teh procesov je osnova za razumevanje razvoja in delovanja celotnega kraškega sistema.
Predmet študentu nudi prav to; poglobljeno razumevanje razvoja in delovanja kraškega sistema z vidika osnovnih procesov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Kemijsko ravnotežje
• Kemijska kinetika
• Transportni pojavi
• Raztapljanje v sistemu H2O-CO2-CaCO3
• Hidravlika kraških voda
• Procesi speleogeneze
• Morfogeneza izbranih kraških površinskih oblik
• Izločanje sige in rast kapnikov
• Modeliranje procesov na krasu

Predvideni študijski rezultati

Študent spozna kras kot dinamični sistem, ki ga oblikujejo različni fizikalno kemični procesi. Poznavanje teh je nujno za poglobljeno razumevanje in samostojno raziskovanje krasa.

Temeljna literatura in viri

  • Appelo, C.A.J. and Postma, D., 1993. Geochemistry, groundwater and pollution. A.A. Balkema, Rotterdam; Brookfield, VT, xvi, 536 pp. Katalog E-gradivo
  • Dingman, S.L., 2002. Physical hydrology. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 646 pp. E-gradivo
  • Dreybrodt, W., 1988. Processes in karst systems: physics, chemistry, and geology. Springer-Verlag, Berlin; New York, xii, 288 p. pp. E-gradivo
  • Freeze, R.A. and Cherry, J.A., 1979. Groundwater. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., xvi, 604 p. pp. Katalog E-gradivo
  • White, W.B., 1988. Geomorphology and hydrology of karst terrains. Oxford University Press, New York, ix, 464 pp. E-gradivo
  • Ford, D.C., Williams, P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, Chichester. Katalog E-gradivo
  • Palmer, A.N., 2007. Cave geology. Cave Books, Dayton, Ohio.Katalog
  • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (70 %) je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je pisni izdelek (5-10 strani), v katerem študent obdela določeno ožjo temo ali vir (30 %)

Reference nosilca

Pridruženi profesor krasoslovja

Bibliografija:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211120_230136_a4376163.html

GABROVŠEK, Franci, DREYBRODT, Wolfgang. Early hypogenic carbonic acid speleogenesis in unconfined limestone aquifers by upwelling deep-seated waters with high CO2 concentration : a modelling approach. Hydrology and earth system sciences. 2021, vol. 25, iss. 5, str. 2895-2913, ilustr. ISSN 1027-5606. https://hess.copernicus.org/articles/25/2895/2021/hess-25-2895-2021.pdf, DOI: 10.5194/hess-25-2895-2021. [COBISS.SI-ID 86578947]
KUKULJAN, Lovel, GABROVŠEK, Franci, JOHNSTON, Vanessa E. Low-calcium cave dripwaters in a high CO2 environment : formation and development of corrosion cups in Postojna Cave, Slovenia. Water. 2021, vol. 13, iss. 22, 27 str., ilustr. ISSN 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/13/22/3184, DOI: 10.3390/w13223184. [COBISS.SI-ID 86570499]
DREYBRODT, Wolfgang, GABROVŠEK, Franci. Dynamics of wormhole formation in fractured limestones. Hydrology and earth system sciences. 2019, vol. 23, no. 4, str. 1995-2014, ilustr. ISSN 1027-5606. DOI: 10.5194/hess-23-1995-2019. [COBISS.SI-ID 45398061]
GABROVŠEK, Franci. On concepts and methods for the estimation of dissolutional denudation rates in karst areas. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology. [Print ed.]. 2009, issues 1-2, vol. 106, str. 9-14. ISSN 0169-555X. http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.09.008, DOI: 10.1016/j.geomorph.2008.09.008. [COBISS.SI-ID 29559597]
DREYBRODT, Wolfgang, GABROVŠEK, Franci, ROMANOV, Douchko, BAUER, Sebastian, BIRK, Steffen, LIEDL, Rudolf, SAUTER, Martin, KAUFMANN, Georg. Processes of speleogenessis : a modeling approach. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2005. 375 str., ilustr. Carsologica, 4. ISBN 961-6500-91-0, ISBN 978-961-05-0312-5. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/590/2488/200-2, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XADNWITN, DOI: 10.3986/9789610503125. [COBISS.SI-ID 220478208]