Geokemija krasa

Cilji in kompetence

Na krasu oziroma za nastanek in razvoj krasa je najpomembnejši proces korozija – raztapljanje karbonatne kamnine. To je kemični proces. Poleg korozije pa so kemični procesi pomembni tudi pri drugih fazah razvoja krasa (npr. izločanje), poleg tega pa so kemične značilnosti elementov krasa pomembne z najrazličnejših vidikov, tako za samo zakrasevanje kot za značilnosti kraških voda, njihovo kvaliteto, kot naravno sledilo, ipd. Študent spozna, da so kemične značilnosti vode in sedimentov lahko tudi pomemben pokazatelj ohranjenosti ali onesnaženosti krasa, tip onesnaženja in morebiti tudi izvor in samega onesnaževalca. Študent se mora zavedati te pomembnosti in prepletenosti kemičnih procesov in pestrosti kemičnih elementov, ki igrajo pomembno vlogo v kraškem okolju. S tega vidika je še veliko snovi neobdelane, neznane so še številne povezave med posameznimi elementi in spoznanji, torej tudi dovolj snovi za samostojno delo študentov. Poseben poudarek je na vplivu človeka oziroma njegovega delovanja na kraško okolje.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Uvod
• Hidrogeokemija krasa
• Geokemična sledila v kraškem okolju
• Radioaktivni in stabilni izotopi kot sledila v prsti na krasu, na kraškem površju in v kraški vodi
• Medsebojni vpliv vode – prsti - kamnine
• Vpliv in potek možnih onesnaževateljev v kraški prsti in v kraški vodi
• Osnove geokemičnega modeliranja procesov v naravnih kraških vodah
• Geokemični vidiki varovanja podzemeljske vode

Predvideni študijski rezultati

Študent obvlada osnovne pojme hidrogeokemije krasa. Pozna geokemična sledila v kraškem okolju, pomen radioaktivnih in stabilnih izotopov kot naravnih sledil v kraškem okolju. Zavedati se mora pomena medsebojnega vpliva kamnine, prsti in vode v krasu. Posebno pomembno je poznavanje občutljivosti in ranljivosti kraškega okolja na onesnaženje in s tem v zvezi sposobnost modeliranja geokemičnih procesov v kraških vodah in s tem možnosti varovanja kraške vode pred onesnaževanjem.

Temeljna literatura in viri

  • Appelo, C.A.J. & D. Postma (1994): Geochemistry, groundwater and pollution. Balkema, Rotterdam. Katalog E-gradivo
  • Drever, J.I. (1988): The Geochemistry of Natural Waters. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 437 p. E-gradivo
  • Fritz.P. & Fontes, J.C. (eds.) (1980): Handbook of Environmental Isotope Geochemistry. Elsevier, Amsterdam.
  • Kendall, C.& McDonnell, J.J.(eds.) (1998): Isotope Tracers in Catchment Hydrology. Elsevier, 838 p.
  • Parkhurst, D.L. (1995): PHREEQC- computer program for speciation, reaction-path, advective-transport and inverse geochemical calculations. Water-Resources Investigations Report 95-4227, USGS, Lakewood, Colorado. E-gradivo
  • Plummer, L.N., Prestemon, E.C. & D.L. Parkhurst (1994): An interactive code (NETPATH) for modelling net geochemical reactions along flow path, Version 2.0. USGS Water-Resources Investigation Report 94-4169, Reston, Virginia. E-gradivo
  • Tulipano, L., Fidelibus, M.D., Panagopoulos, A. (eds.)(2005): Groundwater management of coastal karstic aquifers. Final report – COST Action 621. European Commision - Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. E-gradivo
  • Zwahlen, F. (eds.)(2004): Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate (karst) aquifers. Final report – COST Action 620. European Commission - Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. E-gradivo
  • Zapiski predavanj, ki jih pripravi predavatelj

Načini ocenjevanja

Ustno izpraševanje.

Reference nosilca

Redna profesorica kemije

Bibliografija:

BENCETIĆ KLAIĆ, Zvjezdana, RUBINIĆ, Josip, KAPELJ, Sanja. Review of research on Plitvice Lakes, Croatia in the fields of meteorology, climatology, hydrology, hydrogeochemistry and physical limnology. Geofizika. 2018, 35, 2, 189-278. doi:10.15233/gfz.2018.35.9

KAPELJ, Sanja, DOGANČIĆ, Dragana, PLANTAK, Igor, LOBOREC, Jelena. Porijeklo i raspodjela kadmija u tlima np plitvička jezera. Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika - suvremeni trendovi i pristupi, 2018, 45-52.

SIRONIĆ, Andreja, BAREŠIĆ, Jadranka, HORVATINČIĆ, Nada, BROZINČEVIĆ, Andrijana, VURNEK, Maja, KAPELJ, Sanja. Changes in the geochemical parameters of karst lakes over the past three decades – The case of Plitvice Lakes, Croatia. Applied geochemistry, 2017, 78, 12-22. doi:10.1016/j.apgeochem.2016.11.013

LOVRIĆ, Filip, KAPELJ, Sanja, LOBOREC, Jelena. Procjena zaliha pitke vode temeljem hidrogeoloških obilježja na području sjeveroistočnog Prigorja. Inženjerstvo okoliša, 2017, 4, 1, 25-39.

LOBOREC, Jelen, KAPELJ, Sanja, DOGANČIĆ, Dragana, PTIČEK SIROČIĆ, Anita. Assessment of groundwater vulnerability in Croatian karstic aquifer in Jadro and Žrnovnica springs catchment area. Hydrogeological and Environmental Investigations in Karst Systems. Springer Verlag, 2014, 397-407.